BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiałkowska Ida (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wiśniewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego przez samorząd terytorialny w Polsce
European Union Funds for Regional and Local Development in Poland
Źródło
Studia BAS, 2017, nr 1 (49), s. 87-107, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionalny
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Środki unijne
Regional development, Local government, Local government finance, EU funds union
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonana w artykule analiza wykorzystania środków przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczyła dwóch aspektów: udziału środków w wydatkach bieżących i majątkowych działań rozwojowych samorządu oraz identyfikacji obecnych obszarów współfinansowanych środkami UE. W analizowanym okresie (lata 2010-2014) zauważa się, że o ile w konkretnych projektach jednostki mogły liczyć na bardzo wysoki udział środków unijnych w dofinansowaniu wydatków bieżących, o tyle w całości wydatków tej kategorii udział ten był niewielki i nie przekraczał 2%, ponieważ projekty unijne mają charakter uzupełniający w odniesieniu do podstawowej działalności samorządu. W przypadku wydatków majątkowych realizowane projekty znajdowały dofinansowanie unijne na poziomie od 60% do 75% ich wartości. Projekty te stanowiły znaczną część inwestycji samorządowych, stąd udział środków unijnych w finansowaniu wszystkich wydatków majątkowych również był wysoki.(fragment tekstu)

The authors look at the role of EU funds in financing of the regional and local development in Poland. Local government participates in the process of designing local and regional development. In order to implement its strategies and actions, local government units have to provide the sources of financing. EU funds, the instruments of the EU cohesion policy, are one of the biggest sources of cofinancing of development. Main areas of support and operational programmes employed by local government are discussed in this paper. The analysis covers the current multi-annual financial framework 2014-2020.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol R., Rozwój regionalny - zakres pojęciowy [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 2. Głuszczuk D., Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, "Ekonomia" 2011, nr 5(10).
 3. Hausner J., Koncepcje modelu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem, red. J. Górniak, S. Mazur, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 4. Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014- 2020 - stan na 30 września 2016 r., www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 5. Ministerstwo Finansów, Wieloletnie prognozy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2013-2016, www.finanse.mf.gov.pl.
 6. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, 21 maja 2014 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju, Sprawozdanie z postępów realizacji w 2014 i 2015 r. Umowy Partnerstwa 2014-2020, kwiecień 2016 r.
 8. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, seria "Analizy BAS" nr 21(88), 2012, www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 9. Musiałkowska I., Środki unijne na politykę rozwoju w Polsce w latach 2014-2020 [w:] Unia Europejska 2014+, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, Difin, Warszawa 2015.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1299/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna", Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 259.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1302/2013 z 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 303.
 12. Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 14. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 15. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 16. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.
 17. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. nr 203 poz. 1966, ze zm.
 18. Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. nr 227, poz. 1658, ze zm.
 19. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, ze zm.
 20. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, OJ C 326 z 26 października 2012 r.
 21. Portal Samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/ fundusze-unijne-2014-2020-nabor-wnioskow-samorzady-moga-miec-problemy, 75830.html 2015.
 22. Http://samorzad.pap.pl/depesze/Kategorieredakcyjne_BibliotekaSAF/152263/Finansowanie- lokalnych-inwestycji.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu