BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ossowska Luiza (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
miana poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie Pomorza Środkowego na tle gmin województw sąsiednich
Changes in the Level of Socio - Economic Development in Middle Pomerania Compared to Communities of Neighboring Voivodeships
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2016, nr 20, cz. 2, s. 77-90, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Demografia, Infrastruktura techniczna gminy, Infrastruktura społeczna gminy
Social economic development, Demography, Technical infrastructure of gmina, Social infrastructure of gmina
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena poziomu zmian rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Pomorza Środkowego na tle sąsiednich województw. Zróżnicowanie poziomu oraz poziom zmian rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego na podstawie cech z za-kresu demografii, infrastruktury technicznej i społecznej, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz finansów lokalnych. Analizą objęto 409 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS z 1999 i 2014 roku. Z przeprowadzo-nych analiz wynika, że obszar Pomorza Środkowego charakteryzuje się zbliżonym po-ziomem rozwoju społeczno-gospodarczego do terenu województwa zachodniopomorskiego, a nieco niższym niż województwo pomorskie i wielkopolskie. Natomiast poziom zmian, jakie zaszły pomiędzy 1999 a 2014 rokiem, jest podobny jak w przypadku woje-wództw pomorskiego i wielkopolskiego, a wyższy niż w województwie zachodniopomorskim. (abstrakt oryginalny)

The main aim of is to assessment of the socio-economic development level of rural and urban - rural communities in Middle Pomerania compared to communities of neigh-boring voivodeships. The differentiation and the level of socio-economic development level was determined using the synthetic indicator based on the characteristics of demog-raphy, technical and social infrastructure, entrepreneurship and labor market and local finance. The analysis covered 409 rural and urban - rural communities. The data come from the Local Data Bank of the Central Statistical Office in 1999 and 2014 years. Middle Pomerania is characterized by a similar level of socio-economic development for the Zachodniopomorskie voivodeship and little lower than the Pomorskie and Wielkopolskie voivodeship. The level of changes between 1999 and 2014 is similar to Pomorskie and Wielkopolskie, and higher than in Zachodniopomorskie voivodeship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, (9.01.2016).
  2. Białecki T., Mazurkiewicz M., Muszyński A., Podziały administracyjne Pomorza Zachodniego w latach 1800-1970. Instytut Zachodnio-Pomorski, Szczecin 1970, s. 7-9, 74-78.
  3. http://www.newsweek.pl/polska/wojewodztwo-srodkowopomorskie-ni-komu-nie-jest-potrzebne,artykuly,385579,1.html (20.09.2016).
  4. Ossowska L., Poczta W., Endogenne uwarunkowania rozwoju spo-łeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Uni-wersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2009, s. 36-38.
  5. Partacz Cz., Samorządność czy woluntaryzm centrali? Walka społeczności koszalińsko-słupskiej o utworzenie województwa środkowopomorskiego, (w:) Rocznik Koszaliński, Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie, Koszalin 2005, s. 103-110.
  6. Parysek J., Wojtasiewicz L., Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia, tom LXIX, PWN, Warszawa 1979, s. 25.
  7. Stanny M., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa 2013, s. 113-170.
  8. Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2003, s. 173, 175.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu