BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okraszewska Ewelina (Uniwersytet Łódzki, studentka)
Tytuł
Demokracja energetyczna - społeczeństwo jako prosument energii elektrycznej
Energy Democracy - Society as the Prosumer of the Electricity
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 2(43), s. 39-50, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Demokracja, Społeczeństwo obywatelskie, Energia odnawialna, Prosument
Democracy, Civic society, Renewable energy, Prosumer
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie nowego pojęcia demokracji energetycznej oraz ukazanie znaczenia społeczeństwa w rozwoju nowego systemu zielonej gospodarki, identyfikacja barier i korzyści rozwoju demokracji energetycznej, a także przedstawienie najbardziej perspektywicznych źródeł energii odnawialnej. Demokracja energetyczna to system, który pozwala na aktywne uczestnictwo obywateli danego kraju zarówno na etapie podejmowania decyzji dotyczących tworzenia modelu energetycznego gospodarki, jak i angażowania się w jego budowę, przy jednoczesnym sprawowaniu nad nim kontroli. Taka energetyka prosumencka przynosi korzyści społeczno-gospodarcze, pobudza rozwój lokalny, innowacje społeczne, a także współpracę. Zdecentralizowane systemy niosą ze sobą możliwość podziału nie tylko kosztów, ale także korzyści z OZE. Jednakże do głównych przeszkód w zakresie demokracji energetycznej należy brak odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających jej swobodny rozwój. Ponadto, jak wynika z niniejszego artykułu, bariery stanowią również: niska świadomość społeczeństwa o korzyściach płynących z zielonych odnawialnych źródeł energii, brak wsparcia finansowego ze strony rządu, a także trudności w zmianach współczesnego systemu energetycznego opartego na źródłach konwencjonalnych. Jednakże bazowanie na doświadczeniach innych państw, np. Niemiec, które posiadają dobrze rozwinięty sektor energetyki obywatelskiej, może przynieść wiele pomocnych rozwiązań w tym obszarze. Także konsekwentnie realizowana koncepcja wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii i aktywnego udziału społeczeństwa w tym procesie może przyczynić się do odniesienia sukcesu w tej dziedzinie. Mimo iż Polska obecnie nie znajduje się wśród krajów, które są liderami w dziedzinie OZE, to wchodzi ona na dobrą drogę w stronę wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej jej produkcji, jak i ograniczenia zużycia konwencjonalnych źródeł energii. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to introduce a new concept of energy democracy and to show the importance of the society in developing a new green economy system, identification of barriers and benefits to develop energy democracy and to present the most promising renewable energy sources. Energy democracy is a system that allows the active participation of citizens of the country concerned, at both the stage of decision-making regarding the creation of the energy model of the economy as well as being involved in its construction, while exercising control over it. Prosuments energy brings socio-economic benefits, stimulates local development, social innovation and cooperation. Decentralized systems carry with them the possibility of dividing not only the costs but also the benefits of renewable energy. The main barrier to energy democracy is the lack of appropriate regulations that allow its free development. Moreover, according to the above article other barriers are also low society awareness about the benefits of green renewable energy sources, the lack of financial support from the government. However, consistently implemented concept of renewable energy sources and active public participation in this process can contribute to success in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 2. Jakubiak J., Maciukiewicz R., Piasecka A., Energia wiatrowa, READ A BOOK, Słupsk 2010.
 3. Jankowska K., Spółdzielnie energetyczne - przykład niemieckiej energetyki obywatelskiej, "Czysta Energia" 2014, nr 9.
 4. Odmienić przyszłość energetyki: społeczeństwo obywatelskie jako główny podmiot produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Analiza EKES-u na temat roli społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu dyrektywy UE w sprawie odnawialnych źródeł energii, styczeń 2015.
 5. Rak J., Kalda G., Innowacyjne metody wykorzystania źródeł energii słonecznej, Mikołajew 2007, Prace Naukowe Mikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, t. 73.
 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Dokument przyjęty uchwałą nr 41/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2015 r.
 7. Rifkin J., Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata, tłum. A. Olesiejuk, K. Różycka, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.
 8. Szwed D., Maciejewska B., Demokracja energetyczna, Zielony Instytut, Warszawa 2014.
 9. www.giwk.pl (dostęp: 14.07.2016).
 10. www.odnawialnezrodlaenergii.pl (dostęp: 14.07.2016).
 11. www.oze.pl (dostęp: 14.07.2016).
 12. www.pl.boell.org/pl (dostęp: 14.07.2016).
 13. www.tpa-horwath.pl (dostęp: 14.07.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.43.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu