BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skurzyńska-Sikora Urszula (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Współpraca zewnętrzna przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności a efektywność ich działania
External Cooperation Enterprise in the Field of Innovation and Effectiveness of Their Functioning
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 167-179, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo innowacyjne, Efektywność, Badania ankietowe
Innovative enterprises, Effectiveness, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konieczność ciągłego dostosowywania się do wyzwań pojawiających się w otoczeniu skłania kadrę zarządzającą przedsiębiorstw do poszukiwania sposobów utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej, między innymi przez poszukiwanie innowacji. W artykule, opierając się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 161 polskich przedsiębiorstw, zaprezentowano ich otwartość innowacyjną warunkowaną przede wszystkim współpracą zewnętrzną, a także posiadanymi kompetencjami organizacyjnymi oraz ich wpływem na efektywność działania badanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The need to adapt constantly to the challenges posed by in the environment induces managers to find ways to maintain a sustainable competitive advantage by, among other things, the search for innovation. The paper presents, based on the results of a survey conducted on a sample of 161 Polish enterprises, their openness to innovative conditions mainly external cooperation, as well as the competences organizational and their impact on the effectiveness of the surveyed companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bessant J., Tidd J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 2. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H.Beck, Warszawa 2004.
 3. Czechowski L.: Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 4. Ćwiąkała-Małys A.: Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 5. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 6. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (eds.): The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development. Cornell University, INSEAD, WIPO, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva 2015.
 7. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 8. Kożusznik B.: Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności. AE, Katowice 2002.
 9. Łoboda M., Sitko-Lutek A.: Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji, [w:] Sitko-Lutek A.: Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie 3, OECD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki - wydanie polskie, Warszawa 2008.
 11. Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 12. Prahalad C., Hamel G.: The Core Competencies of the Corporation. "Harvard Business Review", Vol. 68 (3), 1990.
 13. Skrzypek E.: Jakość i efektywność. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 14. Ulrich D.: Human Resource Champions. Harvard Business School Press, Boston 1997.
 15. Zbierowski P.: Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 16. Ziębicki B.: Efektywność a jakość w sektorze publicznym, [w:] Potocki A. (red.): Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu