BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska-Wnuk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie procesem realokacji wewnątrzorganizacyjnej pracowników : rekomendacje dla praktyki gospodarczej
Managing the Process of Reallocation of Employees in the Intraorganization : Recommendations for Business Practice
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 2, s. 58-68, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja pracy, Elastyczność organizacyjna, Przegląd literatury
Human Resources Management (HRM), Work organisation, Organizational flexibility, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonujące się zmiany na rynku pracy powodują, że w sferze zarządzania zasobami ludzkimi należy poświęcić więcej uwagi wszelkich ruchom kadrowym niż dotychczas. Jedną z takich form ruchliwości pracowniczej są przemieszczenia wewnątrz organizacji tak zwane realokacje wewnątrzorganizacyjne. W związku z powyższymi przesłankami za cel niniejszego artykułu przyjęto przestawienie autorskiej propozycji procesu realokacji wewnątrzorganizacyjnej. Artykuł ma charakter teoretyczno-koncepcyjny i powstał w oparciu o studia literaturowe. W pierwszej części artykułu wyjaśniono jej istotę, korzyści i konsekwencje z perspektywy jednostki i organizacji. Następnie omówiono autorską koncepcję procesu realokacji wewnątrzorganizacyjnej poprzez zdiagnozowanie i przeanalizowanie poszczególnych jej etapów oraz zidentyfikowano mogące pojawić się problemy na każdym wyszczególnionym etapie. W dalszej części artykułu przedstawiono główne wnioski skierowane do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i zarządzanie procesem realokacji w organizacji oraz określono kierunki dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

Effecting changes in the labor market mean that in the area of human resources management should give more consideration every movement of the human resources than before. One such form of employee mobility are moving inside the organization so-called reallocation within the organization. In connection with these premises for the purpose of this article the author adopted to develop proposals for reallocation process in the intra- organization. The article is a theoretical concept and is based on literature studies. In the first part of the article explains its essence, benefits and consequences from the perspective of the individual and the organization. Next, the unique concept of the process of reallocating in the intra- organization by diagnosing and analyzing its various stages and identified problems which may arise at every stage specified. The rest of this article presents the main conclusions addressed to the person responsible for the management and reallocation process in the organization and the directions for further research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J., 2002, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "BERNARDINUM",Gdynia.
 2. Cappelli, Ρ., 2008, Talent on demand: Managing Talent in an Age of Uncertainty, Harvard Business Scholl Press, Boston.
 3. Curry, D., McCarragher, Т., Dellmann-Jenkins M., 2005, Training, Transfer, and Turnover: Exploring the Relationship among Transfer of Learning Factors and Staff Retention in Child Welfare, Children and Youth Service Review 27(8), s. 931-48.
 4. Feldman, D.C., 1996, Managing careers in downsizing firms, Human Resource Management, Vol. 35, Issue 2, s.145-161.
 5. Gianelle, C., 2014, Discovering the Regional Small World of Labour Mobility Evidence from Linked Employer-Employee Data, Regional Studies, Vol. 48, Issue 7, s. 1263-1278.
 6. Griffin, R.W., 2012, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Guha, S., Chakrabarti, S., 2016, Differentials in Attitude and Employee Turnover Propensity: A Study of Information Technology Professionals, Global Business and Management Research: An International Journal, Vol. 8, No. 1,8.1-17.
 8. Halpern, D., F., 2004, Public policy, work, and families: The report of the АРА presidential initiative on work and families, Washington, DC: American Psychological Association.
 9. Keller, J.R., 2016, Jak rekrutować pracowników wewnątrz firmy, Harward Business Review, https://www.hbrp.pI/b/jak-rekrutowac-pracownikow-wewnatrz-firmy/IIZQ8N8Y, dostęp z dnia 20.01.2016.
 10. Koźmiński, A.K., Piotrowski, W. (red), 2011, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Król, H., 2006, /sfora rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji, w: Król, H., Ludwiczyński, Α., (red), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.423-452.
 12. Lipka, Α., 2013, Prewencja pracoholizmu a funkcje gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Tom 148, s.39-60.
 13. Lipka, Α., Winnicka-Wejs, Α., 2013, Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Tom 136, s. 193-208.
 14. Ludwiczyński, Α., 2006, Alokacja zasobów ludzkich w organizacji, w: Król, H., Ludwiczyński, Α., (red), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.191-227.
 15. Marciniak, J., 2016, Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych, Wyd. II, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 16. Mikołajczyk, Z., 1999, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Maślanka D., 2012, Zarządzanie pracownikami wiedzy - wyzwania dla współczesnych organizacji, Ε-mentor nr 1 (43), s. 70-73.
 18. Miś, Α., 2009, Skutki płynności i retencji zatrudnienia, w: Pocztowski, Α., (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s.27-33.
 19. Nenov, Р.,Т., 2015, Regional reallocation and housing markets in a model of frictional migration, Review of Economic Dynamics, Vol. 18, Issue 4, s.863-880.
 20. Pocztowski, Α., 2009, Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 21. Pocztowski, Α., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 22. Pocztowski Α., Miś Α., 2000, Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 23. Raport E&Y, 2016, Delegowanie pracowników i zarządzanie mobilnością wyzwaniami dla firm, http://www.ey.media.pl/pr/326523/delegowanie-pracownikow-i-zarzadzanie-mobilnoscia-wyzwa-niami-dla-firm, dostęp z dnia 2.01.2017.
 24. Sapeta T., 2009, Płynność pracownicza w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 801, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s.55-70.
 25. Szatkowski, Α., (red), 2002, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa.
 26. Zając, P., 2014, Controlling rozwoju zasobów ludzkich, w: Oczkowska R., Bukowska U., (red), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa, s. 134-159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu