BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierska Sylwana (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polityka ukierunkowana terytorialnie jako nowe podejście do procesów klasteringu
Place Based Policy As A New Approach to Cluster Processes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 466, s. 128-136, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność
Słowa kluczowe
Klastry, Polityka regionalna, Rozwój regionalny
Business cluster, Regional policy, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inicjowanie budowy klastrów jest od szeregu lat w krajach Unii Europejskiej wiodącą ideą aktywizacji regionalnej. Za najbardziej preferowany dotąd model tej polityki w krajach Unii Europejskiej można uznać koncepcję tzw. polityki rozwoju w oparciu o klastry (cluster-based policy). W myśl tej koncepcji klastry stają się narzędziem wsparcia i aktywizacji rozwoju regionalnego. Istnieje jednak szereg barier związanych z tą polityką, stawiających pod znakiem zapytania jej dalsze stosowanie. W tym kontekście przeanalizowana zostanie nowa koncepcja polityki regionalnej - tzw. polityka ukierunkowana terytorialnie (place-based policy). Celem artykułu jest porównanie obu tych koncepcji, biorąc pod uwagę ich mechanizmy, a także przedstawienie charakteru barier występujących w realizowanej dotąd polityce klastrowej i argumenty przemawiające za jej przemodelowaniem(abstrakt oryginalny)

Initiation of cluster structures has been the leading idea of regional activation in the European Union for the past years, as it leads to the process, product and organizational innovation. The concept of the so-called place-based policy can be considered as the most preferred model of this policy in the European Union. According to this concept, clusters are becoming a tool of support and activation of regional development and release their natural entrepreneurship. There is, however, a number of barriers related to this policy that question its further application. In this context, attention should be directed to the new concept of regional policy that is the place-based policy. The aim of the paper is to compare both of these concepts. The author takes into account their mechanisms, presents the nature of barriers existing in the policy pursued so far and provides arguments for its remodeling(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barca F., 2009, An agenda for a reformed cohesion policy. A place - based approach to meeting European Union challenges and expectations, Niezależny raport sporządzony na prośbę Komisarza ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej, s. 17.
 2. Ebbekink M., Lagendijk A., 2013, What's Next in Researching Cluster Policy: Place-Based Governance for Effective Cluster Policy, European Planning Studies, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, s. 745.
 3. Lindqvist G., Ketels C., Sölvell Ö., 2013, The Cluster Initiative Greenbook 2.0, Ivory Tower Publishers, Stockholm, s. 16.
 4. Miller C.R., 2006, The Tholian Web: The political/institutional context of regional cluster-based economic development", Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg 2006.
 5. Ministerstwo Rozwoju, 2014, Serwis programu Inteligentny Rozwój, Zasady działania Programu, https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/ (10.02.2016).
 6. OECD, 2009, Investing for Growth: Building Innovative Regions, Background Report, Meeting of TDPG on Ministerial Level, Komitet Polityki Rozwoju Regionalnego, Paryż.
 7. OECD, 2011, Regional Outlook 2011, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.
 8. Plawgo B., 2014, Klastry - stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok, s. 134.
 9. Strzelec J., 2010, Problemy konkurencyjności regionów. Polityka rozwoju ukierunkowana terytorialnie według Fabrizio Barci, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 174.
 10. Szymoniuk B., 2014, Polityka klastrowa - dobrodziejstwo czy przekleństwo dla polskich klastrów?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 369, Wrocław, s. 213.
 11. Varga A., 2015, Place-based, Spatially Blind, or Both? Challenges in Estimating the Impacts of Modern Development Policies: The Case of the GMR Policy Impact Modeling Approach, International Regional Science Review, s. 4-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.466.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu