BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janus Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane konsekwencje zmian zasad opodatkowania dochodów spółki komandytowo-akcyjnej
Selected Effects of Changes in Taxation of Income of the Company Limited By Shares
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 1(42), s. 7-23, rys., tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja podatkowa, Podatek dochodowy, Otoczenie przedsiębiorstwa, Spółka komandytowo-akcyjna
Tax optimization, Income tax, Enterprise environment, Partnership limited by shares
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Obecnie w procesie zarządzania obciążeniami fiskalnymi przedsiębiorstwa istotne miejsce zajmuje optymalizacja podatkowa. Jest ona celem przyjętej i realizowanej strategii podatkowej przedsiębiorstwa, będącej jego reakcją na obciążenia podatkowe. Zdarza się jednak, że głównym motywem implementacji danej formy prawnej w praktyce gospodarczej jest wykorzystanie jej jako instrumentu optymalizacji podatkowej. Taką spółką do końca 2013 r. była spółka komandytowo-akcyjna. Celem artykułu jest próba wskazania na skutki zmian zasad opodatkowania dochodów S.K.A. dla jej liczebności, dynamiki i struktury na tle pozostałych spółek zarówno kapitałowych, jak i osobowych. Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez zrównanie statusu podatkowego S.K.A. ze statusem osób prawnych przyczyniła się do wzrostu obciążeń podatkowych tych spółek, spadku ich liczby zarówno w grupie hso, jak i spółek ogółem w Polsce, a tym samym obniżenia wskaźników struktury i dynamiki. Tymczasem w okresie 2014-30.06.2015, kluczowym dla oceny S.K.A. pod względem jej dalszej popularności jako formy prawnej przedsiębiorstwa, zauważa się wyraźny wzrost zainteresowania przedsiębiorców spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkami komandytowymi. (abstrakt oryginalny)

Currently, in the process of fiscal workload management company an important place is occupied by tax optimization. It is the goal of the adopted and implemented company tax strategy, which is the reaction to the tax burden. Sometimes, however, that the main motive for the implementation of the legal form of business practice is to use it as an instrument of tax optimization. That company by the end of 2013 was partnership limited by shares. The article attempts to identify the effects of changes in taxation of income S.K.A. for its abundance, dynamics and structure compared to the other companies both capital and personal. Amendments to the Law on income tax from legal entities by aligning the tax status S.K.A. to the status of legal persons contributed to the increase in the tax burden of those companies, the decline in their numbers in both the HSO, and companies in general in Poland, and thus reduce the indicators of structure and dynamics. Meanwhile, during 2014-30.06.2015, crucial for the assessment S.K.A. in terms of its continued popularity as a legal form of the company, noted a marked increase in interest in limited liability companies and limited partnerships by entrepreneurs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Rady UE 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, s. 8, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:345:0008:0016:PL:PDF
 2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
 3. http://www.radapodatkowa.pl/pl/a/Nowy-projekt-Klauzuli-Obejscia-Prawa-Podatkowego.
 4. Iwin-Garzyńska J., Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2014, nr 1(52).
 5. Janus A., Implikacje opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej dla jej atrakcyjności jako formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj, A. Sajnóg (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 6. Kaptur W., Optymalizacja podatkowa - czy jest legalna i bezpieczna?, http://www.doradzamy.to/artykuly.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 8. Matysek G., Opodatkowanie dochodów spółek osobowych w Polsce - konieczność zmian, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2013, nr 306: Finanse publiczne.
 9. Nenca A., Zawadzka D., Wybór formy opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw jako metoda optymalizacji podatkowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2014, nr 68(818): Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia.
 10. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 11. Poszwa M., Zarządzanie kosztami podatkowymi w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2014, nr 343: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami.
 12. Projekt Ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 29.12.2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280401.
 13. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Siudaj M., Powrót klauzuli przeciwko opodatkowaniu (data publikacji 11.01.2016 r.), http://www.vat.pl/1101-powrot-klauzuli-przeciwko-unikaniu-opodatkowania-10748/.
 15. Sobiech A., Podmiotowość podatkowa spółek osobowych na przestrzeni ostatnich 25 lat, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2014, nr 362: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce.
 16. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2007, nr 155, poz. 1095 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, Dz. U. 2013, poz. 1387.
 19. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1725/.
 20. Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. VII.
 21. Wyciślok J., Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. VII-VIII.
 22. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2014 r., Informacje i opracowania statystyczne GUS, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, Warszawa 2014, http://www.stat.gov.pl.
 23. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne GUS, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, Centrum Informatyki Statystycznej, Warszawa 2015, http://www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.42.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu