BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piętak Łukasz (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)
Tytuł
Zrównoważony wzrost gospodarczy w teoriach i modelach wzrostu i rozwoju gospodarczego
Sustainable Economic Growth in Theories and Models of Economic Growth and Development
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 2(43), s. 51-77, bibliogr. 110 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Teoria wzrostu gospodarczego, Rozwój gospodarczy, Model wzrostu gospodarczego, Czynniki egzogeniczne
Economic growth, Economic growth theory, Economic development, Economic growth model, Exogenous factors
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza koncepcji zrównoważonego wzrostu gospodarczego w teoriach i modelach wzrostu i rozwoju. Teoretyczny charakter artykułu zdecydował o wyborze metody badawczej, którą jest analiza piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia. W artykule wykorzystano pozycje bibliograficzne publikowane w języku polskim, angielskim i francuskim. Pierwszą część artykułu stanowi wstęp. Druga część została poświęcona zagadnieniu wzrostu gospodarczego w historii myśli ekonomicznej. Scharakteryzowano w niej czynniki decydujące o wzroście gospodarczym według ekonomii klasycznej oraz keynesizmu. W kolejnej - trzeciej - części charakteryzowano teorie rozwoju społeczno-gospodarczego i teorie wzrostu gospodarczego oraz dokonano ich podziału na teorie przewidujące odpowiednio zrównoważony i niezrównoważony charakter wzrostu gospodarczego. Czwartą część opracowania poświęcono modelom wzrostu gospodarczego. W tym przypadku modele podzielono na egzogeniczne, przewidujące osiąganie przez gospodarkę stanu zrównoważonego, oraz endogeniczne, według których wzrost gospodarczy jest niezrównoważony. W ostatniej części artykułu podjęto zagadnienie dotyczące innych czynników wpływających na rozwójgospodarczy. Artykuł kończy się wnioskami wynikającym z przeprowadzonych analiz. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the concept of sustainable economic growth in theories and models of growth and development. The theoretical character of article decided on the choosing of research method, which is the analysis of the literature on discussed issue. In the article were used bibliography published in Polish, English and French. The first part of the article was devoted to the issue of economic growth in the history of economic thought. In his part were characterized factors determining economic growth according to classical economics and Keynesian economics. In the second part theories of socio-economic development and theories of economic growth were characterized and their division, which provide balanced and unbalanced character of growth, were done. The third part of the study was devoted to models of economic growth. In this case, the models were divided into exogenous models, which provide achieving the sustainable growth by the economy, and endogenous models, according to which, economic growth is unbalanced. In thelast part of this article it considers about other factors affecting economic development. The article ends with conclusions resulting from analyzes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramovitz M., Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind, "Journal of Economic History" 1986, vol. 46, no. 2, s. 385-406.
 2. Acs Z.J, Audretsch D.B., Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis, "The American Economic Review" 1988, vol. 78, no. 4, s. 678-690.
 3. Aghion P., Howitt P., A Model of Growth through Creative Destruction, "Econometrica" 1992, vol. 60, no. 2, s. 323-351.
 4. Arrow K., The Economic Implications of Learning by Doing, "Review of Economic Studies" 1962, vol. 29, no. 3, s. 155-173.
 5. Barro R.J., Economic Growth in a Cross Section of Countries, "The Quarterly Journal of Economics" 1991, vol. 106, no. 2, s. 407-443.
 6. Barro R.J., Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, no. 5, s. 103-125.
 7. Barro R., Sala-i-Martin X., Convergence, "Journal of Political Economy" 1992, vol. 100, no. 2, s. 223-251.
 8. Bastiat F., Les Harmonies économiques, Guillaumin et cie, Paris 1850.
 9. Baumol W.J., Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show, "The American Economic Review" 1986, vol. 76, no. 5, s. 1072-1085.
 10. Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R., Human Capital, Fertility, and Economic Growth, "Journal on Political Economy" 1990, vol. 98, no. 5, s. 12-37.
 11. Besley T., Property Rights and Investment Incentives: Theory and evidence from Ghana, "The Journal of Political Economy" 1995, vol. 103, no. 5, s. 903-37.
 12. Birch D., The Job Creation in America, The Free Press, New York 1987.
 13. Birley S., New ventures and employment growth, "Journal of Business Venturing" 1987, vol. 2, no. 2, s. 155-165.
 14. Boettke P.J., The Political Infrastructure of Economic Development, "Human Systems Management" 1994, vol. 13, no. 2, s. 89-100.
 15. Brewer A., Economic Growth and Technical Change: John Rae's Critique of Adam Smith, "History of Political Economy" 1991, vol. 23, no. 1, s. 1-11.
 16. Brockhaus R.H., Entrepreneurial Folklore, "Journal of Small Business Management" 1987, vol. 25, no. 3, s. 1-6.
 17. Bronfenbrenner M., Sichel W., Gardner W., Economics. Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston 1987.
 18. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 19. Cass D., Optimum Growth in a Aggregative Model of Capital Accumulation, "Review of Economic Studies" 1965, vol. 32, no. 3, s. 233-240.
 20. Clark C., The Conditions of Economic Progress, New York 1957.
 21. Czuma Ł., Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem, Wschód, Lublin 2007.
 22. De Soto H., The Mystery of Capital. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, New York 2000.
 23. De Soto H., The Other Path, Basic Books, New York 1989.
 24. Dębniewski G., Gryciuk R., Makroekonomia. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 25. Diamond P., National Debt in a Neoclassical Growth Model, "American Economic Review" 1965, vol. 55, no. 5, s. 1126-1150.
 26. Dobb M., Szkice z teorii wzrostu i planowania, tłum. P. Czartoryski, Warszawa 1963.
 27. Domar E.D., Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment, "Econometrica" 1946, vol. 14, no. 2, s. 137-147.
 28. Dowrick S., Duc-Tho Nguyen, OECD comparative economic growth 1950-85: catch-up and convergence, "American Economic Review" 1989, vol. 79, no. 5, s. 1010-30.
 29. Drucker P., Managing for results, Harper and Row, New York 1964.
 30. Dubini P., The Influence of Motivation and Environment on Business Starts-ups. Some Hints for Public Policies, "Journal of Business Venturing" 1989, vol. 4, no. 1, s. 11-26.
 31. Frankel M., The Production Function in Allocation and Growth: A Synthesis, "American Economic Review" 1962, vol. 52, no. 5, s. 995-1022.
 32. Galor O., Convergence? Inferences from Theoretical Models, "Economic Journal" 1996, vol. 106. no. 437, s. 1056-1069.
 33. Gallup J.L., Sachs J.D., Mellinger A.D., Geography and Economic Development, World Bank Annual Development Conference 1998, World Bank, Washington D.C. 1999.
 34. Hansen N.M., French regional planning, Indiana University Press, Bloomington 1968.
 35. Harrod R.F., An Essay in Dynamic Theory, "Economic Journal" 1939, vol. 49, no. 193, s. 14-33.
 36. Harrod R.F., Towards a Dynamic Economics. Some Recent Developments of Economic Theory and Their Application to Policy, London 1948.
 37. Henderson J.V., Comment on Geography and Economic Development, by John Luke Gallup and Jeffrey Sachs with Andrew D. Mellinger, World Bank Conference on Development Economics 1998-1999.
 38. Henderson J.V., Shelizi Z., Venables A.J., Geography and Development, "Journal of Economic Geography" 2001, vol. 1, no. 1, s. 81-105.
 39. Hirisch R.D., Entrepreneurs past, present and future, "Journal of Small Business Management" 1988, vol. 26, October, s. 1-4.
 40. Hirisch R.D., Peters M., Entrepreneurship: Starting, developing and managing a new enterprise, Richard D. Irwin, Inc, Boston 1989.
 41. Hirschman A.O., The strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven 1958.
 42. Hornaday J. A., Thinking about entrepreneurship: A fuzzy set approach, "Journal of Small Business Management" 1992, vol. 30, no. 4, 1992, s. 12-23.
 43. Kaldor N., Alternative theories of distribution, "Review of Economic Studies" 1955-1956, vol. 23, no. 2, s. 83-100.
 44. Kalecki M., Theory of Economic Dynamics: An essay on cyclical and long- run changes in capitalist economy, Routledge Library Editions 1956.
 45. Kent C.A., Entrepreneurship in Economic Development, [w:] C.A. Kent, D. Sexton, K. Vesper (eds), Encyclopedia of Entrepreneurship, N.J. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1982, s. 237-256.
 46. Kerekes C.B., Williamson C.R., Unveiling de Soto's Mystery: Property rights, capital, and development, "Journal of Institutional Economics" 2008, vol. 4, no. 3, s. 371-387.
 47. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1985.
 48. King R.G, Rebelo S., Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, no. 5, s. 126-150.
 49. Klaassen L.H., Growth Pole. An Economic View, Geneva 1969.
 50. Koompans T.C., On the Concept of Optimal Economic Growth, [w:] The Econometric Approach to Development Planning, North Holland, Amsterdam 1965.
 51. Krajewski P., Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 52. Kuznets S., Economic Growth and Inequality Income, "American Economic Review" 1955, vol. 45, no. 1, s. 1-28.
 53. Kuznets S., Wzrost gospodarczy narodów, produkt i struktura produkcji, Warszawa 1976.
 54. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Muza SA, Warszawa 2000.
 55. Leblang D.A., Property Rights, Democracy, and Economic Growth, "Political Research Quarterly" 1996, vol. 49, no. 1, s. 5-26.
 56. Lewis W.A., The Theory of Economic Growth, Allen and Unwin, London 1955.
 57. Lucas R.E. Jr., On the Mechanics of Development Planning, "Journal of Monetary Economics" 1988, vol. 22, no. 1, s. 3-42.
 58. Maddison A., Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of Quantitative Assessment, "Journal of Economic Literature" 1987, vol. 25, no. 2, s. 649-698.
 59. Malthus T.R., Rozprawa o prawie ludności i jego oddziaływaniu na przyszły postęp społeczeństwa, Gebethner i Wolff, Warszawa 1925.
 60. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107, no. 3, s. 407-437.
 61. Marks K., Kapitał, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
 62. Marshall A., Zasady ekonomiki, tłum. Cz. Znamierowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925.
 63. Matthews R.C., The Economics of Institutions and the Source of Growth, "Economic Journal" 1986, vol. 96, no. 384, s. 903-918.
 64. Mauro P., Corruption and Growth, "The Quarterly Journal of Economics" 1995, vol. 110, no. 3, s. 681-712.
 65. Mill J.S., Principles of Political Economy, London 1909.
 66. Myrdal G., Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, Twentieth Century Fund, New York 1968.
 67. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 68. Nurkse R., Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxford University Press, New York 1953.
 69. Nurkse R., Some International Aspects of the Problem of Economic Development, "American Economic Review" 1952, vol. 42, no. 2, s. 571-583.
 70. Pasinetti L., Rate of Profit and Income Distribution in Relation to the Rate of Economic Growth, "Review of Economic Studies" 1962, vol. 29, no. 4, s. 267-279.
 71. Perroux F., L'Économie du XXe siècle, PUF, Paris 1964.
 72. Proudhon P.J., Systèm des contradictions économiques, ou, Philospohie de le misère, Guillaumin et cie, Paris 1846.
 73. Quah D., Empirical Cross-section Dynamics in Economic Growth, "European Economic Review" 1993, vol. 37, no. 2-3, s. 426-434.
 74. Quah D., Empirics for Economics Growth and Convergence, "European Economic Review" 1996, vol. 40, no. 6, s. 1353-1375.
 75. Quesnay F., Pisma wybrane, tłum. B. Pietkiewiczówna, Warszawa 1928.
 76. Ramsey F., A Mathematical Theory of Saving, "Economic Journal" 1928, vol. 38, no. 152, s. 543-559.
 77. Rebelo S., Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" 1991, vol. 99, no. 3,. 500-521.
 78. Reynolds P., Bygrave W.D., Autio E., Cox L.W., Hay M., Global Entrepreneurship Monitor. 2002 Executive Report. Babson College. Kauffman Centre For Entrepreneurial Leadership, London School Business (eds), London 2002.
 79. Reynolds P. i in., Global Entrepreneurship Monitor. 2003 Executive Report. Babson College. Kauffman Centre For Entrepreneurial Leadership, London School Business (eds), London 2003.
 80. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 81. Robbins L., The Theory of Economic Development in the History of Economic Though, Mc Millan, London 1969.
 82. Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, no. 5, part II, S71-S102.
 83. Romer P.M., Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" 1986, vol. 94, no. 5, s. 1002-1037.
 84. Rosenzweig M.R., Population Growth and Human Capital Investments: Theory and Evidence, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, no. 5, s. 38-70.
 85. Rostow W., Politics and the Stages of Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1971.
 86. Rostow W., The Stages of Economic Growth: A Non - communist Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge 1960.
 87. Sala-i-Martin X., Apuntes de crecimiento económico. Segunda edición, Antoni Bosch, Barcelona 2000.
 88. Sala-i-Martin X., La apertura y la flexibilidad son ingredientes importantes del crecimiento económico, "Boletín del FMI" 2001, vol. 20, s. 267-269.
 89. Sala-i-Martin X., Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, "European Economic Review" 1996, vol. 40, no. 6, s. 1325-1352.
 90. Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.
 91. Schotter A., The economic theory of social institutions, Cambridge University Press, Cambridge 1981.
 92. Schultz T.W., Investment in Human Capital, "The American Economic Review" 1961, vol. 51, no. 1, s. 1-17.
 93. Schumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA 1934.
 94. Sexton D.L., Role of Entrepreneurship in Economic Development, [w:] R.D. Hisrich, Entrepreneurship, Intrapreneurship and Venture Capital. Heat Company, Massachusetts, D.C. 1986, s. 27-39.
 95. Singer H.W., The Concept of Balanced Growth in Economic Development: Theory and Practice, [w:] E. Nelson (ed.), Economic Growth - Rationale, Problems, Cases, University of Texas Press, Austin 1960.
 96. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1-2, PWN, Warszawa, 1954.
 97. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 98. Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956, vol. 70, no. 1, s. 65-94.
 99. Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics" 1957, vol. 39, no. 3, s. 312-320.
 100. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 101. Steinbeck J., Grona gniewu, tłum. A. Liebfeld, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
 102. Stevenson H.H., Harmelin S., Entrepreneurial management's need for the more chaotic theory, "Journal of Business Venturing" 1990, vol. 5, no. 1, s. 1-14.
 103. Stevenson L., Lundström A., Beyond the Rhetoric: Defining Entrepreneurship Policy and Its Best Practice Components, Entrepreneurship Policy for the Future Series. Swedish Foundation for Small Business Research, vol. 2, Stockholm 2002.
 104. Storey D.J., Entrepreneurship and the new firm, Croom Helm, London 1982.
 105. Swan T.W., Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record" 1956, vol. 32, no. 2, s. 334-361.
 106. Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
 107. Uzawa H., On a two sector model of economic growth II, "Review of Economic Studies" 1963, vol. 30, no. 2, s. 105-118.
 108. Venables A.J., Nuno Limao M., Geographical disadvantage: a Hecksher - Ohlin - Von Thünen Model of International Specialization, "Journal of International Economics" 2002, vol. 58, no. 2, s. 239-263.
 109. Voight S., Engerer H., Institution and transition - Possible policy implication of the new institutional economics, German Institute for Economic Research, Berlin 2002.
 110. White S.B., Reynolds P., Government programs and high growth new firm, Frontiers of Entrepreneurship Research, Center for Entrepreneurial Studies Babson College, Wellesley, MA 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.43.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu