BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyliński Michał (Uniwersytet Łódzki), Gorzałczyński Artur (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Zastosowanie tablic przepływów międzygałęziowych do modelowania procesów inflacyjnych
Applying Input-Output Tables for Modeling Inflation Processes
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 1(42), s. 51-62, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Tablice przepływów międzygałęziowych, Modelowanie procesów gospodarczych, Prognozowanie, Inflacja, Wskaźniki cen, Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych
Input-output tables, Economic process modeling, Forecasting, Inflation, Price index, Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wstępna próba oceny modelu cen input-output jako narzędzia do prognozowania inflacji. Zaproponowano procedurę prognozowania popularnego indeksu HICP. Została ona przetestowana na przykładzie gospodarki Danii w latach 2000-2007, co wynikało z dostępności materiału statystycznego. Procedura polega na rozwiązaniu modelu cen input-output dla otwartej gospodarki, a następnie zastosowaniu odpowiednich wag do obliczenia makroekonomicznego deflatora konsumpcji gospodarstw domowych. W eksperymencie założono, że zmienne egzogeniczne modelu cenowego zostały przewidziane ze 100% trafnością, a parametry modelu przyjęto na poziomie z poprzedniego roku. Błędy tak uzyskanych prognoz zostały zdekomponowane na trzy składowe. Proponowana procedura znacznie różni się od najczęściej stosowanych metod prognozowania inflacji, które opisują zachowanie się makroekonomicznych wskaźników cenowych (z częstotliwością większą niż roczną) przy użyciu modeli stochastycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is a preliminary test of input-output price model as a tool for forecasting inflation. A procedure for predicting the popular price index HICP is proposed. The procedure is then tested on Danish economy for the period 2000-2007, due to the availability of statistical material. The procedure involves ex post solution of input-output price model for an open economy, and then applying appropriate weights to calculate a macroeconomic deflator of household consumption. In the experiment it was assumed, that the exogenous variables of the price model has been perfectly for seen, and the parameters of the model were adopted at the level of the preceding year. Forecasts errors were decomposed into three components. The proposed procedure is significantly different from the most frequently used methods of forecasting inflation, which describe the macroeconomic price indicators (with greater than annual frequency) using stochastic models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski M., Funkcjonowanie kanału kursowego oraz siła efektu pass-through w gospodarkach wschodzących: przypadek Polski, Czech i Węgier, "Bank i Kredyt" 2014, nr 45(3), s. 226-266.
 2. Baranowski P., Leszczyńska A., Szafrański G., Krótkookresowe prognozowanie inflacji z użyciem modeli czynnikowych, "Bank i Kredyt" 2010, nr 41(4), s. 23-44.
 3. Baranowski P., Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego, Wyd. Biblioteka, Łódź 2008.
 4. Budnik K., Greszta M., Hulej M., Kolasa M., Murawski K., Rot M., Rybaczyk B., Tarnicka M., NECMOD - prezentacja nowego modelu prognostycznego, NBP, Warszawa 2008, https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_pl.pdf (dostęp 10.06.2015).
 5. Cholewiński R., Wpływ zmian kursu walutowego na dynamikę procesów inflacyjnych, "Materiały i Studia" 2008, z. 226, Instytut Ekonomiczny, NBP.
 6. ECB, https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/index.en.html (dostęp 30.12.2015).
 7. Gradzewicz M., Hagemejer J., Hałka A., Baranowski P., Jankiewicz Z., Kołodziejczyk D., Leszczyńska A., Macias P., Niechciał M., Popowski P., Puchalska K., Strukturalne uwarunkowania inflacji, "Materiały i Studia" 2013, nr 297, Instytut Ekonomiczny, NBP.
 8. GUS, Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r., Warszawa 2009.
 9. Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 10. Lee Ch., Schulter G., O'Roark B., Minimum wage and food prices: An analysis of price pass-through effects, "International Food and Agribusiness Management Review" 2000, no. 3, s. 111-128.
 11. Miller R.E., Blair P.D., Input-Output Analysis. Foundations and Extensions, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 12. Misztal P., Zjawisko uporczywości (inercyjności) inflacji w Polsce, "Ekonomista" 2014, nr 3, s. 397-411.
 13. Przybyliński M., Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu zagranicznego Polski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 14. Skawińska E., Sobiech K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2008.
 15. Sharify N., Sancho F., A new approach for the input-output price model, "Economic Modelling" 2011, no. 28, 188-195.
 16. Szyszko M., Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 17. Timmer M.P. (ed.), The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods, "WIOD Working Paper" 2012, no. 10, http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf (dostęp 30.12.2015).
 18. Tomaszewicz Ł., Metody Analizy Input-Output, PWE, Warszawa 1994.
 19. Tura K., Prognozowanie inflacji w Polsce w latach 1999-2009 w ramach modeli budowanych w Narodowym Banku Polskim na potrzeby realizacji kryterium inflacyjnego, "Materiały i Studia" 2012, nr 279, Instytut Ekonomiczny, NBP, Warszawa.
 20. Welfe A., Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013.
 21. Welfe A., Majsterek M., Kelm R., Agregatowy model inflacji, "Przegląd Statystyczny" 2002, t. 49, nr 3, s. 15-32.
 22. Wu L., Li J., Zhang Z., Inflationary effect of oil-price shocks in an imperfect market: A partial transmission input-output analysis, "Journal of Policy Modelling" 2013, no. 35, s. 354-369.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.42.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu