BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy: sytuacja w Polsce
Women with basic vocational education in the labour market: situation in Poland
Źródło
Kobieta i Biznes, 2015, nr 1-4, s. 12-22, s. 41-51, bibliogr. 25 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Zatrudnienie kobiet, Wykształcenie, Rynek pracy, Dyskryminacja kobiet
Women employment, People's education, Labour market, Women's discrimination
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
W ostatnim czasie na polskim rynku pracy jest duży popyt na robotników wykwalifikowanych zarówno w zawodach tradycyjnych, jak i nowych związanych z rozwojem technik komputerowych oraz ze zmianą stylu życia społeczeństwa. W związku z niedostateczną podażą takich osób zaczęła się dyskusja nad rozwojem szkolnictwa zasadniczego zawodowego i przywróceniem jego znaczenia w polityce edukacyjnej. W pierwszym kwartale 2015 r. liczba osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym wynosiła ogółem 7583 tys., w tym 2958 tys. kobiet. Kobiety stanowiły 39% ogółu osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (dla porównania: wśród osób z wyższym wykształceniem udział kobiet wynosi 58%)(fragment tekstu)

Recently Polish market has seen an increased demand for skilled workers, both in traditional and new professions associated with the development of computer technology and changing lifestyles of the society. An insufficient number of such persons has triggered a discussion on the development of basic vocational education and restoration of its importance in the educational policy. In Q1 2015, the number of people with basic vocational education was 7,583,000 in total, including 2,958,000 women. Women constituted 39% of the total number of persons with basic vocational education (for comparison: women constitute 58% among persons with higher education) [Central Statistical Office(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichomski B. [2006], Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w latach 1996-2002, w: Krajowy system monitorowania równego traktowania kobiet i mężczyzn, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Czarnik Sz., Turek K. [2015], Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Edukacja a rynek pracy - tom III, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 3. Goraus K., Tyrowicz J. [2014], Gender Wage Gap in Poland - Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?, University of Warsaw, Faculty of Economic Science, "Working Paper", No. 11.
 4. Grajek M. [2003], Gender Pay Gap in Poland, "Economic Change and Restructuring", Vol. 36(1).
 5. GUS [2007], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r., Warszawa.
 6. GUS [2009], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2008 r., Warszawa.
 7. GUS [2012], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., Warszawa.
 8. GUS [2013], Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2013, "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa.
 9. GUS [2014], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r., Warszawa.
 10. GUS [2015], Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015, "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa.
 11. Haponiuk M. [2013], Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 12. Kotowska I.E., Sztanderska U. [2007], Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 13. Lisowska E. [2012a], Przedsiębiorczość kobiet i ich wkład w rozwój gospodarczy, w: Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, red. K. Nadana-Sokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.
 14. Lisowska E. [2012b], Wynagrodzenia a płeć, w: Polityka różnorodności w administracji centralnej, red. E. Lisowska, Oficyna Wydawnicza SGH,, Warszawa.
 15. Lisowska E. [2013], Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4.
 16. Magda I., Potoczna M. [2014], Does flexible employment pay? European evidence on the wage perspectives of female workers,"NEUJOBS Working Paper", No. 16.3.
 17. Mandal E. [2004], Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jako wyznacznik karier zawodowych i funkcjonowania na rynku pracy, w: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Bank Światowy, Warszawa.
 18. Matuszewska-Janica A., Witkowska D. [2010], Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn a struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej,"Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 11( 2).
 19. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014 [2014], "Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa.
 20. Rekomendacje dotyczące działań w zakresie szkolnictwa zawodowego prowadzących do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy [2010], Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 21. Rocznik Demograficzny 2014 [2014], GUS, Warszawa.
 22. Sarata N. [2011], Rynek pracy w Polsce - płeć, obecność, uczestnictwo, w: Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany,J. Struzik, K. Wojnicka, NOMOS, Kraków.
 23. Słoczyński T. [2012], Wokół międzynarodowego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH", nr 34.
 24. Sztanderska U., Grotowska G. [2007], Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 25. Zajkowska O. [2013], Gender Pay Gap in Poland. Blinder- Oaxaca Decomposition, "Quantitative Methods in Economics", Vol. XIV, No 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KiB.2015.1-4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu