BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokita-Poskart Diana (Politechnika Opolska)
Tytuł
Wojewódzkie miasta akademickie wobec zmian demograficznych w Polsce
Academic Cities in Poland in The Face of Population Decline
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 12, s. 66-76, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Demografia, Statystyka
Students, Demography, Statistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od niemal dekady w Polsce obserwowany jest spadek liczby osób podejmujących studia wyższe, co jest niewątpliwie konsekwencją postępującego niżu demograficznego, ale również spadku aspiracji edukacyjnych ludności, związanych ze zmniejszającą się stopą zwrotu z wykształcenia wyższego [Gajderowicz i in. 2012]. Proces ten wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie całego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, ale przede wszystkim determinuje sytuację poszczególnych szkół wyższych oraz rodzi szereg konsekwencji dla ośrodków akademickich, w których zlokalizowane są uczelnie. W niniejszym artykule zaprezentowano analizę zmian dotyczących liczby studentów podejmujących studia w wojewódzkich miastach akademickich w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych o liczbie studiujących w poszczególnych miastach wojewódzkich w Polsce według danych Banku Danych Lokalnych. W opracowaniu podjęto również próbę oceny konsekwencji ubytku liczby studentów w wybranych do analizy miastach akademickich(abstrakt oryginalny)

: For nearly a decade in Poland we observe a decrease in the number of participants in the tertiary education. This situation is a consequence not only of population decline, but also the decline in educational aspirations relating to the decreasing return on higher education. Undoubtedly this affects the functioning of the whole system of tertiary education in Poland, but first of all it determines the situation of individual universities and academic cities, where the universities are located. The paper presents an analysis of changes in the number of students undertaking studies in cities, capitals of voivodeships in Poland. The analysis was conducted on the basis of statistical data relating to the number of students undertaking studies in various cities in Poland, according to the Local Data Bank(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz D., Gorlewski B., Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Warszawa: Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa 2011.
 2. Attract and Connect Population decline and the heritage in Europe. With practical examples from Germany, the UK, France and the Netherlands - publikacja dostępna na stronie http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/attract-and-connect-population-decline-and-the-heritage-ineurope.pdf
 3. Bajerski A., Przegląd wybranych teorii rozwoju regionalnego [w:] Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, W. Kisiała, B. Stępiński (red.) Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013.
 4. Suberegionalne bieguny wzrostu w Polsce, W. Dziemanowicz, J Szlachta, K. Szmigiel-Rawska (red.) Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2011.
 5. Gajderowicz T., Grotkowska G., Wincenciak L., Premia płacowa z wykształ- cenia wyższego według grup zawodów, "Ekonomista" nr 5, 2012.
 6. Grosse T. G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1 (8)/2002.
 7. Inglot-Brzęk E., Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" z. 26, 2012.
 8. Jałowiecki B., Reguły działania w społeczeństwie i w nauce. Szkice socjologiczne, Warszawa: Scholar 2002.
 9. Kulczyk-Dynowska, Migracje a metropolia - przykład województwa dolno- śląskiego, "Ekonomia i Prawo" tom XI, nr 4/2012.
 10. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, T. Stryjkiewicz (red.), Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2014.
 11. Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035. Notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 12. Rocznik Demograficzny 2014, Roczniki Branżowe, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 2014.
 13. Rokita-Poskart D., Educational migration and the labour market, "Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics" vol. 5, issue 1, 2016 a.
 14. Rokita-Poskart D., Konsekwencje wewnętrznych migracji edukacyjnych w gospodarczym pejzażu miasta akademickiego (na przykładzie opolskiego ośrodka akademickiego), "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" z. 3(161), 2016 b.
 15. Stackelberg K. von, Hahne U., Teorie rozwoju regionalnego [w:] S. Golinowska (red.) Rozwój ekonomiczny regionów -Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, Warszawa: IPiSS 1998.
 16. Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 17. Uhlig H., The slow decline of East Germany, "Journal of Comparative Economics" No. 36 (2008).
 18. University cities thrive on students, "The Guardian" 18.04.2011.
 19. Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009, Komunikat z badań, Warszawa 2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_070_09.PDF
 20. Błaszczak A., Nowoczesne biura i niemiecki, "Rzeczpospolita" z dnia 28.11.2016 r. http://www.rp.pl/Zycie-Opola-i-Ziemi-Opolskiej/311289852- Nowoczesne-biura-i-niemiecki.html#ap-1
 21. http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/8d1892a0f5172f8688fbf3cda5459760.pdf
 22. Wilkin J., Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych - Studia, analizy i propozycje rozwiązań systemowych: wybrane założenia i wnioski z raportu (KRASP i FRP) 2015 , www.krasp.org.pl/pliki/0367dc88686b96b4e02381faa8b26af0.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu