BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamiec Jolanta (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Polityka regionalna Unii Europejskiej
EU Regional Policy
Źródło
Studia BAS, 2017, nr 1 (49), s. 63-85, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionalny
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka spójności, Fundusze strukturalne
Regional policy, Cohesion policy, Structural funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja podstawowych założeń polityki regionalnej Unii Europejskiej, zwłaszcza w perspektywie obecnych wyzwań, jakie pojawiają się zarówno w skali globalnej, jak i wewnątrz samej Unii. Wraz z przeobrażeniami UE (a wcześniej wspólnot europejskich), polegającymi na przebiegających w różnym tempie procesach pogłębiania integracji oraz poszerzania zasięgu geograficznego wspólnoty, także polityka regionalna ulegała istotnym zmianom. Nowe wyzwania stawiają zasadnicze pytania o jej przyszłość, w aktualnie toczonej dyskusji wykraczającą już poza rok 2020. W pierwszej części opracowania został omówiony proces - nieco spontanicznego - kształtowania się polityki regionalnej w początkowym okresie istnienia wspólnoty oraz stopniowego nadawania jej ram prawnych i zasad funkcjonowania. Istotną cezurą dla tych procesów stało się rozszerzenie Unii Europejskiej o dużą grupę krajów, które odzyskały suwerenność po rozpadzie Związku Radzieckiego. Nowym zasadom polityki regionalnej w znacznie poszerzonej Unii, czyli w jej obecnym kształcie, poświęcona jest druga część artykułu. Ostatnia część odnosi się do wyzwań, jakie czekają UE po 2020 r., rozpoczęły się bowiem debaty dotyczące podstawowych założeń kolejnej perspektywy finansowej, z czym integralnie związany jest kształt polityki regionalnej.(fragment tekstu)

The paper looks at the regional policy (also referred as cohesion policy) of the EU. Its aim is to improve the economic well-being of regions in the EU and to remove economic and social disparities across the EU. The author discusses its origins, priorities and objectives. Particular attention is given to the evolution of regional policy and its reforms intruduced as a result of the EU enlargement. The author also discusses the objectives of new architecture of cohesion and structural funds for next multiannual financial framework.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EU Cohesion Policy 2014-2020: Will EUR 167bn of EU funds give CEE a boost?, Erste Group, 2014.
 2. Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF), WP1: Synthesis report, Directorate-General for Regional and Urban Policy, European Commission, Publications Office of the European Union, 2016.
 3. Future Financing of the EU. Final report and recommendations of the High Level Group on Own Resources, grudzień 2016.
 4. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 5. Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych. Streszczenie i zalecenia, grudzień 2016 r.
 6. Komisja Europejska, Wprowadzenie do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020, czerwiec 2014 r.
 7. Pastuszka S., Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa 2012.
 8. Polityka spójności UE 1988-2008: Inwestowanie w przyszłość Europy, "Inforegio Panorama" 2008, nr 26.
 9. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Wrocław 2014.
 10. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014-2020. Sprawozdanie za 2016 r. podsumowujące roczne sprawozdania z realizacji programów w latach 2014-2015, COM(2016) 812 z 20 grudnia 2016 r.
 11. Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, red. J. Górski, K. Opolski, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu