BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Environmental Responsibility of Small and Medium-Sized Enterprises and its Significance for the Implementation of the CSR Concept
Środowiskowa odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw i jej znaczenie dla realizacji koncepcji CSR
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 2 (40), s. 305-313, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Odpowiedzialność ekologiczna
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Ecological responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia wymiaru ekologicznego koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach. W części pierwszej opisano istotę społecznej odpowiedzialności biznesu. W części drugiej przedstawiono obszar ekologiczny jako podstawowy filar CSR. Natomiast w części trzeciej opisano proekologiczne działania podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie CSR. Analizę przeprowadzono w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz dane uzyskane z przeprowadzonych własnych badań empirycznych. Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa chętnie, choć w różnym zakresie, podejmują działania proekologiczne. Ponadto działania te przynoszą korzyści nie tylko w kontekście wymiaru ekologicznego CSR, ale również w pozostałych obszarach funkcjonowania organizacji. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to assess the importance of the environmental dimension of the concept of corporate social responsibility (Social Corporate Responsibility - CSR) in small and medium-sized enterprises. The first part describes the essence of corporate social responsibility. The second part is the basic pillar of CSR, which is an ecological area. The third part presents the environmental efforts undertaken by small and medium-sized enterprises in the field of CSR. The analysis was based on the literature available and data obtained from empirical research conducted by the writer. The results show that companies, however in different extent undertake ecological activities willingly. Furthermore, those activities benefit not only in terms of the environmental dimension of CSR, but also in other areas of the organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amalric, F., Hauser, J. (2006). Economic drivers of corporate social responsibility activities, Journal of Corporate Citizenship 2006, vol. 20, 27-38.
 2. Aras, G., Crowther, D. (2009). Corporate sustainability reporting: a study in disingenuity ?, Journal of Business Ethics 87 (1), 279-288.
 3. Borys, T., Bartniczak, B., Ptak, M. (red.). (2015). Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Castka, P. Ch., Bamber, J., Bamber, D.J., Sharp, J.M. (2004). Integrating corporate social responsibility (CSR) into ISO management systems - in search of a feasible CSR management system framework, The TQM Magazine, EGPL 2004, vol. 16, no. 3, 216.
 5. Chodyński, A. (2011). Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowskie Towarzystwo edukacyjne sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 6. COM(2011) 681. (2011). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 7. Dahlsrud, A., (2008), How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. Retrieved July 21st 2015 from: www.interscience.wiley.com, 1-11.
 8. EAŚ (2014). Jakość naszego życia a środowisko. Budowanie zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki w Europie. Europejska Agencja Środowiska: Kopenhaga.
 9. Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Ofi c. Wyd. SGH.
 10. Global Reporting Initiative (2013), Retrieved September 21th July 2015 from: https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx
 11. Górna, J., (2015), Społecznie odpowiedzialna organizacja w nadzorowaniu niezgodności na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 378, 116-132.
 12. ISO 26000:2010, Guidance on Social Rresponsibility, International Organization for Standardization, Genewa.
 13. Iwiński, T., (2005), Globalne zagrożenia Retrieved July 14th July 2015 from: http://www.iwinski.pl/publikacja/globalne-zagrozenia
 14. Kakabadse, N. K., Rozuel, C. (2006). Meaning of corporate social responsibility in a local French hospital: a case study, Society and Business Review, EGLP 2006.
 15. McWilliams, A., Siegel, D., Wright, P.M. (2006). Introduction - corporate social responsibility: strategic implications, Journal of Management Studies, 2006, no. 1, 1-18.
 16. Mortazavi, H., Pirmouradi, N., Nejad, S.A. (2013). Corporate social responsibility. Journal of Behavioral sciences in Asia(4), 63-77, Retrieved July 23th June 2014 from: http://www.joursa.com/majaleh/405.pdf
 17. OECD (2011). Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielon- arodowych . Retrieved July 11th 2015 from: http://www.paiz.gov.pl/fi les/?id_plik=18475.
 18. Ofori D. F., Hinson R. E. (2007). Corporate social responsibility perspectives of leading firms in Ghana, Corporate Governance, EGPL.
 19. Okrągły Stół z Caux (1994). Zasady prowadzenia działalno ści gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu z Caux. Retrieved 23th June 2015 from: www.cauxround- table.org/view_fi le.cfm?fileid=78.
 20. Paprotna, I. (2011). Podręcznik Jak wdrożyć społeczną Odpowiedzialność Biznesu w firmie, Wydawca LEVEL Sp. z o.o. w Katowicach oraz Związek Zawodowy KONTRA Komisja Krajowa, Katowice.
 21. PARP. (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, MillwardBrown SMG/ KRC, PwC dla PARP, Warszawa, Retrieved July 12th August 2015 from: http://badania.parp.gov.pl. /files/74/75/77/13079.pdf
 22. Piecuch, T. (2010). Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, w: Matejun M. (red.). Wyzwania i perspektywy zarzadzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 23. PN-EN ISO 14001: 2005, Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 24. Rahman, S. (2011). Evaluation of Definitions: Ten Dimensions of Corporate Social Responsibility, World Review of Business Research, vol. 1, no.1.
 25. Rok, B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
 27. Silberhorn, D., Warren, R. C. (2007). Defining corporate social responsibility, a view from big companies in Germany and the UK, Europen Business Review.
 28. Solomon, R. C., Martin, C. (2004). Above the Bottom Line. An Introduction to Business Ethics. Toronto: Thomson Wadsworth.
 29. Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego rozwoju, CSR: Meeting Changing Expectations, (1999), Retrieved July 14th July 2015 from: www. wbcsd.org
 30. Sygnały EEA. (2014). Jakość naszego życia a środowisko. Budowanie zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki w Europie, Kopenhaga.
 31. Teneta-Skwiercz, D. (2013). Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Uddin, M., Hassan, M., Tarique, K. (2008). Three dimensional aspects of corporate social responsibility, Journal of Business and Economics, 3(1), 199-212.
 33. UN Global Compact (1999). The Ten Principles of the UN Global Compact. Retrieved 7th July 2015 from: https:// www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
 34. World Business Council for Sustainable Development - WBCSD 1999, Retrieved July 14th July 2014 from: http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx
 35. Wierżyński, W. (2011). CSR - utopia czy trwała zmiana w biznesie? Retrieved July 23th 2015 from: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=51546EA9992 B4ED58D60A75C0B7E34D6.
 36. Zapłata, S., Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość działania, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu