BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jażewicz Iwona (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Miejska sieć osadnicza projektowanego województwa środkowopomorskiego
Urban Settlement Network in Designed Środkowopomorskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2016, nr 20, cz. 2, s. 57-76, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Więzi społeczne, Sieć osadnicza, Podział administracyjny
Social bond, Settlement network, Administrative division
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza miejskiej sieci osadniczej projektowanego województwa środkowopomorskiego. Badaniom poddano wybrane czynniki jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i przyrodniczych. Omó-wiono strukturę sieci miast oraz przedstawiono analizę układu hierarchicznego i koncen-tracji ośrodków miejskich. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż miejska sieć osadnicza projektowanego woj. środkowopomorskiego posiada historycznie ukształto-waną sieć o wystarczającej licznie węzłów, powiązanych szlakami komunikacyjnymi tj. lądowymi, wodnymi, powietrznymi, a także więziami społeczno-gospodarczymi.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the urban settlement network in designed Środkowopomorskie voivodeship. Selected development factors were analyzed, with particular regard to historical and natural conditions. The structure of the urban network was discussed. Analysis of hierarchical and concentration of urban centers was presented. The analysis leads to the conclusion that urban settlement network designed Środkowopomorskie voivodeship has historically shaped network with sufficient numbers of nodes, related communication routes - land, water, air, as well as socioeconomic ties. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, (24.06.2016).
 2. Biderman E.,Osadnictwo, (w:) Województwo koszalińskie. Monografia geograficzno-gospodarcza, F. Barciński, B. Krygowski, S. Zajchowska (red.), Instytut Zachodni, Poznań 1965, s. 171-200.
 3. Chojnicki Z., Czyż T., Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny, "Czasopismo Geograficzne", tom 71, z. 3-4, 2000, s. 261-277.
 4. Janiszewski M., Geograficzne warunki powstania miast polskich, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1991, s. 17-139.
 5. Jażdżewska I., Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 99.
 6. Jażewicz I., Miejska sieć osadnicza regionu nadmorskiego, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2013, s. 24.
 7. Jażewicz I., Przemiany miejskiej sieci osadniczej województwa pomorskiego, (w:) Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, I. Jażewicz (red.), Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2009.
 8. Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa 1976, s. 131.
 9. Krzysztofik R., Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 14-35.
 10. Rocznik statystyczny województwa koszalińskiego 1988, WUS, Koszalin 1989.
 11. Rocznik statystyczny województwa pilskiego 1988, WUS, Piła 1989.
 12. Rocznik statystyczny województwa słupskiego, WUS, Słupski 1989.
 13. Rydz E., Zaleski J., Rola i funkcje Słupska na tle sieci osadniczej Środ-kowego Wybrzeża, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1992, s. 63-76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu