BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klemens Brygida (Politechnika Opolska)
Tytuł
Inicjatywy i klastry turystyczne oraz ich wpływ na rozwój regionu
Tourism Initiatives and Clusters and Their Influence on Regional Development
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 12, s. 41-53, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Klastry, Rozwój regionalny
Tourism, Business cluster, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ukazanie w jaki sposób inicjatywy i klastry turystyczne mogą oddziaływać na rozwój regionu. W pierwszej części skupiono się na podstawowych założeniach teoretycznych koncepcji klastrów (w tym na idei diamentu Portera). Następnie omówiono teoretyczne aspekty funkcjonowania klastrów i inicjatyw klastrowych w branży turystycznej, wskazując na różne definicje i proponując własne. W kontekście inicjatyw klastrowych w branży turystycznej omówiono skuteczność wykorzystania narzędzia promocji klastrów - Interaktywną Mapę Klastrów. Wskazano na znaczenie funkcjonowania klastrów turystycznych dla rozwoju regionu i korzyści, jakie można osiągnąć z przynależności do inicjatywy klastrowej. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano na możliwości klastrów turystycznych we wzmacnianiu potencjału rozwoju regionu(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to show the consideration on the possible impact of tourism cluster structures on region development. In this paper basic theoretic assumptions of the cluster concept (including Porter's diamond) were presented. Also the concept of the tourism cluster (including a wide range of definitions) and meaning of the role of tourism cluster initiatives on regional development and benefits of belonging to a cluster initiative for tourism businesses was taken into consideration. Based on own research, the possibilities of tourism clusters on strengthening regional development potential were presented(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran M., Wpływ gron na konkurencyjność przedsiębiorstw, Toruń: UMK 2008.
 2. Capone F., Regional Competitiveness in Tourism local Systems, 44º European Congress of the European Regional Science Association, Regions and Fiscal Federalism, University of Oporto 2004.
 3. Chądzyński J., Środowiska przedsiębiorczości, [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CEDEWU 2007.
 4. da Cunha S.K. i da Cunha J.C., Tourism cluster competitiveness and sustainability: Proposal for systematic model to measure the impact of tourism local development, Brazilian Administration Review, 2(2), 2005.
 5. Ejsmont A., Klemens B., Moczała A., Klastry - kooperujące i konkurujące organizacje sieciowe, Warszawa: Wydawnictwo Texter 2016.
 6. Ferreira J.M., Estevao C.M.S., Regional Competitiveness of a Tourism Cluster: A Conceptual Model Proposal, Revista Encontros Cientificos - Tourism & Management Studies, n.5 Faro, Encontros Científicos Covilha Portugal 2009.
 7. Fernando I.N., Long W., New conceptual model on cluster competitiveness: A new paradigm for tourism? International Journal of Business and Management, 7(9), 2012.
 8. Fundeanu D.D., Innovative, Regional Cluster, Model of Tourism Development, Procedia Economic and Finance, nr 23, 2015.
 9. Gancarczyk P., Wpływ klastrów na aktywizację gospodarczą regionów turystycznych, "Acta Scientiarum Polonorum", nr 9 (4) 2010.
 10. Gieżyńska H., Klastry - endogeniczny czynnik rozwoju regionalnego, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. Bojar, Lublin: Politechnika Lubelska 2006.
 11. Guidice R.M., Vasudevan A., Duysters G., From "me against you" to "us against them": alliance formation based on inter-alliance rivalry, "Scandinavian Journal of Management", nr 19, 2003.
 12. Heffner K., Klemens B., Finansowanie struktur klastrowych w perspektywie 2014-2020 - wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich, [w:] Studia Obszarów Wiejskich, tom 41, red. K. Heffner, B. Klemens, Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich PTG i IGiPZ PAN 2016.
 13. Heffner K., Klemens B., Klastry - bariery i możliwości rozwoju w regionalnej przestrzeni, [w:] Bariery i możliwości rozwoju regionów, red. K. Bedrunka, Ł. Dymek, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2011a.
 14. Heffner K., Klemens B., Struktury klastrowe w gospodarce przestrzennej - wybrane korzyści i problemy rozwoju w skali lokalnej i regionalnej, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 241, 2011b.
 15. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. Dzierżanowski, Warszawa: PARP 2012.
 16. Klemens B., Klastry turystyczne i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki. Wybrane problemy, Biuletyn KPZK, zeszyt 256, red. W. Kamińska, Warszawa: KPZK PAN 2015a.
 17. Klemens B., Współpraca władz samorządowych i przedsiębiorców a tworzenie podstaw inicjatyw klastrowych, [w]: Nowoczesna administracja publiczna, red. M. Lisiecki, K. Machowicz, A. Sokół, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 45 (1640-6818), Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009.
 18. Klemens B., Derlukiewicz N., Rola struktur klastrowych w rozwoju miast w perspektywie 2020 (aspekt turystyczny), [w:] Studia Miejskie, nr 16, red. M. Śmigielska, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego 2014.
 19. Kozak M., Baloglu S., Managing and Marketing Tourist Destinations: Strategies to Gain a Competitive Edge, New York: Routledge 2011.
 20. Kusa R., Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie 2008.
 21. Kwietniewska M., Klastry jako narzędzie wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnym, [w:] Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii. Lublin: Wyd. WSPA 2012.
 22. Mabrouk F., McDonald M., Mocan S., Summa T., The Tunisian Tourism Cluster, Harvard University 2008.
 23. Malakauskaite A., Navickas V., The Role of Clusters in the formation Process of Tourism Sector Competitivness: Conceptual Novelties, "Economics and Management", No 15/2010.
 24. Michael E., Tourism micro-clusters, Tourism Economics, 9(2), 2003.
 25. Nordin S., Tourism Clustering and Innovation. Paths to Economic Growth and Development. Stockholm: ETOUR 2003.
 26. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press 1999.
 27. Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa: PWE 2001.
 28. Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu. [Aut.]: T. Brodzicki i in., Gdańsk: IBnGR 2008.
 29. Rapacz A., Rola klastrów w kształtowaniu infrastruktury i jakości produktu turystycznego regionu. Prace Naukowe UE, nr 29 "Gospodarka a środowisko" 2008.
 30. Sigursteinsdóttir H., Akureyri's Regional Growth Agreement, [w:] Innovation System and rural Development, H. W. Tanvig (red.). Proceedings from 10th Annual Conference, Nordic-Scottish University for rural and Regional Development, Forest & Landscape Working Papers nr 27-2008, Hørsholm: Forest & Landscape Denmark 2008.
 31. Singh S., Singh R., United Arab Emirates - tourism, Encyclopedia of Emerging Market, 2014.
 32. Soliński T., Innowacyjne zarządzanie rozwojem turystyki [w:] Innowacyjność w turystyce, red. J. Krupa, Rzeszów: Wyd. Procarpathia 2010.
 33. Sölvell O., Clusters. Balancing Evolutionary and Constructive Forces (Redbook), Stockholm: Ivory Tower Publishers 2008.
 34. Sölvell O., Lindqvist G., Ketels C., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, Warszawa: PARP 2003-2006.
 35. Szewczuk-Stępień M., Współpraca podmiotów gospodarczych oraz innych partnerów w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Studium województwa opolskiego - stan, szanse i bariery. [w:] Identyfikacja współczesnych wybranych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w środowisku realnym i cyfrowym, red. J. Foltys, M. Adamska, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2014.
 36. Székely V., Tourism Clusters as a Tool for the Improvement of Rural Competitiveness: First Experiences from Slovakia, In: A. Fieldsend (ed.), Warsaw: Rural Areas and Development, 7 - Linking Competitiveness with Equity and Sustainability: New Ideas for the Socio-Economic Development of Rural Areas (European Rural Development Network) 2010.
 37. Székely V., The concept of tourism cluster as a path to rural success: Slovakia, Liptov region. In: Kovács, A.D. (ed.). Aspects of Localities. Discussion Papers Special, Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011.
 38. Wilk-Grzywna M., Tworzenie klastrów dla produktów turystycznych. Przykład Tropical North Queensland w Australii oraz Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w Polsce, [w:] Studia KPZK nr 162/2015.
 39. Zdebski J., Kreowanie i promocja zintegrowanych produktów turystycznych, [w:] Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering, red. J. Hermaniuk, J. Krupa, Rzeszów: Wyd. IG WSiIZ 2010.
 40. Interaktywna Mapa Klastrów, www.pi.gov.pl [dostęp 11.05.2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu