BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kola-Bezka Maria (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Możliwości wykorzystania projektów hybrydowych w procesie rewitalizacji gmin w Polsce
Possibilities of Use of Hybrid Projects in The Process of Revitalization of Communes in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 466, s. 137-145, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Instrumenty hybrydowe
Revitalization, Public-Private Partnerships (PPP), Hybrid instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
C elem artykułu jest zaprezentowanie możliwości i zasadności realizowania gminnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Polsce w formie projektów hybrydowych, tj. przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) finansowanych z funduszy unijnych, oraz wskazanie ich zalet i wad. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy raportów i opracowań dotyczących PPP i projektów hybrydowych w Polsce, jak również regulacji stanowiących ramy prawne rewitalizacji i sankcjonujących wykorzystanie funduszy UE do finansowania przedsięwzięć PPP. Przeprowadzone analizy wskazują, że projekty hybrydowe mogą być atrakcyjną formą przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ponieważ łączą w sobie zalety wynikające z zaangażowania w projekt publiczny kapitału prywatnego oraz funduszy UE, umożliwiając jednocześnie realizację podstawowej zasady rewitalizacji, tj. partycypacji społecznej, oraz zapewniając wymaganą przez regulacje formalnoprawne komplementarność finansową(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the possibility and advisability of implementing municipal revitalization projects in Poland in the form of hybrid projects, ie. public-private projects (PPP) financed from EU funds, and an indication of their advantages and disadvantages. To achieve this objective the analysis of reports and studies on PPP and hybrid projects in Poland was used, as well as regulations constituting the legal framework of revitalization and sanctioning the use of EU funds to PPP projects. The results show that hybrid projects may become an atractive form of revitalization projects, because they combine the advantages resulting from the involvement in the public project private capital and EU funds. At the same time they allow the implementation of the basic principle of revitalization, ie. social participation and ensure financial complementarity required by formal and legal regulations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barszcz M. (red.), 2009, Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 2013, PARP, nr 7.
 3. Bryx M. (red.), 2012, Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Corburn J., 2009, Toward the Healthy City: People, Places, and the Politics of Urban Planning, MIT Press.
 5. Cymerman J., Kola-Bezka M., Komor A., Konieczna J., Stawska J., Zapotoczna M., 2015, Nowe wyzwania samorządu lokalnego w dobie kryzysu, Texter, Warszawa.
 6. European PPP Expertise Centre, 2012, EU Funds in PPPs, Project Stocktake and Case Studies, June.
 7. Guzik R., Domański B., 2010, Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji, Seria: Rewitalizacja miast Polskich, t. 9, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 8. Jadach-Sepioło A., Sobiech-Grabka K., Herbst I., 2015, Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji, PARP, Warszawa.
 9. Jarczewski W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty rewitalizacji, IRM, Kraków.
 10. Karadimitriou N., de Megalhaes C., Verhage R., 2013, Planning, Risk, and Property Development: Urban Regeneration in England, France and the Netherlands, Taylor&Francis.
 11. Korbus B., Cieślak R., Zalewski D., 2013, Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 12. Marszał T., 2011, Innovative city - development conception and determinants, Studia Regionalia KPZK PAN, vol. 31.
 13. Minister Infrastruktury i Rozwoju, 2015, Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015.
 14. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Baza projektów hybrydowych 2007-2013, http://www.ppp.gov.pl/Laczenie/strony/Baza_projektow_hybrydowych.aspx (27.04.2016).
 15. Palermo P.C., Ponzini D., 2014, Place-Making and Urban Development: New Challenges for Contemporary Planning and Design, Routledge.
 16. Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Poradnik, 2010, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie, Dz.U. 2015, poz. 284.
 18. Skalski K., 2013, Rola wsparcia publicznego w procesach rewitalizacji na przykładach krajów europejskich, Problemy Rozwoju Miast, nr 1.
 19. Tasan-Kok T., Załęczna M., 2010, Partnerstwo Publiczno-Prywatne w rozwoju przestrzeni miejskiej. Polska praktyka na tle regulacji unijnych Ernst & Young Sp. z.o.o., Warszawa.
 20. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 ze zm.
 21. Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015, poz. 1777.
 22. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. 2014, poz. 1146 ze zm.
 23. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 ze zm.
 24. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.466.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu