BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocka Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wiedza pracowników o elastycznych formach pracy
Employees' Knowlege about Flexible Forms of Work
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 2, s. 38-47, tab., bibliogr. 32 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Elastyczność zatrudnienia, Wiedza, Wyniki badań
Labour market, Flexible employment, Knowledge, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wiedzy pracowników na temat elastycznych form pracy. Badania przeprowadzone na licznej próbie przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich pracownikach wskazują niski poziom wiedzy o elastycznych formach pracy. Poziom wiedzy pracowników zdeterminowany jest poziomem wykształcenia, wiekiem, formą zatrudnienia oraz funkcją zawodową w organizacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the knowledge of employees about flexible forms of work. Research was carried out on a large sample of enterprises and their employees studies indicate a low level of knowledge about flexible forms of work. The level of knowledge of employees is determined by the level of education, an age. a form of employment and an occupational function in the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Eichhorst, W., Konle-Seidl R., 2016, Evaluating Labour Market Policy, IZA Discussion Paper, No. 9966, p. 12-14.
 2. Elastyczne formy zatrudnienia - skutki społeczne i ekonomiczne, 2013, Projekt POKL "Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji," Wrocław, s. 142-175.
 3. EMU and labour market flexibility, 2003, HM Treasury, London, p.3, http://image.guardian.co.uk, dostęp z dnia 14.10.2016.
 4. Flexible working and work-life balance, 2015, ACAS - Promoting employment relations and HR excellence, p.3-6, http://docplayer.net/41208552-Flexible-working-and-work-life-balance, dostęp z dnia 10.10.2016.
 5. Giremanowska, Ε., 2005, Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia - na przykładzie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży, w. Rymsza, M., (red), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, Instytut Badań Publicznych, Warszawa, s. 63-64.
 6. Goudswaard, Α., de Nanteuil, M., 2000, Flexibility and wonting conditions: a qualitative and comparative study in seven EU Member States, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg, http://www.eurofound.europa.eu, dostęp z dnia 12.10 2016.
 7. Grudzewski, W. M., Hejduk, I., 2005, Zarządzanie wiedzą w organizacjach, Ε-mentor, nr 1 (8), s. 45-50.
 8. Hajn, Z., 2003, Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, w: Kryńska E., (red), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 90.
 9. Jahn, E., 2012, Flexible Forms of Employment: Boon and Bane, LASER Discussion Papers, No. 62, p. 4-7.
 10. Kalinowska, В., 2007, Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwie, w: Jarmołowicz, W., (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo - Forum Naukowe, Poznań, s.194
 11. Kalinowska-Sufinowicz, B.,2014, Elastyczne formy pracy a rodzina. Wyniki badań wśród wielkopolskich przedsiębiorców, "TEOLOGIA I MORALNOŚĆ," nr 1(15), s. 93-104.
 12. Kryńska, E., 2013, Elastyczność rynku pracy, w: Kryńska, E., Kwiatkowski, E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169.
 13. Kryńska, E., Kwiatkowski, E., 2013, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 169-198.
 14. Kwiatkowski, E., Roszkowska, S., Tokarski, T, 2004, Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i w krajach WNP, Ekonomista, nr 1, s.39-68.
 15. Kwiatkowski, E, Włodarczyk, P.,2014, Wpływ rodzajów umów o pracę na elastyczność zatrudnienia względem PKB i plac realnych w krajach OECD w latach 2002-2011, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, No 3 (303), s. 23-44.
 16. Lang, C., Schómann, I., Clauwaert, S., 2013, Atypical forms of employment contracts in times of crisis, ETUI - European Trade Union Institute, p. 9-14.
 17. Machol-Zajda, L, 2007, Wprowadzenie do elastycznych form pracy, w: Machol-Zajda, L, (red), Elastyczne formy pracy-poradnik dla pracowników, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, s. 17.
 18. Mazur, Α., 2008, Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w opinii pracowników, w: Dziubiński, Z., Kowalewski, M., (red), Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandar- dowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa, s.132.
 19. Nonaka, I., Takeuchi, H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltex, Warszawa, s.85.
 20. Organiściak-Krzykowska, Α., Walkowiak R., Nyklewicz K., (red), 2013, Innowacyjne formy pracy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 75-172.
 21. Pancer-Cybulska, Ε., 2014, Aktywna polityka rynku pracy w krajach unii europejskiej w okresie kryzysu, [w:] A. Barteczek, A. Rączaszek (red), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s.43 -57.
 22. 22 Pańków M., 2015, Polityka państwa wobec upowszechnienia elastycznych form zatrudnienia w Polsce, Studia z Polityki Publicznej," nr 3(7), s. 139 -158.
 23. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K., 2002, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s.181.
 24. Sochańska-Kawiecka, M., Morysińska, Α., Makowska-Belta, E., Kołakowska-Seroczyńska, Z., Szarfenberg, R., Mering, Т., 2013, Elastyczne formy zatrudnienia - skutki społeczne i ekonomiczne, Obserwatorium dolnośląskiego rynku pracy i edukacji, Wrocław, s.44-45.
 25. Stankiewicz, J., 2006, Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK - Dom Organizatora, Toruń, s. 80, 141.
 26. Stroińska, E., 2012, Elastyczne formy zatrudnienia. Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 22.
 27. Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, 2007, COM(2007) 359, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission of the European Communities, Brussels, s.4-5, eur- lex.europa.eu, dostęp z dnia 12.10.2016.
 28. Ulrich, D., 1998, A New Mandate for Human Resources, Harvard Business Review, January-February, s.124.
 29. 29 Węgrzyn G, 2013, Formy zatrudnienia pracowników w Unii Europejskiej - aktualne tendencje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 305, s. 778-789.
 30. Wiśniewski, Z., 1999, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMW w Toruniu, Toruń, s. 42.
 31. Wiśniewski Z., 2013, Dylematy polityki rynku pracy, [w:] Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (red.), Profilowanie bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 29-30.
 32. Wratny, J., 2008, Elastyczne formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, w: Sadowska-Snarska, C., (red), Elastyczne formy pracy Szanse i zagrożenia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, s. 24-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu