BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusek Mirosław (Politechnika Śląska), Zoleński Wojciech (Politechnika Śląska)
Tytuł
Modele wiedzy w rozpoznawaniu szans i zagrożeń
Models of the Knowledge in Identifying Chances and Threats
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 79-96, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Otoczenie przedsiębiorstwa
Knowledge, Enterprise environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję rozpoznawania szans i zagrożeń na podstawie wzorców sytuacji o odpowiedniej zdolności prognostycznej. Wzorce te są tworzone przez uogólnianie modeli wiedzy bezpośredniej (płytkiej) oraz przez uszczegółowianie modeli wiedzy głębokiej. Praktyczne zastosowanie tej koncepcji przedstawiono na przykładzie identyfikacji zagrożeń występujących w realizacji dużych przedsięwzięć w wybranym przedsiębiorstwie. Spośród dużych przedsięwzięć wybrano rozbudowę i modernizację systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Z przedsięwzięciem tym jest związany archetyp systemowy: doraźne nakłady i odroczone korzyści. Na podstawie archetypu utworzono modele dynamiki systemowej, a informacje o zagrożeniach pozyskano na podstawie symulacji badawczych. (abstrakt oryginalny)

In the article a conception of identifying chances and threats based on standards of the situation about the adequate prognostic fitness was presented. These models are being created by generalizing models of the direct knowledge (shallow) and through the specialization of models of the profound knowledge. The practical application of this concept was introduced on the example of the identification of threats appearing in the completion of big undertakings in the selected company. Out of big undertakings an expansion and a modernization of a computer system of the enterprise were chosen. With the undertaking a system archetype is associated with it: the temporary expenditure and postponed benefits. Based on the archetype models of system dynamics were created, and information about threats was obtained based on research simulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 2. Dohn K., Matusek M.: Identyfikacja obszarów wiedzy w procesie realizacji zamówienia. "Logistyka", nr 3, 2012.
 3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2009.
 4. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.: Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, 2003.
 6. Hawkins J., Blakeslee S.: Istota inteligencji. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 7. Hunek J.K.: Systemy wczesnego ostrzegania. "Przegląd Organizacji", nr 5, 1989.
 8. Jemielniak D.: Zarządzanie wiedzą - pojęcia podstawowe, [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.): Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 9. Kieżuń W.: Podstawy organizacji i zarządzania. WSNS, Warszawa 1974.
 10. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
 11. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. PWN, Warszawa 2004.
 12. Lundvalla B.A., Johnsona B.: The Learning Economy. "Journal of Industry Studies", Vol. 1, No. 2, 1994.
 13. Łobejko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. SGH, Warszawa 2005.
 14. Porter M.E.: Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1998.
 15. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 16. Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 17. Siedlecka U.: Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce. PWE, Warszawa 1996.
 18. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń 2002.
 19. Trzcieliński S.: Okazje a model zwinności przedsiębiorstwa, [w:] Hopej M. (red.): Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 20. Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2003.
 21. Zoleński W.: Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę. Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie", nr 3, Gliwice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu