BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymura Monika (Politechnika Opolska)
Tytuł
Innowacje w rejacjach z otoczeniem - ochrona prawna innowacji
Innovation in Relation with Environment-Legal Protection of Innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 181-191, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Know-how
Innovations, Enterprises, Know-how
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ochrona praw własności intelektualnej opiera się na regulacjach z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. W działalności gospodarczej wykorzystuje się również nabytą w trakcie wieloletniej praktyki wiedzę określaną jako know-how. Także ona stanowi element własności intelektualnej i powinna być chroniona. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak chronić tę wartość, szczególnie w świetle problematyki wykorzystywania jej przez inne podmioty. Pozbawione ochrony dobre praktyki czy idee mogą łatwo zostać przejęte przez przedsiębiorstwa konkurencyjne. (abstrakt oryginalny)

Protection of intellectual property rights is established in regulations on copyright and industrial property rights. In the course of business there is also used knowledge known as know- how. That derives from long-lasting practice. This term is also within the scope of intellectual property and should be protected. This article attempts to answer the question of how to protect that right. Practice and ideas deprived of the legal protection can be easily taken over by competitors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieda R.: Zakres pojęcia "tajemnica przedsiębiorstwa" na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, www.itlaw2.computerworld.pl.
 2. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 36.
 3. Giesen B.: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 11 ZNKU. Studia prawa prywatnego, nr 2, Warszawa 2013, s. 3-21.
 4. Golat R.: Prawne aspekty know-how, www.raportsekocenbud.pl.
 5. Jyż G.: Prawne uwarunkowania transferu wiedzy (wybrane zagadnienia). Barometr Regionalny, tom 12, nr 2, 2014, s. 21-27.
 6. Kotarba W.: Ochrona wiedzy w Polsce. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2005, s.9.
 7. Kamela-Sowińska A.: Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, s. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 981-991.
 8. Laszuk G.: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 6.
 9. Łabędź M.: Środki ochrony tajemnicy pracodawcy i tajemnicy przedsiębiorcy w stosunkach pracowniczych a sposoby zabezpieczenia tajemnicy przez pracodawcę. Roczniki Administracji i Prawa, ROK XIV, Sosnowiec 2014, s. 231-42.
 10. Niewęgłowski A.: Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 186.
 11. Procedura zarządzania własnością intelektualną. Gdański Park Naukowo-Technologiczny, 2010.
 12. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, s. 7, www.poig.2007-2013.gov.pl.
 13. Sokołowska-Kulas I., Siwy A.: Cenna wiedza pod ochroną. Gdzie szukać definicji know-how, 07 sierpnia 2007, Dobra firma, www.archiwum.rp.pl.
 14. Solga R.: Ustawa o podatku dochodowym (2013). Przykłady tajemnic przedsiębiorstwa, www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl.
 15. Walczak W.: Własność intelektualna-cenne niematerialne aktywa organizacji. E-mentor, 2011, www.e-mentor.edu.pl.
 16. Walczak W.: Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa. E-mentor, 2010, www.ementor.edu.pl.
 17. Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej stanowiące załącznik do Porozumienia Ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) (Agrement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights), zał. do DzU z 1996 r., nr 32, poz. 143.
 18. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 772/2004 z 07.04.2004 r. w sprawie zastosowania art. 81 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do określonych kategorii umów dotyczących transferu technologii (DzU UE 2005 L 123/11, Dz. Urz. UE 2004).
 19. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU 1974, nr 24, poz. 141, t.j.).
 20. Ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU 2003, nr 153, poz. 1503, ze zm.).
 21. Wyrok KIO z 26.01.2012 r., KIO 100/12, ftp.uzp.gov.pl.
 22. Wyrok NSA z 27.09.2001 r, sygn. akt I SA/Po 712/00 (niepubl.).
 23. Wyrok NSA z 31.7.2003 r., II SA 1661/01, Monitor Podatkowy, 9/2003.
 24. Wyrok NSA z 8.02.2006 r., II GSK 54/05, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96.
 25. Wyrok NSA z 15.03.2012 r., I FSK 973/11, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 26. Wyrok SN z 03.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59.
 27. Wyrok SN z 5.09.2001 r., I CKN 1159/00,OSNC 2002, nr 5, poz. 67.
 28. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2006 r., V CSK 125/06, www.saos.org.pl.
 29. Wyrok SN z 28.02.2007 r., V CSK 444/06, www.lexlege.pl.
 30. Wyrok SN z 25.01.2007, I PK 207/06, www.money.pl.
 31. Wyrok WSA w Poznaniu z 31.08.2006 r., IV SA/Po 456/06, www.orzeczenia-nsa.pl.
 32. Wyrok SN z 23.06.2010 r., II PK 374/09, www.lexlege.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu