BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Namyślak Beata (University of Wrocław, Poland)
Tytuł
Measures for the Development of Creative Activities. Implementation of the Idea of a Creative City, in Practice, Based on the Example of Wrocław
Działania wspierające rozwój działalności twórczych. Wdrożenie idei miasta kreatywnego na przykładzie Wrocławia
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (10), 2017, nr 314, s. 45-60, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Postawa twórcza, Obszar kulturowy, Finansowanie kultury, Rewitalizacja miasta, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
Creative attitude, Cultural area, Financing of culture, City revitalization, Subsidies granted to enteprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R1, R11
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
W ostatnich latach coraz więcej ośrodków miejskich podejmuje szereg działań mających na celu wzmocnienie roli działalności twórczych (creative industries) na swoim obszarze. W artykule tym zostały przedstawione możliwe działania wspierające rozwój działalności twórczych z podziałem na następujące rodzaje: pomoc finansową dla przedsiębiorców, kooperację miast, rewitalizację obszarów miejskich oraz działania społeczne. Szczegółową analizę przeprowadzono dla Wrocławia. Jak dotąd największe osiągnięcia Wrocławia w badanym aspekcie związane są z budową nowych obiektów prowadzących działalność w sektorze kultury oraz liczbą organizowanych wydarzeń o charakterze kulturalnym.(abstrakt oryginalny)

In recent years, more and more often urban centers take steps to strengthening their role in the creative sector and creative industries. Efforts of this kind are taken more frequently in large cities. Below, I describe the most common actions aimed at the development of creative industries based on its type, such as: financial aid for entrepreneurs, cooperation of cities, revitalization of urban areas, and social actions. My detailed analysis is based on the example of Wrocław. The biggest achievements of this city so far are connected with the construction of new objects of cultural activities and the number of meetings and cultural events. There are, however, negative aspects of policies implemented in Wrocław; they include lack of creative clusters on significant effects of the operation, shortage of activities in private entities, which could contribute to increasing the involvement of private entities especially among medium and large companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anholt S. (2007), Competitive Identity: The New Brand Management of Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, London.
 2. Bassett K., Griffiths R., Smith I. (2002), Cultural Industries, Cultural Clusters and the City: The Example of Natural History Film-Making Cluster in Bristol, "Geoforum", Vol. 33, pp. 165-177.
 3. Batten D.F. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century, "Urban Studies", Vol. 32/2, pp. 313-327.
 4. Benchmarking klastrów w Polsce. Raport z badania (2013), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 5. Bradford N. (2004), Creative Cities. Structured Policy Dialogue Backgrounder. Canadian Policy Research Network; after: A. Karwińska (2009), Społeczno-kulturowe uwarunkowania cech miasta kreatywnego. Możliwości budowania lokalnego "kapitału kreatywności" [in:] A. Klasik (ed.), Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, pp. 11-29.
 6. Creative Cities Network UNESCO, www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/creative-cities-network (accessed: 10.08.2016).
 7. Colomb C. (2012), Pushing the Urban Frontier: Temporary Uses of Space, City Marketing, and the Creative City Discourse in 2000s in Berlin, "Journal of Urban Affairs", Vol. 2/34, pp. 131-152.
 8. Comunian R. (2011), Rethinking the Creative City: The Role of Complexity, Networks and Interactions in Urban Creative Economy, "Urban Studies", Vol. 48, pp. 1157-1179.
 9. Darchen S., Tremblay D.G. (2015), Policies for Creative Clusters: A Comparison between the Video Game Industries in Melbourne and Montreal, "European Planning Studies", Vol. 23, Iss. 2, pp. 311-331.
 10. Department of Culture, Media and Sport (2001), The Creative Industries Mapping Document. Government of the UK, London, www.culture.gov.uk/global/publications/archive_2001 /ci_mapping_doc_2001.htm (accessed: 17.03.2012).
 11. Edvinsson L. (2006), Aspects on the City as a Knowledge Tool, "Journal of Knowledge Management", Vol. 10/5, pp. 6-13.
 12. European Cluster Observatory, www.clusterobservatory.eu (accessed: 13.04.2012).
 13. Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York.
 14. Hall P. Sir (2000), Creative Cities and Economic Development, "Urban Studies", Vol. 37/4, pp. 639-649.
 15. Harvey D.C., Hawkins H., Thomas N. (2012), Thinking Creative Clusters beyond the City: People, Places and Networks, "Geoforum", Vol. 43/3, pp. 529-539.
 16. Heebels B., Aalst I. van (2010), Creative Clusters in Berlin: Entrepreneurship and the Quality of Place in Prenzlauer Berg and Kreuzberg, "Geografiska Annaler, B" Vol. 94/4, pp. 347-363.
 17. Hospers G.J. (2003), Creative Cities: Breeding Places in the Knowledge Economy, "Knowledge, Technology & Policy", Vol. 16/3, pp. 143-162.
 18. Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 19. Karwińska A. (2014), Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy, "Zarządzanie Publiczne", nr 1, pp. 5-19.
 20. Klasik A. (2008), Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich [in:] A. Klasik (red.), Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, pp. 41-65.
 21. Klemens B. (2012), Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 2(28), pp. 2-32.
 22. Krätke S. (2004), City of Talents? Berlin's Regional Economy, Socio-Spatial Fabric and "Worst Practise" Urban Governance, "International Journal of Urban and Regional Research", Vol. 28.3, pp. 511-529.
 23. Landry C. (2000), The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Earthscans Publications, London.
 24. Murzyn-Kupisz M. (2016), Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, Muzeologia, t. 13, Universitas, Kraków.
 25. Namyślak B. (2013), Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, nr 30, Wydawnictwo Uniwerstytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 26. Namyślak B. (2014), Klastry kreatywne w Polsce. Ujęcie teoretyczne, "Studia Miejskie", nr 16, pp. 181-192.
 27. Noga M. (2014), Kultura a ekonomia, CeDeWu, Warszawa.
 28. Pratt A.C. (2010), Creative Cities: Tensions within and between Social, Cultural and Economic Development. A Critical Reading of the UK Experience, "City, Culture and Society", Vol. 1(1), pp. 13-20.
 29. Smalec A. (2009), Kreowanie marki regionu podstawą jego konkurencyjności [in:] A. Klasik (ed.), Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, pp. 299-310.
 30. Szultka S., ed. (2012), Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 31. Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 32. Towse R. (2011), Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 33. Tőrnqvist G. (1983), Creativity and the Renewal of Regional Life [in:] A. Buttimer (ed.), Creativity and Context, Lund Studies in Geography, Series B, No. 50, Gleerup, Lund, pp. 91-112.
 34. URBACT. Regeneration Project of the Former Commercial Routes - Wrocław. URBAMECO - Final Conference, Lyon, 14-15.05.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu