BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko Joanna (Lublin University of Technology, Poland)
Tytuł
Intellectual Property Management in Enterprise
Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 3 (19), s. 89-104, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Własność intelektualna, Zarządzanie własnością intelektualną
Intellectual property, Management of intellectual property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie własnością intelektualną to zbiór, podporządkowanych zasadniczym celom przedsiębiorstwa, wzajemnie ze sobą powiązanych działań, polegających na identyfikowaniu, pozyskiwaniu, kreowaniu, ochronie oraz korzystaniu i rozporządzaniu dobrami własności intelektualnej, których realizacji towarzyszy jednocześnie analiza możliwości, celowości i konsekwencji ich podejmowania. Działania te, podobnie jak zarządzanie wiedzą, mogą być realizowane według strategii ogólnych lub szczegółowych. Strategie ogólne wyznaczają ramy postępowania w zakresie ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, uwzględniając jednocześnie strategie rozwojowe całej organizacji. Strategie szczegółowe są opracowywane w celu realizacji strategii ogólnych i odnoszą się do konkretnych dóbr niematerialnych. (abstrakt oryginalny)

Management of intellectual property is a set of intertwined activities subordinate to major business goals of an enterprise. These activities cover identifying, acquiring, creating, protecting, using and disposing of intellectual property assets, which are applied together with analysis of applicability, expediency and possible consequences. These activities, similar to knowledge management, may be implemented according to general or detailed strategies. General strategies determine a framework for intellectual property protection activities in an enterprise, which include development strategies of the entire organisation, whereas detailed strategies are developed for the implementation of general strategies and relate to specific, defined intangible assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagan-Kurluta K.: Umowa franchisingu. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 2. Evans C.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2005.
 3. Fusch B.: Umowy franchisingowe. Zakamycze, Kraków 1998.
 4. Klincewicz K.: Cele zarządzania wiedzą [in:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (ed.): Zarządzanie wiedzą. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 5. Kopff A.: Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Vol. 5, 1975.
 6. Kostański P. (ed.): Prawo własności przemysłowej. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 7. Kotarba W. (ed.): Zasady korzystania z ochrony wiedzy, [in:] Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. PWE, Warszawa 2006.
 8. Kotarba W., Żurawowicz L.: Zarządzanie własnością intelektualną, [in:] Adamczak A., Vall du M. (ed.): Ochrona własności intelektualnej. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 9. Nowicka A.: Dodatkowe prawo ochronne. Studia Prawa Prywatnego, Vol. 3(14), 4(15), 2009.
 10. Okoń-Horodyńska E.: Zarządzanie własnością intelektualną, [in:] Adamczak A., Vall du M. (ed.): Ochrona własności intelektualnej. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 11. Poźniak-Niedzielska M.: Kodeks cywilny a prawo na dobrach niematerialnych. Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego, Vol. 19/20, 1983.
 12. Promińska U. (ed.): Wprowadzenie do prawa własności przemysłowej, [in:] Prawo własności przemysłowej. Difin, Warszawa 2004.
 13. Reitzig M.: Strategic Management of Intellectual Property. "MIT Sloan Management Review", spring 2004.
 14. Sitko J.: Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Vol. 116.
 15. Skowrońska-Bocian E.: [in:] Pietrzykowski K. (ed.): Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911, Vol. 1. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 16. Skubisz R. (ed.): Własność przemysłowa w systemie prawa, [in:] Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego, Vol. 14A. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 17. Sołtysiński S.: Umowy know-how, [in:] Skubisz R. (ed.): Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego, Vol. 14A. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 18. Szewc A., Jyż G.: Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 19. Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M.: Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 20. Szymanek T.: Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2009.
 21. Tuomi I.: Corporate Knowledge: Theory and Practice of Intelligent Organizations. Helsinki 1999.
 22. Vall du M.: Prawo patentowe. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 23. Vall du M.: Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej. Studia Prawa Prywatnego, Vol. 4(19), 2010 - Vol. 1(20), 2011.
 24. Van der Spek R., Kingma J.: Achieving successful Knowledge Management Initiatives, [in:] Liberating Knowledge, CBI Business Guide, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu