BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Maria (University of Lodz)
Tytuł
Uczciwość i otwartość jako wartości współczesnego nauczyciela akademickiego
Honesty and Openness as Values of a Contemporary Academic Teacher
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2017, vol. 20, nr 1, s. 49-62, bibliogr. 25 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Nauczyciele, Szkolnictwo wyższe, Zaufanie, Wartości i normy etyczne
Teachers, Higher education, Trust, Value and ethical norms
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23
summ.
Abstrakt
Mimo że uczciwość i otwartość w pisaniu prac naukowych czy prowadzeniu badań (obszar naukowy), uczciwość i otwartość w stosunku do studentów i w pro-wadzeniu zajęć (obszar dydaktyczny), czy w końcu uczciwość i otwartość w wypełnianiu powierzonych nauczycielowi funkcji np. w organach władzy czy komisjach (obszar organizacyjny) są ważne i choć mogłyby być analizowane odrębnie, to w niniejszym artykule, z uwagi na jego ograniczoną objętość, potraktowane zostaną łącznie. Trzeba przyznać, że takie podejście stanowi pewne uproszczenie rzeczywistości, lecz z drugiej strony pozwala spojrzeć bardziej kompleksowo na omawiane zagadnienie. Uczciwość i otwartość zostaną więc potraktowane w niniejszym opracowaniu jako jeden z wymiarów szerszego zagadnienia, jakim jest zaufanie, i zostaną zbadane pod kątem relacji pracownik-kierownik w organizacji. (fragment tekstu)

The changes that contemporary organisations go through result in a shift in man-agement conduct, organisation and management of human resources. Such trends are observable in public higher education institutions in Poland. Organisations striv-ing to actively compete in a dynamic environment, and answer its needs, introduce amendments in various areas of their operations. Endeavours to improve the quality of teaching and ensure more efficient and effective management of higher education institutions are becoming ubiquitous. Changes are not only "cosmetic" in nature, but regularly interfere with organizational culture - and, as such, are challenging and implemented over a long time frame. Organisational culture, with values at its core, is a resultant of many factors, including values brought in by an organisation's employees. For higher education institutions, this aspect is an important starting point for further reflections. The ethos of academics, through historical determi-nants, is based on honesty and openness - some key values that form the basis for decision making in diverse areas of operations. This article focuses on honesty and openness as desirable social values and components of a wider social capital - trust, with the benefits of professing trust taken into account as well. At the same time, an attempt has been made to show the role of those values in the context of the work of public higher education institution employees. Theoretical considerations are backed by illustrative quantitative empirical research. Research has been conducted among employees in the positions of researchers, educators and researcher-educa-tors in all higher education institutions operating in Lodz, Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Dzieła Wszystkie, Etyka Eudemejska, Księga VII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, tom 6.
 2. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 3. Gitomer J., Turkusowa książeczka zaufania. Jak je zdobyć, wzmacniać i utrzymać, by stać się zaufanym doradcą w biznesie i w życiu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011.
 4. Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 5. Ilustrowany Słownik Języka Polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 1999.
 6. Jeremus A., Nowoczesny wizerunek nauczyciela akademickiego [w:] Nauczyciel akademicki jako ogniwo jakości kształcenia, red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Akade-mia Podlaska, Siedlce 2003.
 7. Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego, http://arch.ug.edu.pl/ pl/dz_org/prawo/us/2007/zal40u07a.htm.
 8. Kozak A., Zatrzymać pracownika poprzez kształtowanie kultury organizacyjnej, www.irb.pl/ wiedza-dla-biznesu/zatrzymac-pracownika-poprzez-ksztaltowanie-kultury-organi-zacyjnej/.
 9. Koźmiński A.K., D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Pro-fesjonalne, Warszawa 2008.
 10. Lachowski S., Droga ważniejsza niż cel, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.
 11. Malorny I., Wizerunek współczesnego nauczyciela - implikacje praktyczne jakości kształce-nia w zawodzie [w:] W obliczu nowych wyzwań. Dylematy młodej kadry akademic-kiej, red. M. Kulesza, M. Kafar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 12. Palmer R.E., Przywództwo doskonałe, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 13. Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 14. Ryan L.V., Wyzwania moralne w czasach transformacji gospodarczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1996, vol. 58, nr 1.
 15. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 16. Shockley-Zalabak P., K. Ellis, R. Cesaria, Building the High-Trust Organization, John Wiley & Sons, IABC Research Foundation, 2010.
 17. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2005.
 18. Słownik Języka Polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl.
 19. Stachewicz K., Aksjologia prawdy i uczciwości. Krótkie wprowadzenie w problematykę [w:] Prawda i uczciwość w życiu publicznym, red. R. Wiśniewski, Towarzystwo Na-ukowe w Toruniu, Toruń 2014.
 20. Stachowicz-Stanusch A., Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion Gli-wice 2007.
 21. Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Instytut Studiów Po-litycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2000.
 22. Śnieżyński M., O autorytecie nauczyciela akademickiego, www.wsp.krakow.pl/konspekt /konspekt3/sniezynski.html.
 23. Świątek-Barylska I., Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 24. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 25. von Weltzien Hoivik H., Accessing, Managing and Sustaining Moral Values in Organiza-tions: A Case Study [w:] Moral Leadership in Action. Building and Sustaining Moral Competence in European Organizations, red. H. von Weltzien Hoivik, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu