BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczygielski Kazimierz (Politechnika Opolska)
Tytuł
Nowe narzędzie wsparcia procesów decyzyjnych w rozwoju regionalnym
New Instrument Supproting Decision Processes in The Regional Development
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 12, s. 9-40, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Bazy danych, Ceteris paribus
Regional development, Instruments supporting regional development, Databases, Ceteris paribus
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój regionalny to teoria i praktyka. W znacznym bogactwie zdefiniowanych modeli rozwoju danej przestrzeni, ale także w szeregu próbach aplikacji wywodzących się z inspiracji ustaleń teoretycznych, pojawia się deficyt rozwiązań maksymalnie eliminujących (nie całkowicie - bowiem to byłaby utopia) pola niepewności w decyzjach, czy działaniach zarządczych podejmowanych w regionie. Wydaje się, iż jednym z ewentualnych, najlepszych dróg eliminacji możliwości pojawienia się tzw. czarnego łabędzia, jest zbudowanie możliwie dużej, elastycznej przestrzennie, odpornej na zmiany administracyjne bazy danych, opartej na najmniejszych agregatach przestrzennych (obwody spisowe, poszczególne wsie). Wyzwanie jakie się pojawia przy akceptacji takiej koncepcji (szczegółowość danych i szczegółowość ujęcia przestrzennego tych danych) wynika zarówno z oficjalnego braku takich danych szczegółowych, ale także z istniejącej dominacji badań z zastosowaniem podejścia ceteris paribus. Posiłkując się przykładem badań nad zjawiskiem migracji w województwie opolskim w 2002 r. sugeruje się zastosowanie podejścia holistycznego, wykorzystującego wszystkie stosowane podziały przestrzeni, umocowane na wspólnej platformie cyfrowej, w konwencji GIS. Utworzenie dużej macierzy danych o zdefiniowanej przestrzennie alokacji poszczególnych cech, pozwala na zastosowanie dowolnej metody analizy zbioru, zgodnie z oczekiwaniami strategów rozwoju danego regionu(abstrakt oryginalny)

Regional development is both theory and practice. In a huge number of well-defined development's models of a given area, but also in several attempts of applications, that derive from theoretical inspirations, appears the lack of solutions that eliminates most of (elimination all of them would be utopian) uncertainty in management decisions or actions, undertaken in the region. It seems that one of the ways, the best way to avoid the possibility of the appearance of the, so called, "black Swan" situation, is to build a possibly big, spatially flexible, resistant to administrative changes data base, based on the smallest spatial aggregates (census enumeration, specific villages). The challenge, that appears while accepting this concept (detailed data and detailed approach to spatial recognition of this data), arises due to official lack of detailed data but also due to the existing domination of the ceteris paribus research approach. Our suggestion, based on the example of studies on migration phenomenon from Opolskie Voivodship in 2002, is to use the holistic approach, which uses all existing space divisions placed on the common digital platform in the GIS convention. Creation of vast arrays of data for defined spatial allocation of individual features allows using any of set's analysis methods, in line with the regional development strategists expectations(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balaryn, J.: Szacunek ludności autochtonicznej województwa opolskiego według stanu w dniu 30.VI 1977. Opole: Archiwum prac naukowych Instytutu Śląskiego w Opolu, A 637 vol.75.
 2. Bartkowski, T.: Zastosowania geografii fizycznej, Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974.
 3. Biegało, W.: Struktura wielkości i własności gospodarstw rolnych, W: Narodowy Atlas Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich 1973-1978.
 4. Bodzak, D., Kiełczewska-Zaleska, M.: Wiejskie osadnictwo rozproszone, W: Narodowy Atlas Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich 1973-1978.
 5. Borysławski, Z.R.: Komputerowe systemy informacji przestrzennej w ochronie środowiska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1999.
 6. Dziewoński, K., Iwanicka-Lyra E., Krolski, J.: Zmiany zaludnienia w latach 1950-1970. W: Narodowy Atlas Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich 1973-1978.
 7. Grosse, T. G .: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Warszawa 2002.
 8. Harvey, D.: Modele ewolucji układów przestrzennych geografii człowieka. Modele w geografii, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" 1969, z. 3/4.
 9. Ilnicki, D., Krawczyk, K.: Karty płatnicze w ujęciu przestrzennym i czasowym(przykład Wrocławia). W: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, J. Słodczyk, E. Szafranek (red.). Opole: Uniwersytet Opolski 2006.
 10. Jagielski, A.: Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej-wprowadzenie. W: Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej. Materiały z konferencji, A. Jagielski (red.). Wrocław-Szklarska Poręba: Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego 1995.
 11. Jóźwiak, J.: Podstawy metodologiczne nowoczesnej analizy demograficznej. W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, Z. Strzelecki (red.). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2003.
 12. Juda, J., Chróściel, S.: Ochrona powietrza atmosferycznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1974.
 13. Koska, B., Szczygielski, K.: Potencjał demograficzny a strefa wpływu Opola, "Studia Społeczno-Ekonomiczne" 1975, t.4.
 14. Jędrzejczyk, D.: Podstawy geografii ludności, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2001.
 15. Kokotkiewicz, I.: System statystycznej informacji regionalnej w Polsce, Dotychczasowy dorobek i kierunki rozwoju, "Studia KPZK PAN" 1980, t. LXXII.
 16. Kuczyk, A.: Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania wybranych zjawisk przy zastosowaniu GIS, Warszawa: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku, GRID 1994.
 17. Kuhn, T.: Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: PWN 1968.
 18. Matkowski, R.: Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców. "Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej" 1990, t. XXII.
 19. Myrda, G.: GIS czyli mapa w komputerze, Gliwice: Helion 1997.
 20. Pasławski, J.: Kartograficzne środki prezentacji. W: Wprowadzenie do kartografii i topografii, J. Pasławski (red.). Wrocław: Wydawnictwo Nowa Era 2006.
 21. Parteka, T.: Monitoring przestrzenny jako systemowy instrument gospodarki przestrzennej. W: Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. "Biuletyn KPZK PAN" 2001, z.195.
 22. Szczygielski, K.: Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego. Opole: Politechnika Opolska, PIN-Instytut Śląski w Opolu 2010.
 23. Szczygielski, K.: Nowe narzędzie wsparcia prac badawczych w zakresie demograficznych aspektów polityki regionalnej i lokalnej. W: Ludność Śląska. Procesy demograficzne i społeczne w okresie transformacji ustrojowej, R. Rauziński (red.). Opole: PIN-Instytut Śląski w Opole 2003.
 24. Uhorczak, F., Kamińska, U.: Gęstość szlaków komunikacyjnych. W: Narodowy Atlas Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich 1973-1978.
 25. Werner, P.: Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2004.
 26. Woś, A.: Zarys klimatu Polski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1996.
 27. Ziółkowski, M.: Przestrzenie nauki, Warszawa: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu