BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korolewska Monika (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw - stan obecny i zmiany w latach 2004-2015
Differences in Socio-economic Development of Regions in Poland - Current State and Changes in 2004-2015
Źródło
Studia BAS, 2017, nr 1 (49), s. 203-227, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionalny
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Samorząd terytorialny, Zróżnicowanie regionalne
Regional development, Social economic development, Local government, Regional diversity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie obecnego zróżnicowania wybranych mierników rozwoju społeczno-gospodarczego województw oraz zmian wielkości tych mierników w okresie od 2004 do 2015 r. Wybrany okres obejmuje pierwsze lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz okres funkcjonowania drugiej perspektywy finansowej w programach Unii Europejskiej. Jako początek analizy wybrano rok 2004, aby określić stopień zróżnicowania województw na początku członkostwa Polski w UE. W ramach analizy wskaźniki dotyczące poszczególnych województw zostaną porównane do średniej krajowej. Analizowane dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. W wymiarze badawczym szczególna uwaga zostanie zwrócona na dwa wymiary zróżnicowania terytorialnego kraju wskazane w raporcie OECD - przewaga województwa mazowieckiego nad pozostałymi regionami oraz niższość województw wschodnich na tle województw zachodnich.(fragment tekstu)

The article presents disparities in the socio-economic development of the Polish regions (voivodships). The analysis is carried out on the basis of four indicators: gross domestic product per capita, registered unemployment rate, average monthly gross wages and share of revenues in total revenues of local government units. The study confirms that Polish voivodship are characterized by a high degree of inequality in socio-economic development. In the years 2004-2015, regional disparities in Poland became stronger and the position of poorer regions has deteriorated. Two sets of economic divides are visible: gap between eastern and western Poland and the gap between Mazowieckie region and other regions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
 2. Batóg B., Batóg J., Analiza przestrzennych zmian regionalnego produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1995-2008, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 4/8.
 3. Cybulski L., Dolny Śląsk jako najdynamiczniejszy region w kraju - efekt statystyczny czy rzeczywisty wszechstronny rozwój?, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 209.
 4. GUS, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin i powiatów województwa mazowieckiego, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, 2015.
 5. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 6. Heffner K., Ewolucja zróżnicowania poziomu rozwoju regionów w Polsce a potrzeba polityki spójności, "Studia KPZK PAN" 2012, t. 140 [Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., red. A. Harańczyk].
 7. Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2012.
 8. Kornberger-Sokołowska E., Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i poborze podatków stanowiących ich dochody [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 9. Odmienność regionalna skuteczności wykorzystania środków polityki spójności na przykładzie Lubelszczyzny. Rekomendacje dla Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, raport z badań opracowany w ramach projektu zrealizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, nr umowy POPT 03.01.00-00-002/07 z 22 lipca 2009 r.
 10. Przegląd regionalny Polski 2015, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, listopad 2015.
 11. Przeglądy terytorialne OECD. Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 12. J. Szlachta, Europejski wymiar rozwoju Polski Wschodniej w latach 2014-2020, "Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia" 2013, nr 6(1).
 13. UNDP, Krajowy raport o rozwoju społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu