BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miruszewski Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w warunkach niestabilności fiskalno-budżetowej gospodarek krajów strefy euro po roku 2008
The European Central Bank's Monetary Policy Facing the Fiscal and Budgetary Instability of Euro Zone Economies after 2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 415-426, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Kryzys finansowy, Inflacja, Stabilność finansowa, Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych
Monetary Policy of the ECB, European System of Central Banks (ESCB), Financial crisis, Inflation, Financial sustainability, Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Globalne wstrząsy kryzysowe na rynkach finansowych w istotnym zakresie zmodyfikowały uwarunkowania i procedury kształtowania stabilności finansowej w strefie euro. Główny obszar interwencyjnej stabilizacji, czyli zasilanie międzybankowego rynku pieniężnego w płynność operacjami refinansującymi to jeden z głównych instrumentów polityki monetarnej. Stabilność finansowa uwarunkowana jest jednocześnie potrzebą wypracowania nowych uregulowań i procedur monitorowania transformacji impulsów kryzysowych i zarządzania kryzysem generowanym przez międzynarodowe rynki finansowe. Zjawisko szybkiego obniżania inflacji w pierwszych miesiącach 2009 r. analizuje się z punktu widzenia tzw. efektu bazy, ponieważ tempo wcześniejszych podwyżek cen żywności i surowców (szczególnie ropy naftowej) znacznie przewyższało poziom średniorocznego tempa HICP. Z punktu widzenia strategii polityki monetarnej krótkotrwała zmienność inflacji wynikająca z efektu bazy nie ma decydującego znaczenia, ponieważ EBC w polityce monetarnej przyjmuje perspektywę średniookresową, tak aby krótkookresowe wahania nie doprowadziły do zmian i wahań długookresowych oczekiwań inflacyjnych. Chroniczna i głęboka nierównowaga w sferze finansów publicznych grupy gospodarek strefy euro w warunkach powrotu oddziaływania tradycyjnych impulsów presji inflacyjnej (efekt bazy, szoki podażowe generowane podwyżkami cen surowców na rynkach światowych) ogranicza możliwości wycofywania się przez EBC z uregulowań i instrumentów stabilizacyjnych wprowadzonych w Eurosystemie po wybuchu drugiej fazy kryzysu w 2008 r. Strategia wyjścia (Exit Strategy), czyli powrót do tradycyjnej formuły celu i instrumentów w polityce monetarnej, możliwa jest w warunkach przywracania równowagi w finansach publicznych, a także nowych reguł zarządzania ryzykiem systemowym.(abstrakt oryginalny)

The global tremors following the crisis in financial markets have significantly modified the conditions and procedures for maintaining financial stability in the Euro area. The thrust of stabilizing intervention is targeted at supporting the liquidity of the money market through refinancing operations, which are among the main instruments of monetary policy. At the same time, financial stability measures involve new regulations and procedures in monitoring the transformation of crisis impulses and managing disturbances generated by international financial markets. The plunge in inflation rates observed in the first months of 2009 has been analyzed from the viewpoint of the so called base effect, since the pace of prior increases in the prices of foods and resources (notably petroleum) far exceeded the annual HICP levels. As far monetary policy is concerned, brief price fluctuations and inflation volatilities stemming from the base effect are not of critical importance, because the monetary policy of the European Central Bank (ECB) adopts a medium-term perspective, thus trying to reduce the impact of such fluctuations on long-term inflationary expectations. A persistent and severe disequilibrium in the public finances of a number of EMU member countries, coupled with re-activation of traditional inflationary impulses (base effect, supply shocks produced by increases in the prices of primary commodities in world markets), constrained the ECB's ability to withdraw from the stabilizing regulations and instruments implemented on the outbreak of the second stage of the 2008 crisis. An exit strategy, or a reversion to traditional objectives and instruments of monetary policy, would be possible as a result of concentrating efforts on restoring balance in public finances and under new rules for systemic risk management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Afonio A., Expansionary fiscal consolidations in Europe, "ECB Working Paper", 2006, nr 675.
  2. Biuletyn Miesięczny EBC, czerwiec 2010, www.ecb.int [20.07.2010].
  3. Biuletyn Miesięczny EBC, marzec 2010, www.ecb.int [24.04.2010].
  4. Gonzales-Paramo J.M., Non-standard Monetary Policy: Five Questions about the Exit, przemówienie Jose Manuela Gonzalesa-Paramo, członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, na seminarium w European Economics and Financial Centre w Londynie, 6.11.2009, www.ecb.int/press/key/date/2009/html/sp091106.en.html [10.09.2010].
  5. Labour supply and employment in the euro area countries - developments and challenges, "ECB Occasional Paper" 2008, nr 87.
  6. Trichet J.-C., Risk and Monetary Policy, wystąpienie Jean-Claude Tricheta, prezesa Europejskiego Banku Centralnego na SIEPR Economic Summit w Uniwersytecie Stanforda, 12.03.2010, www.ecb.int/press/key/date/2010/html/sp100312.en.html [10.09.2010].
  7. Weber A.A., Herausforderungen der Finanzkriese für die Geldpolitik, przemówienie prezesa Deutsche Bundesbank w Mannheim, 20.04.2010, www.bundesbank.de/download/presse/reden/ 2010/20100420.weber.php [10.09.2010].
  8. Zeitler F.-Ch., Welche Lehren ziehen wir aus der Finanzkriese?, wystąpienie wiceprezesa Deutsche Bundesbank na konferencji "Krisen der Weltwirtschaft" w Akademie für Politische Bildung, Tutzing, 12.03.2010, www.bundesbank.de/download/presse/reden/2010/20100312.zeitler.php [10.09.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu