BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kabat-Rudnicka Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Pokryzysowy system rządzenia w Unii Europejskiej
The European Union's Post-crisis Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 1 (961), s. 103-116, bibliogr. 27 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Unia bankowa, Rynki finansowe, Kryzys gospodarczy
Banking union, Financial markets, Economic crisis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E42, F33
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza pokryzysowego systemu rządzenia w Unii Europejskiej, która pozwoli udzielić odpowiedzi na pytania, jak kształtuje się pokryzysowy system rządzenia oraz jaki jest kierunek prowadzonych działań; innymi słowy, czy mamy do czynienia z budowaniem unii gospodarczej, unii finansowej, unii fiskalnej, czy może również zrębów unii politycznej. W opracowaniu zastosowano analityczno-deskryptywną i systemową metodą badawczą. Z przeprowadzonej analizy wynika, że istotnie mamy do czynienia z kształtowaniem się nowego modelu rządzenia, co więcej, wzmocniony został wymiar gospodarczy Unii, natomiast wymiar polityczny pozostaje zasadniczo bez zmian. (abstrakt oryginalny)

The article provides an analysis of the European Union's post-crisis governance in order to answer the following questions: how is that governance shaped and what is the direction of the measures taken. In other words, are we dealing with the creation of an economic union, a financial union, a fiscal union, or perhaps establishing the foundations for a political union? Analytical, descriptive and systemic research methods were applied in this study, and allow the conclusion to be drawn that we are indeed witnessing a new model of governance taking form. However, while the Union's economic dimension has been strengthened, its political dimension remains substantially unchanged. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander K. [2015], European Banking Union: A Legal and Institutional Analysis of the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism, "European Law Review", nr 2.
 2. Baglioni A. [2016], The European Banking Union. A Critical Assessment, Palgrave Macmillan, London.
 3. Decyzja Komisji 2004/5/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego, Dz.Urz. UE L 3/28 7.1.2004.
 4. Decyzja Komisji 2004/10/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Europejski Komitet Bankowy, Dz.Urz. UE L 3/36 7.1.2004.
 5. Dehousse R. [2016], Has the European Union Moved towards Soft Governance?, "Comparative European Politics", vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1057/cep.2015.7.
 6. Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, OJ L 126, 26.5.2000.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U. L 176/338 27.6.2013.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz.U. L 173/149 12.6.2014.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U. L 173/190 12.6.2014.
 10. Ekonomiczne wyzwania Polski ze strefą euro [2014], NBP, Warszawa.
 11. Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets [2001], Brussels, 15 February, http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_en.pdf (data dostępu: 30.11.2016).
 12. Financial Services: Implementing the Framework for financial markets: Action Plan, Communication of the Commission, COM(1999) 232, 11.05.99.
 13. First Council Directive (77/780/EEC) of 12 December 1977 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, OJ EC L 322/30, 17.12.77.
 14. Hadjiemmanuil Ch. [2015a], The Banking Union and Its Implications for Private Law: A Comment, EUI Working Paper, RSCAS, nr 74.
 15. Hadjiemmanuil Ch. [2015b], Bank Resolution Financing in the Banking Union, LSE Law, Society and Economy Working Papers, nr 6.
 16. Juncker J.C., Tusk D., Dijsselbloem J., Draghi M., Schulz M. [2015], Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, Komisja Europejska, Bruksela, https:// ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_pl.pdf (data dostępu: 30.10.2016).
 17. Kudrna Z. [2016], Governing the EU Financial Markets, "Comparative European Politics", vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1057/cep.2015.10.
 18. Nosiadek G. [2014], Unia Bankowa krajów Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 3.
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, Dz.Urz. UE L 331/12 15.12.2010.
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.U. L 176/1 27.6.2013.
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań, Dz.U. UE L 287/5, 29.10.2013.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz.U. L 225/1 30.7.2014.
 23. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dz.U. UE L 287/63, 29.10.2013.
 24. Statement by the President of the Eurogroup: ESM direct recapitalisation instrument, 10 June 2014, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ ecofin/143163.pdf (data dostępu: 30.10.2016).
 25. Treaty establishing the European Stability Mechanism [2012], http://www.esm.europa.eu/ about/legal-documents/ESM%20Treaty.htm (data dostępu: 30.10.2016).
 26. Umowa o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji [2014], Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 14 maja, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+8457+2014+INIT&l=pl (data dostępu: 30.11.2016).
 27. Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów, Strasburg, 24.11.2015 r., COM(2015) 586 final.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0961.0107
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu