BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesik Krzysztof (Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji)
Tytuł
Współpraca środowisk ekonomiczno-finansowych oraz służby zdrowia jako warunek bezpiecznego rozwoju regionów i kraju
Cooperation of The Economic and Financial Organisations with The Health Service as The Condition of Regions and Country Development
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 12, s. 107-125, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Współpraca, Zarządzanie
Health service, Cooperation, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gruźlica jako choroba zakaźna towarzyszy ludzkości od kilku lub nawet kilkunastu tysięcy lat. Z akończony w 2000 r . Narodowy Program Walki z Gruźlicą okazał się dużym sukcesem społecznym. Od tego czasu mija ponad 15 lat. Rośnie pokolenie decydentów, któr zy nigdy nie odczuwali problemu, jaki niosą choroby zakaźne. Ich pojawienie się wśród pracowników lub wykonawców różnorakich projektów może skutecznie zniweczyć planowane zamierzenia , s zczególnie jeżeli choroby te roznoszone są drogą kropelkową, a ich wsk aźniki śmiertelności są bardzo wysokie. Dotyczy to zwłaszcza gruźlicy wielolekoopornej. W artykule przedstawione zostały ogó l ne informacje i oceny na temat sposobów zakażania na bazie kilkuletniego zarządzania placówką medyczną 46 zajmującą się izolow aniem i lecze niem pacjentów chorych na gruźlicę(abstrakt oryginalny)

Tuberculosis as a contagious disease is accompanied by humanity for several thousands of years. Completed in 2000, the Polish National Programme for the Fight against Tuberculosis was a huge success. Since that time passes more than 15 years. Growing new generation of financial and economic policy makers, national and regional, never experienced the problem that carry infectious diseases. Their appearance in a population of workers, or contractors of various projects can effectively ruin the planned o bjective. Especially, if these diseases are spread by respiratory droplets, and their mortality rates are very high. This is particularly true of MDR -tuberculosis. In this publication, on the basis of several years of the hospital management the general i nformation and ways to infect dedicated to the problem of treatment tuberculosis patients has been presented(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustynowicz-Kopeć E., Zwolska Z.: Mycobacterium tuberculosis Beijing-nowe oblicze gruźlicy[w:] Wybrane zagadnienia biologii i medycyny, E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki, R. Zdanowski (red.), Olsztyn: Wyd. Edycja 2016.
 2. Czubakowska K., Elementy polityki rachunkowości w zakładach opieki zdrowotnej,[w:] Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładu Opieki Zdrowotnej, M. Hass-Symotiuk (red.), Warszawa: Wolters Kluwer 2010.
 3. Grzybowski J. Choroby infekcyjne, Warszawa: Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES II 2004.
 4. Hass-Symotiuk M., Elementy rachunkowości ZOZ, [w:]Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, M. Hass-Symotiuk (red.), Gdańsk: ODDK 2008.
 5. Kaplan R. S., R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością , Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.
 6. Miller J. A., Zarządzanie kosztami działań, Warszawa: WIG-Press 2000.
 7. Pepłońska B.: Choroby zawodowe pracowników szpitali 2001. Medycyna Pracy 2002.
 8. Szweda M., Siwicki A. K., Procajło Z. i wsp.: Choroby zakaźne -ciągłe zagrożenie dla zwierząt i ludzi XXI wieku w Medycyna XXI wieku wybrane zagadnienia. E.Skopinska-Różewska, A. K. Siwicki, R. Zdanowski (red.), Olsztyn: Wyd. Edycja 2016.
 9. Świderska G. K. (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa: MAC/Difin S.A. 2003.
 10. Thomas B. E., Shanmugam P., Malaisamy, M. i wsp.: Psycho-Socio-Economic Issues Challenging Multidrug Resistant Tuberculosis Patients: A Systematic Review. PLOS, January 25, 2016. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0147397.
 11. Treatment of Tuberculosis and Tuberculosis Infection in Adults and Children Am J Respir Care Med, 1994, 149, 1359-1374.
 12. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci, "Pneumonologia i Alergologia Polska" 2013 T. 81.
 13. Zwolska Z. Jezierska Anczuków A: Transmisja prątków kwasoopornych zagrożeniem dla ludzi chorych i zdrowych, "Nowa Medycyna" 16/199
 14. Zwolska Z., Augustynowicz Kopeć E. Z, Zasady zapobiegania zakażeniom szpitalnym wywołanym przez prątki, "Medycyn Praktyczna" 6/2016.
 15. Zwolska Z., Augustynowicz
 16. Kopeć E.: Diagnostyka mikrobiologiczna chorób układu oddechowego[w:]Wielka Interna, A. Antczak (red.), t.4, Wyd. Medical Tribune Polska 2014
 17. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2014 r., Korzeniewska-Koseła M. (red.), Warszawa: Wyd. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 2014.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.poz.1793 j.t.z dnia 2016.11.02).
 19. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.poz.1638 j.t.z dnia 2016.10.07).
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.poz.1047 j.t. z dnia 2016.07.19).
 21. Zwolska Z., Korespondencja, Warszawa 2016.
 22. Global Tuberculosis Report 2013. World Health Organization, Geneva 2013
 23. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/91355/1/9789241564656_eng.pdf, [dostęp 28.11.2016]
 24. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.html, [dostęp 23.01.2017].
 25. http://www.newsweek.pl/nauka/najbardziej-smiertelne-choroby-swiata,artykuly,361576,1.html,[dostęp 20.12.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu