BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szubska-Włodarczyk Natalia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
An Estimate of the Energy Production Potential of Agricultural Biomass in the Łódź Province
Potencjał energetyczny biomasy rolnej w województwie łódzkim
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 1(42), s. 63-85, rys., tab., wykr., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Rolnictwo, Produkcja roślinna, Cena produktu, Polityka energetyczna, Polityka klimatyczna
Biomass, Agriculture, Crop production, Product price, Energy policy, Climate policy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia model zagospodarowania nieużytków rolnych pod odpowiednio dobrane rośliny energetyczne. Głównym celem pracy jest szacunek potencjału energetycznego niezagospodarowanych gruntów rolnych dla województwa łódzkiego oraz określenie ceny minimalnej 1 GJ energii pochodzącej z wybranych roślin energetycznych. Do kalkulacji ceny minimalnej wykorzystano metodę NPV, natomiast do budowy modelu zastosowano studia literaturowe. Postawiono następującą hipotezę badawczą: województwo łódzkie posiada zarówno potencjał teoretyczny, jak i ekonomiczny produkcji biomasy rolnej na nieużytkach rolnych na przykładzie wybranych roślin energetycznych. Hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Z przeprowadzonych badań wynika, że uprawiając wierzbę energetyczną, uzyskuje się najniższą cenę wytworzenia 1 MWh energii. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a model of uncultivated agricultural land under appropriately selected energy crops. The main goal of this work is to estimate energy production potential of fallow soil and fallow land in the Łódź Province on the basis of selected energy crops and to calculate the minimum price of energy crops. The Net Present Value (NPV) method was used to calculate the minimum price, and the literature studies to build the model using. The following analysis verifies the main research hypothesis, i.e., that the Łódź Province has a theoretical and economical energy-production potential of biomass in the areas of fallow soil and fallow land. The hypothesis was verified positively. The study shows that practicing energy willow achieved the lowest price for generation of 1 MWh. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran D., Kwaśniewski D., Mudryk K., Wybrane właściwości fizyczne trzyletniej wierzby energetycznej, "Inżynieria Rolnicza" 2007, nr 8(96).
 2. BEFS, Bioenergy and Food Security. The BEFS Analytical Framework, FAO, Rome 2010.
 3. Budzyński W., Bielski S., Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. II: Biomasa jako paliwo stałe (artykuł przeglądowy), "Acta Sci. Pol. Agricultura" 2004, nr 3(2).
 4. Chołuj D., Podlaski S., Wiśniewski G., Szmalec J., Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, [w:] Harasim A. (red.), Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, "Studia i Raporty" 2008, z. 11, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy.
 5. Dyken S. van, Bakken B. H., Skjelbred H. I., Linear mixed - integer models for biomass supply chains with transport, storage and processing, "Energy" 2010, no. 35.
 6. Filipiak K., Syntetyczny wskaźnik żyzności gleby, [w:] Fotyma M. (red.), Nawozy i nawożenie, Polskie Towarzystwo Nawozowe, IUNG, Puławy 2010.
 7. Grzesik M., Janas R., Romanowska-Duda Z., Stymulacja wzrostu i procesów metabolicznych ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita L. Rusby) za pomocą hydrokondycjonowania nasion, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2011, nr 4.
 8. GUS (Central Statistical Office), Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010, 2011, Warszawa 2012.
 9. GUS (Central Statistical Office), Zużycie paliw i nośników energii 2012 r., Warszawa 2013.
 10. GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013.
 11. GUS, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2011, 2012, Warszawa 2013.
 12. GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
 13. Havlíčková K., Weger J., Knápek J., Modeling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic, "Stimulation Modelling Practice and Theory" 2011, no. 19.
 14. IEA Statistics, Renewables information, OECD/IEA 2012.
 15. Igras J., Lipiński W., Ocena wybranych elementów stanu żyzności gleby i jakości płytkich wód gruntowych na tle intensywności produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, "Pamiętnik Puławski" 2006, z. 142.
 16. Igras J., Lipiński W., Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce, [w:] Harasim A. (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, "Raporty PIB" 3, z. 3, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2006.
 17. IUNG-PIB Puławy, [w:] Skrónicki H. (red.), Skrócone normatywy produkcji rolnej, Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radom 2010.
 18. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
 19. Kolowca J., Wróbel M., Wpływ wilgotności na właściwości reologiczne rozdrobnionej trawy energetycznej Miscanthus Giganteus, "Inżynieria Rolnicza" 2010, nr 4(122).
 20. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny, Final Report 2008.
 21. Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, "Polish Journal of Agronomy" 2011, no. 7.
 22. Kundzewicz Z.W., Zalewski M., Kędziora A., Pierzgalski E., Zagrożenia związane z wodą, "Nauka" 2010, no. 4.
 23. Kupczyk A., Wójcik A., Majkowska M., Wybrane problemy rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce, [w:] F. Krawiec (red.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2010.
 24. Kuś J., Faber A., Stasiak M., Kawalec A., Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne na różnych glebach, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2008, nr 1.
 25. Kwaśniewski D., Mudryk K., Wróbel M., Zbiór wierzby energetycznej z użyciem piły łańcuchowej (Harvesting osier with a chainsaw), "Inżynieria Rolnicza" 2006, nr 13.
 26. Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 27. Lisowski A. (red.), Technologie zbioru roślin energetycznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 28. Matyka M., Kuś J., Plonowanie i cechy biometryczne wybranych genotypów miskanta, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2011, nr 2.
 29. Ministerstwo Gospodarki, Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Warszawa 2009.
 30. Piskier T., Potencjał energetyczny topinamburu, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2009, nr 1.
 31. Roszkowski A., Bioenergia - pola i lasy zastąpią węgiel, ropę i gaz?, "Inżynieria Rolnicza" 2009, nr 1(110).
 32. Towarowa Giełda Energii S.A., Raport Miesięczny, Warszawa 2012.
 33. Urząd Regulacji Energetyki, Departament Taryf, Taryfy OSD na rok 2012 (dotyczy OSD, którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności), Warszawa, listopad 2011.
 34. Urząd Statystyczny w Łodzi, Rolnictwo w województwie łódzkim w 2011 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Łódź 2012.
 35. Zawadzka A., Imbierowicz M., Rośliny energetyczne oraz technologie i urządzenia dla przetwórni biomasy, [w:] Kochańska E. (red.), Inwestowanie w energetykę odnawialną. Aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie i benchmarking, Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia, Łódź 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.42.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu