BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce
Diversity of human capital in Poland's labor market
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 85-106, rys., tab., bibliogr. 74 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wiedza, Wykształcenie, Zróżnicowanie regionalne, Lokalny rynek pracy
Human capital, Knowledge, People's education, Regional diversity, Local labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania zasobu kapitału ludzkiego w Polsce w latach 2001 i 2011 oraz jego powiązanie z sytuacją na lokalnych rynkach pracy. Weryfikacji poddano następujące hipotezy: brak wyraźnego przestrzennego zróżnicowania zasobu kapitału ludzkiego w Polsce; przestrzenny obraz zasobu kapitału ludzkiego w Polsce nie uległ zmianie w czasie; poziom zasobu kapitału ludzkiego nie warunkuje sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Zaproponowano, aby kapitał ludzki wyznaczały takie zmienne jak: płeć, wiek, wykształcenie i natężenie intensywności zgonów, a sytuację na rynku pracy - wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że zasób kapitału ludzkiego wyraźnie różni się przestrzennie oraz ma on istotne znaczenie dla kształtowania się sytuacji na lokalnych rynkach pracy, ale nie każdy z elementów kształtujących ten zasób ma na tę sytuację wpływ. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to analyze diversity of human capital in Poland within 2001-2011 in relation to the situation in local labor markets (regions and provinces). The analyses is based on verifying the hypothesis of lack of human capital diversity in Poland, no changed recorded to its image within the time span under review and the fact that the quality of human capital determines the situation in the job markets throughout the country. The analysis proves that employment and unemployment does not influence human capital - its quality is determined by text age education and death rate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azariadis, C., Drazen, A., (1990), Threshold Externalities in Economic Development, "The Quarterly Journal of Economics", 105, 501-526.
 2. Barro, R.J., (1999), Human capital and Growth in Cross-Country Regressions, "Swedish Economic Policy Review", 6, 237-277.
 3. Barro, R., Lee, J., (1993), International Comparisons of Educational Attainment, "Journal of Monetary Economics", 32, 363-394.
 4. Barro, R.J., Lee, J.-W., (1996), International Measures of Schooling Years and Schooling Quality, "The American Economic Review", 2, 218-223.
 5. Barro, R.J., Lee, J.-W., (2000), International Data on Educational Attainment Updates and Implications, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 7911.
 6. Barro, R.J., Lee, J.-W., (2010), A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 15902.
 7. Becker, G., (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "Journal of Political Economy", 70, 9-49.
 8. Becker, G., Murphy, K., Tamura R., (1990), Human Capital, Fertility and Economic Growth, "Journal of Political Economy", 98, 12-37.
 9. Bierwiaczonka, K., Nawrocki, T., Szczepański, M., (2008), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wyd. WUS.
 10. Bils, M., Klenow, P., (2000), Does Schooling Cause Growth?, "American Economic Review", 90, 1160-1183.
 11. Bizon, W., (2014), Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 35, 295-310.
 12. Burlita, A., (2015), Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 39, 25-37.
 13. Butkiewicz-Schodowska, A., (2015), Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 11, 115-123.
 14. Cichy, K., Malaga, K., (2007), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [W:] M. Herbst red., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 15. Domański, S.R., (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 16. Domaradzki, J., (2013), O definicjach zdrowia i choroby, "Folia Medica Lodziensia", 40, 5-29.
 17. Dziechciarz-Duda, M., Przybysz, K., (2014), Wykształcenie a potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja absolwentów wyższych uczelni, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia", 327, 303-312.
 18. Ederer, P., (2006), Innovation at Work: The European Human Capital Index, Lisbon: The Lisbon Council.
 19. Ederer, P., Schuler, P., Willms, S., (2007), The European Human Capital Index: The Challenge of Central and Eastern Europe, Lisbon: The Lisbon Council.
 20. Engel, E. (1883), Der Wert des Menschen, Berlin: Verlag von Leonhard Simion.
 21. Farr, W. (1853), The Income and Property, "Journal of the Statistical Society of London", 1, 1-44.
 22. Florida, R., (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 23. Frąckiewicz, L. (red.) (2005), Wykluczenie społeczne, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 24. Gajda-Kantorowska, M., (2012), Kontrowersja wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego, [W:] J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn red., Ekonomia, Wrocław: Wydawnictwo UE, 55-65.
 25. Jedlińska, R., (2014), Rola kapitału ludzkiego w procesie globalizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 112, 93-100.
 26. Juchnowicz, M., (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4, 57-66.
 27. Klonowska-Matynia, M., (2014), Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce, "Handel Wewnętrzny", 5, 63-75.
 28. Klonowska-Matynia, M., (2014b), Zasoby kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 16, 142-146.
 29. Kopycińska, D., (2014), Konkurencyjność kapitału ludzkiego kobiet i mężczyzn w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 35, 357-369.
 30. Kot, S.M., Malawski, A., Węgrzecki A. red., (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 31. Kowalewska, M.D., (2014), Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności państw członkowskich Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie", 107, 47-56.
 32. Kowalewska, M., (2014), Terytorialne zróżnicowanie poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 16, 105-110.
 33. Kozielecki, J., (2008), Psychologia w wielkim świecie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 34. Królikowska, S., (2011), Nierówności w stanie zdrowia między kobietami a mężczyznami w kontekście płci biologicznej oraz społeczno-kulturowej, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica", 39, 33-51.
 35. Kryńska, E. red., (2006), Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, Łódź: Wyd. Uniwersytet Łódzki.
 36. Kwiecień, A., (2014), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju nowej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 112, 121-129.
 37. Lewandowski, J., (2015), Ryzyko inwestycji w kapitał ludzki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 39, 91-101.
 38. Liberda, Z., Tokarski, T., (2004), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w wybranych krajach OECD, "Gospodarka Narodowa", 3, 16-26.
 39. Łopatka, A., (2015), Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 10, 111-120.
 40. Łyszczarz, B., (2014), Dynamika regionalnych nierówności w zdrowiu w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 38, 191-200.
 41. Majchrowska, A., Roszkowska, S., (2013), Czy wykształcenie i doświadczenie zawodowe mają znaczenie? Wyniki równania Mincera dla Polski, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 30, 235-253.
 42. Makuch, M., (2014), Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju społecznego. Zarys problemu z perspektywy regionu, "Studia Ekonomiczne", 167, 55-61.
 43. Mankiw, N.G., Romer, D., Weil, A., (1992), Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 107, 407-437.
 44. Matuszewska-Janica, A., Witkowska, D., (2013), Zróżnicowanie płac ze względu na płeć: zastosowanie drzew klasyfikacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia", 279, 58-66.
 45. Młodak, A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 46. Nelson, R., Phelps, E., (1966), Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, "American Economic Review", 56, 69-75.
 47. Mentel, G., Migała-Warchoł, A., Sobolewski, M., (2014), Wpływ kapitału ludzkiego na wyniki finansowe organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 66, 395-408.
 48. Miciuła, I., Miciuła, K., (2015), Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 11, 269-280.
 49. Miedzianowska, M., (2012), Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy : nowa rzeczywistość współczesnych organizacji?, [W:] M. Kostera, B. Glinka red., Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa: Wolters Kluwer, 79-94.
 50. Mielecka-Kubień, Z., (2012), Nierówności trwania życia w Polsce: analiza statystyczno-demograficzna, Prace Naukowe, 231, 231-240.
 51. Miszczak, K., (2014), Kapitał społeczny, ludzki i kreatywny w rozwoju gospodarczym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 341, 182-198.
 52. Moczydłowska, J.M., (2015), Koncepcja 'przedsiębiorstwa przyszłości' jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", 2, 27-36.
 53. Nazarczuk, J.M., Cicha-Nazarczuk, M., (2014), Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 114, 189-200.
 54. OECD (2001), The Well-being of Nations, The Role of Human and Social Capital. OECD Publishing.
 55. Ostrowski, L., (1999), Wykształcenie jako czynnik awansu społecznego w rodzinach chłopskich, "Polityka Społeczna", 7, 7-11.
 56. Parzonko, A.J., (2015), Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 39, 143-154.
 57. Podogrodzka, M., (2013), Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy regiony w Polsce, "Ekonomia", 3, 106-118.
 58. Podogrodzka, M., (2014), Klasa kreatywna a kapitał kreatywny - wzajemne powiązania - przykład Polski, [W:] W. Szkutnik red., Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 98-107.
 59. Rytelewska, A., Springer A., (2014), Działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju pracowników jako podstawa motywowania osób utalentowanych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", 8, 145-157.
 60. Schultz, T.W., (1961), Investment in Human Capital, "The American Economic Review", 51, 1-17.
 61. Strawiński, P., (2006), Zwrot z inwestowania w wyższe wykształcenie, "Ekonomista", 6, 805-821.
 62. Swadźba, U., (2012), Czy wykształcenie jest wartością? Dylematy moralne, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica", 40, 191-205.
 63. Tekieli, G., (2015), Niewykorzystany kapitał ludzki w podregionach województwa dolnośląskiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 392, 147-154.
 64. Trojanowska, M., (2015), Kapitał ludzki w organizacji, "Ekonomia i Zarządzanie", 1, 12-15.
 65. Ulman, P., (2011), Rozkłady płac w Polsce ze względu na płeć i zajmowane stanowisko: analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe", 847, 61-74.
 66. Wachtel, P., (1997), A Labor-Income Based Measure of the Value of Human Capital: An Application to the States of the US: Comments, "Japan and the World Economy", 2, 193-196.
 67. Welfe, W., Sabanty L., Florczak W., (2001), Szacunek kapitału ludzkiego, "Wiadomości Statystyczne", 5, 15-24.
 68. Witczak-Roszkowska, D., (2014), Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 347, 503-513.
 69. Wojtczuk-Turek, A., (2009), Zaangażowanie jako istotny wymiar postawy pracownika wobec pracy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 10, 25-45.
 70. Wosiek, M., (2014), Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce na tle krajów UE, "Unia Europejska.pl", 4, 34-43.
 71. Woźniak, M.G. (red.) (2011), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 72. Wróblewska, W., (2008), Sumaryczne miary stanu zdrowia populacji, "Studia Demograficzne", 1-2, 3-53.
 73. Zieliński, M., Gaura, E., (2014), Wykształcenie jako element kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie", 69, 9-18
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7513
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu