BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cherep Alla V. (Zaporiźkyj Nacionalnyj Uniwersytet, Zaporiżżia, Ukraine)
Tytuł
Technical Approaches to Providing Self-Recoupment of Enterprises on the Basis of Increasing the Efficiency of Agricultural Enterprises Activities
Techniczne podejście do zapewnienia możliwości odzyskiwania strat przedsiębiorstw na podstawie zwiększenia efektywności działalności przedsiębiorstw rolnych
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 5-19, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Finansowanie przedsiębiorstwa
Agricultural enterprises, Financing enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania naukowe wykazały, że samodzielne finansowanie przedsiębiorstw jest możliwe częściowo poprzez rozwój rzeczywistych aktywów lub całkowicie z posiadanych środków finansowych przedsiębiorstwa, które decydują o jego potencjale. Jeśli wówczas zwrot nakładów nie jest możliwy, przed przedsiębiorstwem powstaje problem załamania finansowego lub upadłości rzeczywistej, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Efektywność finansową i ekonomiczną przedsiębiorstwa charakteryzuje jego zdolność do generowania wyników finansowych (poprzez pozyskiwanie kapitału i wykorzystanie realnych aktywów). Określenie wskaźników efektywności funkcjonowania polega na porównywaniu wskaźników jakości, które na początku są charakterystyczne dla kapitału pieniężnego przedsiębiorstwa, a na końcu - wyniku finansowego. W artykule zaproponowano system wskaźników zalecanych do stosowania dla oceny finansowej i ekonomicznej efektywności przedsiębiorstwa. Pod względem metodologicznym szacowania efektywności przedsiębiorstwa zaproponowano alternatywne wskaźniki, które zapewniają właściwy jej pomiar. (abstrakt oryginalny)

Scientific researches showed that the regime of self-recoupment logically presents the policy of self-financing, when an enterprise is capable of financing the development of the real assets partly or fully due to own financial sources in the potential of self-financing. If the regime of self-recoupment is not provided, an enterprise becomes a problem one with all the consequences that follow: crisis situations and actual bankruptcy. The financial and economic efficiency characterizes the ability of an enterprise constantly generate the financial results by means of raising capital and use of real assets. Determining the indices of an enterprise's efficiency formally consists in comparing the quality indices which at the beginning characterize the money capital of an enterprise, and at the end - its financial results. We propose the system of indices recommended for use and estimation of the financial and economic efficiency of an enterprise. In terms of methodology for the estimation of the efficiency of an enterprise's activities the alternative systems of indices can and must be proposed, the difference between them is in the chosen method of several terms implementation: full coverage of economic activities by the system of efficiency indices; choice of the formal description with the aid of which the system of efficiency indices is structured; choice of the indices which provide measuring of an enterprise's efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Шамрін Р.В.: Вплив виробничої ефективності на формування фінансових результатів підприємства, [в:] Шамрін P.B.: Економіко-статистичне моделювання та інформаційні технології в економіці. Т. 1. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ДНУ ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ 2012.
  2. Шамрін Р.В.: Формування системи показників для оцінки ефективності роботи підприємств, [в:] Шамрін P.B.: Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільності. Ч. І. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ГО "Центр економічних досліджень та розвитку", Одеса 2011.
  3. Вітлінський В.В.: Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. Вітлінський В.В., Верченко П.І. - К., КНЕУ, 2000.
  4. Грядов С.И.: Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. "Наука", 1994.
  5. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2011 рік. Cтатистичний бюлетень, Відп. за вип. О.М. Прокопенко - К., Державна служба статистики України, 2012.
  6. Воронкова А.Є.: Діагностика стану підприємства: теорія і практика, монографія, А.Є. Воронкова. Вид-во "ІНЖЕК", Харків 2008.
  7. Стратегічні цілі і моделі ефективної діяльності підприємства, навч. посіб., Сіроштан М.А., Потапов В.І., Білявцев М.І. [та ін.]. - Х., Око, 1999.
  8. Стецюк П.А.: Методологія та механізми фінансового забезпечення розширеного відтворення аграрного виробництва. Вісник Сумського національного аграрного університету, № 2, 2010.
  9. Шебанін В.С.: Зміцнення та ефективне функціонування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Шебанін B.C., Шебаніна O.B., Червен I.I., Кареба M.I., Монографія. МДАУ, Миколаїв 2010.
  10. Якимчук Т.В.: Соціально-економічна ефективність підприємства та її значення в сучасних умовах. Вісник ЖДТУ. № 2(56), 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu