BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Źródła informacji jako determinanta popytu na niszowe produkty turystyki wiejskiej
Sources of Information as a Determinant of Demand for Niche Products of Rural Tourism
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 202-207, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Źródła informacji, Produkt, Turystyka wiejska, Certyfikaty, Popyt turystyczny, Wyniki badań
Information source, Product, Rural tourism, Certificate, Tourist demand, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Z32, Z33, O18
Abstrakt
Celem artykułu było przybliżenie istoty popytu turystycznego i jego uwarunkowań, a także zaprezentowanie wpływu informacji na znajomość i popularność niszowych produktów turystyki wiejskiej, których przykładem są produkty o charakterze kulinarnym. Badaniami objęto 830 respondentów. Świadomość istnienia i popularność analizowanych produktów była stosunkowo niewielka. Należy jednak zauważyć, że działania promocyjno-informacyjne służące ich propagowaniu były przez badanych dostrzegane i wykorzystywane. Zdynamizowanie ich i nadanie im charakteru cyklicznego przyczyniłoby się do większego zainteresowania ze strony odwiedzających.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to present the essence of tourism demand and its determinants, as well as to present the effect of information on knowledge and popularity of niche products of rural tourism, for example products of a culinary. The survey included 830 respondents. Awareness of the existence and popularity of the analyzed products was relatively small. It should be noted, however, that the promotion and information activities aimed at promoting them were perceived by the respondents. Dynamising them and giving them a recurring character would contribute to a greater interest by the visitors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska Agata, Anna Sieczko, Jan Zawadka. 2014. Turystyka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin.
 2. Balińska Agata. 2009. "Struktura popytu turystycznego i czynniki kształtujące ten popyt (na podstawie wyników badań empirycznych)". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 74: 137-147.
 3. Bull Adrian. 2005. The Economics of Travel and Tourism. Oxford: Longman.
 4. Dwyer Larry, Peter Forsyth, Wayne Dwyer. 2010. Tourism Economics and Policy. Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications.
 5. Dziedzic Ewa, Teresa Skalska. 2012. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.
 6. Gaworecki Władysław. 2007. Turystyka. Warszawa: PWE.
 7. Hunziker Walter, Kurt Krapf. 1961. Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre. [W] Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach. Warszawa: Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS.
 8. Jeznach Maria, Kamil Jarosz, Grażyna Trętowska. 2012. "Promocja Produktu Turystycznego Sztolnie Walimskie". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 86 (701): 95-106.
 9. Kachniewska Magdalena. 2009. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego. Warszawa: SGH.
 10. Kaspar Claude. 1991. Die Tourismuslehre im Grundriss. Bern und Stuttgart: Verlag P. Haupt.
 11. Łazarek Roman. 1999. Ekonomika turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.
 12. Middleton Victor T.C. 1996. Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT.
 13. Milewski Roman. 2005. Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: PWN.
 14. Niezgoda Agnieszka, Piotr Zmyślony. 2006. Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 15. Panasiuk Aleksander (red.). 2011. Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: PWN.
 16. Rapacz Andrzej (red.). 2001. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 17. Wodejko Stanisław. 1998. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8363
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu