BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Hysa Beata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Quality of Information and Managerial Competencies in Decision Making by Management Personnel in Local Government Offices
Jakość informacji i kompetencje menedżerskie a podejmowanie decyzji przez kadrę kierowniczą w administracji samorządowej
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 2 (18), s. 7-21, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Jakość informacji, Menedżer, Kompetencje, Podejmowanie decyzji kierowniczych, Administracja samorządowa
Information quality, Manager, Competences, Managerial decision making, Self-government administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienie jakości informacji oraz kompetencji menedżerskich w aspekcie podejmowania decyzji w administracji samorządowej. Wskazano na potrzebę zastosowania nowego, menedżerskiego, a nie tylko administracyjno-politycznego paradygmatu w zarządzaniu w urzędach administracji samorządowej. Omówiono wpływ ilości i jakości informacji oraz kompetencji na podejmowanie decyzji. W części badawczej postawiono pytania: Jakie znaczenie ma jakość informacji oraz system informacyjny w podejmowaniu decyzji, oraz jakie kompetencje powinni mieć kierownicy administracji samorządowej, aby podejmować właściwe decyzje? Badaniem objęto 208 kierowników z 75 urzędów administracji samorządowej Górnego Śląska. Całość podsumowano wnioskami. (abstrakt oryginalny)

The article presents and discusses issues related to the quality of information and managerial competencies' in decision-making. We claim that there is a need for employing a new managerial (and not only administrative or political) paradigm in managing local government administration institutions. In the study part we have posed the following questions: What significance does the quality of information have in the decision-making process as well as what competencies should the managers in local government administration have to make appropriate decisions? The study surveys 208 managers from 75 local government administrations. The article ends in with a brief summary and conclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdallah H.M.: A quality assurance model for an information system development life cycle. "International Journal of Quality & Reliability Management", Vol. 13, Issue 7, 1996.
 2. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa, od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 3. Bugdol M.: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Difin, Warszawa 2008.
 4. Catlaw T., Chapman J.: What's New about the New Public Management, A comment Stephen Page's, "Public Administration Review", 2007.
 5. Chełpa S.: Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian. AE, Wrocław 2003.
 6. Chmielarz W.: Ocena serwisów internetowych urzędów miejskich przy pomocy metody konwersji. SHG, Warszawa 2010.
 7. Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku. Muza, Warszawa 2000.
 8. Dziuba D.T.: Metody ekonomiki sektora informacyjnego. Difin, Warszawa 2007.
 9. English L.: The Essentials of Information Quality Management. "DM Review Magazine", September, 2002.
 10. Furterer S., Elshennawy A.K.: Implementaion of TQM and lean Six Sigma tools in local government: a framework and a case study. "Total Quality Management & Business Excellence", No. 16, Vol. 10, 2005.
 11. Gryncewicz W.: Doskonalenie jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej. Podejście infologiczne. Praca doktorska, AE, Wrocław 2007.
 12. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. PWN, Warszawa - Poznań 1999.
 13. Hester W.J., Meyer W.: The nature of information, and the effective use of information in rural development. "Information Research", No. 2, Vol. 10, 2005.
 14. Kappelaman L., Prybutok V.: Empowerment Motivation, Training and TQM Program Implementation Success. "Total Quality Management", No. 3, Vol. 37, 2001.
 15. Knight S., Burn J.: Developing a Framework for Assessing Information Quality on the World Wide Web. "Informing Science Journal", Vol. 8, 2005.
 16. Kuc B.R. : Zarządzanie doskonałe. Wyd. Menadżerskie PTM, Warszawa 2000.
 17. Lesca H., Lesca E.: Gestion de l'information. Litec, Paris 1995.
 18. Lisiecka K., Papaj T.: System zarządzania jakością w urzędach terytorialnej administracji publicznej. "Problemy Jakości", Nr 10, 2006.
 19. Listwan T.: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 20. Marcinkowska M.: Wykorzystanie informacji controllingu - spojrzenie behawioralne. "Przegląd Organizacji", Nr 1, 2010.
 21. Melgoza P., Mennel P.A.: Information overload. "Collection Building", Vol. 21, Issue 1, 2002.
 22. Oleński J.: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. WNE UW, Warszawa 2006.
 23. Oleński J.: Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa polskiego. Program reformy infrastruktury informacyjnej państwa i strategii informatyzacji sektora publicznego. MSWiA, Warszawa 2005 (accessed: 2011-08-150) www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=2419.
 24. Penc J.: Role i umiejętności menadżerskie. Difin, Warszawa 2005.
 25. Rago W.V.: Adapting Total Quality Management to government: Another point of view, "Public Administration Review", No. 54, Vol. 1, 1996.
 26. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menadżerskich. PWN, Warszawa 2000.
 27. Rakowska A.: Kompetencje menadżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. UMCS, Lublin 2007.
 28. Raport końcowy opracowany na zlecenie MSWiA w ramach projektu pt. "Badanie ewaluacyjne wsparcia udzielonego administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej". ASM Centrum Badan i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno 2010.
 29. Rogala P.: Zastosowanie benchmarkingu w administracji publicznej. Doświadczenia urzędu miejskiego w Gliwicach. "Problemy Jakości", nr 5, 2005.
 30. Supernat J.: Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, [w:] Administracja publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe, WSAP, Białystok 2003.
 31. Thierry D., Sauret C.: Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian. Poltex, Warszawa 1994.
 32. Tulgan B.: Empowerment Myth. "Leadership Excellence", No. 4, Vol. 24, 2007.
 33. Urbaniak B., Bohdziewicz P.: Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej. ASM Centrum Badan i Analiz Rynku, Kutno 2009.
 34. Walkowiak R.: Model kompetencji menadżerów organizacji samorządowych. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 35. Weber M.: Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. PWN, Warszawa 2002.
 36. Wolniak R., Słaba S.: Procesy reorganizacji w administracji publicznej na przykładzie Wydziału Finansowo-Księgowego Wydziału Edukacji UM w Rybniku, cz. 1 - prezentacja procesu restrukturyzacji w badanej instytucji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 31, Gliwice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu