BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wiśniewski Łukasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Struktura przestrzenna rolnictwa i wykorzystanie środków UE w ramach wspólnej polityki rolnej w regionie Pomorza Środkowego
Spatial Structure of Agriculture and Usage of EU Funds Relating the Common Agricultural Policy in the Region of the Middle Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2016, nr 20, cz. 2, s. 113-130, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Struktura przestrzenna, Środki unijne, Polityka rolna
Spatial structure, EU funds union, Agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Abstrakt
Artykuł dotyczy analizy struktury przestrzennej rolnictwa Pomorza Środkowego, z wydzieleniem jego podziału na grupy cech wewnętrznych oraz całościowego ujęcia w formie ogólnego poziomu i typów strukturalnych. W pracy uwzględniono także zagadnienie wykorzystania środków WPR UE.Zakres przestrzenny analizy obejmuje 12 powiatów Pomorza Środkowego. Wykorzystano wyniki PSR 2010 oraz dane dotyczące wsparcia finansowego gospodarstw rolnych środkami WPR UE w Polsce w latach 2002-2010 pochodzące z ARiMR Do realizacji celu zastosowano metodę Perkala. Wykazano szereg cech rolniczych wyróżniających badany region na tle innych województw kraju, w tym najwyraźniej pod względem udziału plantacji orzecha włoskiego w ogólnej powierzchni użytków rolnych. W odniesieniu do wydzielonych grup cech Pomorze Środkowe wyróżnia się wysoką oceną cech agrarnych i społecznych. (abstrakt oryginalny)

The article concerns an analysis of spatial structure of agriculture in the region of The Middle Pomerania. The analysis is divided into groups of inner features of agriculture and their holistic approach in the form of general level of agriculture and structural types. Issues of usage of The Common Agricultural Policy (CAP) of UE funds is taken in the consideration in this thesis. Series of agricultural features which distinguish analysed region from other voivodships in Poland are demonstrated, especially the distribution of walnut plantation in the general farmland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., Obszary problemowe w rolnictwie Polski, "Prace Geograficzne", zeszyt 172, IGiPZ PAN, Warszawa 1999.
 2. Bański J., Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa 2007.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych - PSR 2010, GUS, Warszawa 2012.
 4. Falkowski J., Kostrowicki J., Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa 2001.
 5. Głębocki B., Czynniki kształtujące przestrzenną strukturę produkcyjną rolnictwa, Seria: Geografia, nr 19, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1979.
 6. Goraj I., Bocian M., Cholewa J., Nachtman G., Tarasiuk R., Współczynniki Standardowej Produkcji dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 7. Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR, W. Poczta (red.), GUS, Warszawa, 2013.
 8. Kulikowski R., Przestrzenne zróżnicowanie i przemiany rolnictwa w Polsce po 1990 r., (w:) Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, J.J. Parysek (red.), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2004.
 9. Kulikowski R., Przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Pol-sce, "Przegląd Geograficzny", tom 54, zeszyt 4, Warszawa 1982.
 10. Kulikowski R., Szczegółowy przegląd czynników opisujących produkcję rolną i charakterystyka możliwości produkcyjnych rolnictwa, (w:) Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, A. Ciołkosz (red.), GUS, Warszawa 2003.
 11. Kostrowicki J., Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody, "Przegląd Geograficzny", tom 41, zeszyt 4, Warszawa 1969.
 12. Kostrowicki J., Zarys geografii rolnictwa, PWN, Warszawa 1973.
 13. Kostrowicki J., Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, "Prace Geograficzne", 127, IGiPZ PAN, Warszawa 1978.
 14. Pracujący w gospodarstwach rolnych - PSR 2010, GUS, Warszawa 2013.
 15. Racine J. B., Reymond H., Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa 1977.
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm, (Dz. U. z 2010, nr 39, poz. 211).
 17. Rudnicki R., Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1997.
 18. Rudnicki R., Kluba M., Wiśniewski Ł., Zróżnicowanie regionalne rolnictwa a poziom absorpcji funduszy Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, (w:) Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t. 1, Rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna, R. Rudnicki, M. Kluba (red.), Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2014.
 19. Rudnicki R., Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i dmograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
 20. Rudnicki R., Wiśniewski Ł., Kluba M., Poziom i struktura przestrzenna rolnictwa polskiego w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r., Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVII, zeszyt 3, Warszawa - Poznań - Kołobrzeg, 2015.
 21. Stola W., Szczęsny R., Geografia rolnictwa Polski, WSiP, Warszawa 1976.
 22. Szczęsny R., Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w la-tach 1970-1980, Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa 1988.
 23. Szczęsny R., Regiony rolnicze w Polsce, "Geografia w Szkole", nr 5 (225), WSiP, Warszawa 1992.
 24. Środki produkcji w rolnictwie - PSR 2010, GUS, Warszawa 2011.
 25. Uprawy ogrodnicze - PSR 2010, GUS, Warszawa 2012.
 26. Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej - PSR 2010, GUS, Warszawa 2012.
 27. Użytkowanie gruntów - PSR 2010, GUS, Warszawa 2011.
 28. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, IUNiG, Puławy 2000.
 29. Witek T., Górski T., Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni pro-dukcyjnej w Polsce, IUNiG, Puławy 1977.
 30. Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010 -PSR 2010, W. Jóźwiak, W. Ziętara (red.), GUS, Warszawa 2012.
 31. Zrównoważenie polskiego rolnictwa - PSR 2010, J. Zegar (red.), GUS, Warszawa 2013.
 32. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, B. Głębocki (red.), GUS, Warszawa 2014.
 33. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej - PSR 2010, GUS, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu