BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastuszka Sławomir (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tokarski Tomasz (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie PKB i bezrobocia w Polsce i we Włoszech oraz jego determinanty
Spatial Differentiation of GDP and Unemployment in Poland and Italy with Its Determinants
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 3, s. 49-70, rys., tab., bibliogr. s. 69-70
Słowa kluczowe
Produkt krajowy brutto (PKB), Stopa bezrobocia, Zróżnicowanie przestrzenne, Analiza regionalna
Gross domestic product (GDP), Unemployment rate, Spatial differentiation, Regional analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C01, E01, E22, E24
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Włochy
Poland, Italy
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania PKB per capita oraz stopy bezrobocia w Polsce i we Włoszech, a także wskazanie tendencji zmian, jakim to zróżnicowanie podlegało. Badanie przeprowadzono dla polskich województw i włoskich regionów tworzących jednostki terytorialne NUTS 2. Do realizacji tego celu wykorzystano elementarne metody statystyki opisowej oraz ekonometrii przestrzennej (regresja z efektami indywidualnymi - fixed effects). W analizie posłużono się danymi za lata 2002-2014, publikowanymi przez GUS, Narodowy Instytut Statystyczny Włoch (Istat) i Eurostat. Badanie wykazało, że Polskę i Włochy cechuje podobny, wysoki poziom regionalnego zróżnicowania PKB per capita, natomiast różnice wielkości bezrobocia między włoskimi regionami są znacznie większe niż między województwami w Polsce. Stwierdzono również, że różnice badanych wielkości makroekonomicznych wewnątrz obydwu krajów wykazują tendencję wzrostową, co w efekcie może prowadzić do zwiększania się międzyregionalnych dysproporcji w poziomie rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to identify the scale of spatial differentiation of GDP per capita and unemployment rate in Poland and Italy, as well as to indicate changes in the differentiation trends. The research was carried out at the level of Polish voivodships and Italian regions, forming the territorial units NUTS 2. The elementary methods of descriptive statistics and spatial econometrics (fixed effects) were applied for the research purpose. Data for the years 2002-2014, published by the CSO, Italian National Institute of Statistics (Istat) and Eurostat, were used for the analysis. The results of the research show that Poland and Italy are characterized by a similar, high level of regional diversity of GDP per capita. On the other hand, differences in the level of unemployment among Italian regions are much higher than among Polish voivodships. It was also stated that the differences in examined macroeconomic measures within the two countries are increasing, which in turn can lead to growing inter-regional disparities in the level of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beccatini, G. (1989). Riflessioni sul distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico. Stato e Mercato, n. 25, s. 111-128.
 2. Cicciomessere, R. (2012). Le donne inattive per motivi familiari. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pobrane z: http://www.robertocicciomessere.eu/ Donne_inattive_motivi_ amiliari.pdf.
 3. Czyż, T. (2002). Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 i 3, s. 5-13.
 4. Dykas, P., Szewczyk, M.W. (2015). Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej. Miscellanea Oeconomicae, nr 4, t. 1, s. 37-54.
 5. Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015a). Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów. Wiadomości Statystyczne, nr 5, s. 42-59.
 6. Filipowicz, K., Tokarski, T. (2015b). Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej. Miscellanea Oeconomicae, nr 4, t. 1, s. 57-70.
 7. Gawlikowska- Hueckel, K., Szlachta, J. (2014). Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer-Business.
 8. Gąsior-Niemiec, A. (2003). Mezzogiorno: próba reinterpretacji. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 125-147.
 9. Istat (2008). La misura dell'occupazione non regolare nelle stime di contabilita nazionale. Anni 1980-2005. Pobrane z: http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/ /20080206_00/testointegrale20080206.pdf.
 10. Istat (2011). La misura dell'occupazione non regolare nelle stime di contabilita nazionale. Pobrane z: http://www.istat.it/it/archivio/39522.
 11. Istat (2013). Le superficie dei comuni, delle province e delle regioni italiane. Statistiche report. Pobrane z: http://www.istat.it/it/files/2015/04/Superfici-deUe-unit%C3%A0- amministrative--Testo-integrale.pdf.
 12. Kwiatkowska, W. (2012). Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w  Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 268, s. 125-144.
 13. Lewandowski, K. (2013). Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Lucarelli, C., Mussida, Ch. (2010). Mobilitá del lavoro e disoccupazione: i nuovi scenari dell'economia italiana. Quaderno del Dipartimento di Scienze economiche e sociali dell'Universita del Sacro Cuore di Piacenza, n. 69, s. 1-22.
 15. Majchrowska, A., Mroczek, K., Tokarski, T. (2013). Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002-2011. Gospodarka Narodowa, nr 9, s. 70-88.
 16. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2012). Gli indicatori complementari al tasso di disoccupazione. Pobrane z: http://www.misuredelbenessere.it/fileadmin/upload/docPdf/ indica-tori_complementari_10_.pdf.
 17. Oltre il Pil (2013). La geografia del benessere nelle regioni italiane e nelle citta metropolitane. Venezia: Unioncamere del Veneto.
 18. Pareto, V. (1906). Mannuale di economiapolitica, Milano: Societá Editrice Libraria.
 19. Pastuszka, S. (2015). Przyczyny i skutki niedorozwoju Południa Włoch, Samorząd Terytorialny, nr 12, s. 63-75.
 20. Scorcu, A.E. (1997). Contiguitá territoriale e shock sul consumo nelle regioni italiane, Rivista di Politica Economica, vol. 87 (11), s.  2-24.
 21. SVIMEZ (2015). Anticipazioni sui principali andamenti economici dal "Rapporto SVIMEZ 2015 sull'economia delMezzogiorno". Roma: Edito di Mulino.
 22. Trojak, M., Tokarski, T. (red.) (2013). Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 23. Trznadel, W. (1988). Przestrzenne dysproporcje gospodarczo-społeczne we Włoszech XIX i XX w. i  drogi ich przezwyciężania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 24. The World Bank (2015). Worldwide Governance Indicators (2015). Pobrane z: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports.
 25. World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Pobrane z: http://reports.weforum.org/global- competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings.
 26. Viviano, E. (2002). Un' analisi critica delle definizioni di disoccupazione e partecipazione in Italia, Politica Economica, vol. 19 (1), s. 161-190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu