BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podruczna-Mocarska Barbara (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Pomorze Środkowe a aktualny okres programowania Unii Europejskiej
Middle Pomerania and the Current Programming Period of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2016, nr 20, cz. 2, s. 91-98, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Region, Środki unijne
Region, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Abstrakt
Celem głównym opracowania jest omówienie sytuacji regionu Pomorza Środkowego w odniesieniu do krajowych dokumentów strategicznych (dotyczących po-lityki regionalnej i przestrzennej) oraz aktualnego okresu programowania unijnego (2014-2020). Cel zrealizowano analizując krajowe dokumenty strategiczne (Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030; Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020), dane Głównego Urzędu Statystycznego, a także dane o wysokości pomocy unijnej dla Polski w latach 2014-2020. Nowoutworzone województwo środkowopomor-skie znalazłoby się wśród regionów o wysokim poziomie dofinansowania z UE, a środki finansowe kierowane byłyby zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tzn. na obszary rzeczywistych potrzeb. (abstrakt oryginalny)

The main aim of article is to discuss the position of Middle Pomerania with regard to the national strategic documents (relating to regional and spatial policy) and the current programming period of the EU (2014-2020). The aim was achievied through the analysis of national strategic documents (The national spatial development concept 2030; The national strategy for regional development 2010-2020), data of Central Statistical Office and data of co-financing from the EU for Poland in the years 2014-2020. The newly created Middle Pomerania voivodeship could be found among the regions with a high level of co-financing from the EU and the funds would be channeled towards areas of real needs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-180_pl.htm, (20.05.2016).
  2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Uchwała Rady Ministrów Nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r. (MP 2012 poz. 252), s. 82-83.
  3. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. (MP nr 36, poz. 403), s. 23, 89-90, 191.
  4. Pomorskie w Unii, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/fundusze-europejskie-2014-2020, (20.05.2016).
  5. Portal Funduszy Europejskich 2007-2013, https://www. Funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/ Programy.aspx, (20.05.2016).
  6. Portal Funduszy Europejskich 2014-2020, http://www.funduszeeu ropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fun- dusze-europejskie-w-polsce/, (20.05.2016).
  7. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2014 r., GUS, Katowice 2016, s. 68.
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu