BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biegun Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola innowacyjnych instrumentów finansowych w planie inwestycyjnym dla Europy
The Role of Innovative Financial Instruments in The Investment Plan for Europe
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 466, s. 39-49, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność
Słowa kluczowe
Innowacje, Projekty inwestycyjne, Instrumenty finansowe
Innovations, Investment project, Financial instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza Planu Inwestycyjnego dla Europy, ze szczególnym uwzględnieniem roli rynków i instrumentów finansowych sprzyjających mobilizowaniu prywatnego kapitału. Dokonano także oceny szans i zagrożeń wynikających z wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. okno MŚP, czyli tę część Planu, która koncentruje się na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Konstrukcja omawianych instrumentów finansowych wynika z wcześniejszych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020. Na ramy te składają się m.in.: regulacje i standardy instrumentów finansowych obowiązujące w Horyzoncie 2020, COSME, instrumencie "Łącząc Europę", programie "Kreatywna Europa" i innych. Analiza oficjalnych publikacji i aktów prawnych UE prowadzi do wniosku, iż określenie "innowacyjny" w odniesieniu do instrumentów finansowych pojawia się w przypadku, kiedy celem wsparcia jest przede wszystkim zaangażowanie kapitału prywatnego (m.in. poprzez podział ryzyka) i wykorzystanie dźwigni finansowej w celu maksymalizacji ekonomicznej efektywności środków publicznych. Innowacyjne instrumenty finansowe będą stanowić nowe, istotne źródło finansowania inwestycji, wspierając długoterminowe inwestycje zrównoważone w okresie ograniczeń budżetowych. Pozwolą także na ograniczenie barier w dostępie do finansowania, które są szczególnie dotkliwe dla MŚP oraz tzw. start-upów(abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze Investment Plan for Europe, with particular emphasis on the role of financial markets and financial instruments conducive to mobilizing private capital. An assessment of opportunities and risks arising from the use of innovative financial instruments has been given. Particular attention was paid to the so-called. "SME window", ie. a part of the Plan which focuses on supporting small and medium-sized enterprises. The design of the financial instruments arises from earlier regulations on financial instruments in 2014-2020. The analysis of official publications and EU legislation leads to the conclusion that the term "innovation" with respect to financial instruments appears to be the case when the purpose of the support is mainly the involvement of private capital (eg through risk sharing) and the use of leverage in order to maximize the economic efficiency of public funds. Innovative financial instruments will provide a new and important source of investment financing, supporting long-term sustainable investments in times of budget constraints. They will also allow for the reduction of barriers to access finance, which are particularly severe for SMEs and the so-called start-ups(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg J., Clerc L., Garnier O., Nielsen E., Valla N., 2015, From the Investment Plan to the Capital Markets Union: European Financial Structure and Cross Border Risk-sharing, CEPII Working Paper, no. 34.
 2. Claeys G., Hüttl P., Sapir A., Wolff G.B., 2014, Measuring Europe's investment problem. Available at: www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1486-measuring-europes-investment-problem/.
 3. European Commission, 2014, Creative Europe Programme. The Cultural and Creative Sectors Loan Guarantee Facility, http://www.creativeeuropeireland.eu/content/resources/18. faq-financial-instrument. pdf (18.09.2016).
 4. European Investment Bank, E.C., 2008, The Loan Guarantee Instrument for Trans-European Transport Network Projects Fact-Sheet.
 5. Ferrer J.N., Katarivas M., 2014, What are the effects of the EU budget: Driving force or drop in the ocean?, https://www.ceps.eu/publications/what-are-effects-eu-budget-driving-force-or-drop-ocean (18.08.2016).
 6. Gechert S., Hughes Hallett A., Rannenberg A., 2015, Fiscal multipliers in downturns and the effects of Eurozone consolidation, CEPR Policy Insight.
 7. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtlbDY4uTSAhWJFZoKHXLSBJIQFgghMAA&url=http www.cepr.org sites default files policy_insights PolicyInsight79.pdf&usg=AFQjCNE3L3p9A8oCAu29aaPsmcsIM8-Zvg&sig2=hvFSyarQsIUvtEbWiCABBQ (18.08.2016).
 8. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtqf2d4OTSAhVDZCwKHUlbCTcQFgghMAE&url=http www.eib.org%-2Fattachments press 2008-005-fact_sheet_en.pdf&usg=AFQjCNFX3cceQpCZpiT-J8uguZFZnFgP1Q&sig2=fTS4Dagai6FYIXR7jFT4ZA (14.08.2016).
 9. Komisja Europejska (2015) 'Pakt stabilności i wzrostu: Komisja przedstawia wytyczne mające wspierać reformy strukturalne i inwestycje', http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3220_pl.htm.(20.08.2016).
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Plan inwestycyjny dla Europy, COM(2014) 903 final.
 11. Szczurek M., 2014, Investing for Europe's future, [w:] The Bruegel Institute. http://www.voxeu.org/article/investing-europe-s-future (20.08.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://www.dbc.wroc.pl/publication/40884
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu