BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dohn Katarzyna (Politechnika Śląska), Gumiński Adam (Politechnika Śląska)
Tytuł
Informatyczne wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w kopalni węgla kamiennego
IT Supporting Human Resources Management in a Colliery
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 21-36, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Sektor węglowy
Human Resources Management (HRM), Computer aiding management, Coal sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Górnictwo węgla kamiennego ulega radykalnym zmianom, aby jak najlepiej dostosować się do istniejących uwarunkowań rynkowych. Wiedza staje się kluczową determinantą potencjału rozwojowego spółki węglowej grupującej kilka względnie kilkanaście kopalń. Informatyczne wspomaganie procesów wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ma na celu jak najlepsze dostosowanie potencjału kadrowego kopalni węgla kamiennego do potrzeb wynikających ze skali i zakresu realizowanych procesów technologicznych i biznesowych. W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących wspomagania zarządzania w obszarze zasobów ludzkich w kopalni węgla kamiennego. Badania zostały przeprowadzone w kilku wybranych kopalniach węgla kamiennego na podstawie wywiadów bezpośrednich oraz ankiet skierowanych do kadry inżynieryjno-technicznej kopalń. (abstrakt oryginalny)

Coal mining industry is changing radically in order to answer the existing market conditions. Knowledge has become the key determinant of the development potential of coal mining grouping several collieries. IT knowledge processes supporting in the range of human resources management are to adapt the human potential of a colliery to the needs deriving from the scale and the scope of technological and business processes. In the article the results concerning knowledge processes supporting in the area of human resources in a colliery are discussed. The investigations were undertaken in a few selected collieries based on direct interviews and questionnaires directed to engineering and technical personnel of a colliery. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 2. Gumiński A.: Narzędzia informatyczne stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 53, Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 3. Gumiński A.: Doskonalenie zawodowe górników w świetle badań ankietowych - studium przypadku, [w:] Pyka J. (red.): Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice 2010.
 4. Gumiński A.: Efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2010.
 5. Gumiński A., Zoleński W.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, [w:] Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
 6. Gumiński A., Zoleński W.: Systemy informacyjne w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn w świetle badań kwestionariuszowych, [w:] Pyka J. (red.): Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. TNOiK, Katowice 2011.
 7. Gumiński A., Zoleński W.: Expected changes in the functionality of IT solutions in the area of knowledge management in selected enterprises of mechanical engineering industry, Information systems in management XIV. Security and Effectiveness of ICT Systems. WULS Press, Warszawa 2011.
 8. Gumiński A.: System informatyczny wspomagający zarządzanie wiedzą jako istotny element poprawy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w realizacji kontraktów w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 702. Ekonomiczne Problemy usług, nr 87. Szczecin 2012.
 9. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006.
 10. Jemielniak D., Koźmiński A.: Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 11. Kisielnicki J.: Systemy Informatyczne Zarządzania. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2008.
 12. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. POLTEXT, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu