BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepielewska Magdalena
Tytuł
Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
Development of Renewable Energy in Poland in the Light of the European Union Climate-Energy Package and the Renewable Energy Sources Act
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 2(43), s. 7-18, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Pakiet klimatyczno-energetyczny, Odnawialne źródła energii, Energetyka, Energia słoneczna, Elektrownie wiatrowe, Biogaz, Biomasa
Climate and energy package, Renewable energy sources, Energetics, Solar energy, Windfarms, Biogas, Biomass
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule została podjęta próba oceny polskiego prawodawstwa związanego z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza tego, jak odnosi się ono do rozwoju OZE w świetle dokumentów narzuconych Polsce przez UE. Warto zauważyć, że Polska ma bardzo duży potencjał związany z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jest on jednak w niewielkim stopniu wykorzystywany. Prognozy przeprowadzone przez liczne instytucje badawcze wskazują, że największy potencjał mają energia pochodząca z biomasy i biogazu, a także energetyka wiatrowa. Warto zauważyć, że Polska zobowiązała się wobec Unii Europejskiej do zwiększenia produkcji energii z OZE do 2020 roku, poprzez podpisanie pakietu ,,3x20%". Zobowiązaliśmy się także do zmniejszenia szkodliwych emisji zanieczyszczeń i współpracy na rzecz ochrony środowiska. Wspierać owe działania ma ustawa o OZE, która weszła w życie w 2015 roku. Niestety dokument ten okazał się mało przyjazny dla inwestorów. Nakłada on wiele obowiązków, zaś ewentualne korzyści związane z produkcją energii z odnawialnych źródeł są niedoprecyzowane i opisane w zawiły sposób. Zapewnienie 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku jest możliwe, lecz pod warunkiem że rząd polski będzie wspierać przedsiębiorców i zapewni im wszystkie niezbędne instrumenty do tego, by mogli bezpiecznie inwestować i rozwijać swoją działalność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)

The article attempted to assess the Polish legislation relating to the use of energy from renewable sources, especially as it relates to the development of renewable energy in the light of the documents imposed on Poland by the EU. It is worth noting that Poland has a very large potential for the development of renewable sources of energy, but it is little used. Forecasts carried out by various research institutes show that the greatest potential for energy had biomass and biogas, as well as wind energy. It is worth noting, that Poland has committed itself to the European Union to increase production from renewable sources by 2020, by signing the package "3x20%". We are also committed to reduce harmful emissions of air pollution and cooperate for the protection of the environment. These activities are supported by the Renewable Energy Sources Act, which entered into force in 2015. Unfortunately this document turned out to be quite unfriendly to investors. It imposes many obligations, and potential benefits associated with the production of energy from renewable sources are imprecise and described in an obscure way. Providing a 15% share of RES in gross final energy consumption in 2020 is possible, but only if Polish government will support entrepreneurs and provide them all necessary instruments so that they can safely invest and grow their business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Energia odnawialna w Polsce 2012, Raport Gramwzielone.pl, Wrocław 2012.
 2. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 3. Gawlikowska-Fyk A., Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r., "Biuletyn PISM" 2014, nr 8.
 4. Krawiec F. (red.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Difin SA, Warszawa 2010.
 5. Ruszel M., Polska perspektywa pakietu energetyczno-klimatycznego, "Nowa Energia" 2009, nr 4.
 6. Sobierajski J., Starzomska M., Piotrowski J., Odnawialne źródła energii - wiadomości ogólne, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2009.
 7. Sobolewski M., Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, "Studia BAS" 2010, nr 1.
 8. Turowski P., Ochrona klimatu czy gra interesów? Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny UE, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2014, z. 3.
 9. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015, poz. 478.
 10. Wiśniewski G. (red.), Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2011.
 11. Zegar J.S., Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.43.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu