BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skawińska Eulalia (Poznan University of Technology, Poland), Zalewski Romuald I. (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Status and Prospects for Development of Infrastructure for Technology Transfer in the Province of Greater Poland
Stan i perspektywy rozwoju jednostek infrastruktury transferu technologii w Wielkopolsce
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 2 (18), s. 69-79, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Innowacyjność
Technology transfer (TT), Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W pracy podjęto problem oceny funkcjonowania jednostek infrastruktury transferu technologii poprzez realizację celów statutowych, wpływu na rozwój innowacyjności firm ulokowanych w parkach oraz przewidywania barier rozwojowych i wyzwań stojących przed tymi jednostkami. Celem pracy jest zbadanie roli podmiotów infrastruktury transferu technologii w rozwoju innowacyjności. Badania wykonano wśród jednostek należących do JTT w Wielkopolsce. Na podstawie analizy danych sformułowano następujące wnioski: 1. Istnieje duży związek między wagą celów określanych w statutach JTT i stopniem (wagą) ich wykonania. 2. Większe jednak znaczenie w realizacji mają cele stanowiące pierwszy etap tworzenia potencjału innowacyjności. Są one związane z podnoszeniem jakości kapitału ludzkiego, rozwoju współpracy, przedsiębiorczości i stwarzaniem warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Transfer innowacyjności schodzi, w świetle wypowiedzi respondentów, na drugi plan. Na podstawie referowanych badań można w sposób uogólniony sformułować wniosek, że stan rozwoju jednostek infrastruktury technologii w Polsce, obecnie i w przyszłości, będący pewną formą przejawiania się zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i miarą testującą, sygnalizującą poziom współpracy między firmami różnych sektorów ze sferą nauki i B&R jest niewielki i zagrożony. (abstrakt oryginalny)

This paper deals with the assessment of performance of the infrastructure of Technology Transfer Units (TTUs) through the implementation of the statutory goals. It also takes a look at the impact on the development of innovativeness of companies located in scientific and technological parks and the anticipated development barriers and challenges faced by these units. The aim of this study is to examine the role of entities of technology transfer infrastructure in developing innovativeness. The study was performed among units belonging to TTUs in Greater Poland:
1. Based on the data analysis the following conclusions have been formulated.
2. There is a strong relationship between the importance of the goals defined in the statutes of TTUs and the degree (importance) of their execution.
In the realization of TTUs' objectives, most important are the goals that constitute the first stage of creating the potential for innovation. These goals pertain to raising the quality of human capital, development of cooperation, entrepreneurship and creating an environment for conducting business activities. The actual transfer of innovation move to lower ranks of priority, as shown by the obtained replies. On the basis of the studies it can be generally concluded that the state of development of infrastructure of technology transfer in Poland today and in the future (which is in a certain way a manifestation of enterprises' innovative capacity, and is also a testing measure indicating the level of cooperation between firms in different sectors within the sphere of science and R&D) is weak and remains endangered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstw przyszłości. Poltext, Warszawa 2010.
 2. The Constitution of the Republic of Poland. 1997, pos. 1/art. 5.
 3. Kowalak B.: Benchmarking of technological parks in Poland. Report for 2010.
 4. Lis S., Klimczyk P.: Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1996-2005, [in:] Kotowicz-Jawor J. (ed.): GOW. Wyzwanie dla Polski. Warszawa 2009.
 5. Ośrodki innowacji w Polsce. Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu. PARP, Warszawa 2011.
 6. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005.
 7. Matusiak K.B., Guliński J. (red.): Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. PARP, Warszawa 2011.
 8. Schumpeter J.A.: The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1934.
 9. Skawińska E.: Instytucjonalne warunki współpracy między nauką i przemysłem dla wzrostu innowacyjności w Polsce. "Marketing i Rynek", Grudzień 2010.
 10. Skawińska E., Cyrson E., Zalewski R.: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 11. Stryjakiewicz T.: Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. UAM, Poznań 1999.
 12. Wojtyna A.: Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, [in:] Fiedor B., Hockuba Z. (red.): Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności. PTE, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu