BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko-Lutek Agnieszka (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Jakubiak Monika (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
Tytuł
Business Students Competences Self Evaluation in the Contents of Labor Market Requirements
Samoocena kompetencji studentów kierunków ekonomii i zarządzania w kontekście wymagań rynku pracy
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 91-103, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Kompetencje, Rynek pracy, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych
Students, Competences, Labour market, University graduate employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka artykułu dotyczy samooceny kompetencji studentów kierunków ekonomii i zarządzania rozpatrywanych w dwóch aspektach - znaczenia w przyszłej pracy zawodowej oraz poziomu osiągniętego na studiach. Badania przeprowadzono w latach 2009/2010, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego. Badaniami objęto studentów piątego roku trzech lubelskich wyższych uczelni państwowych, tj. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Politechniki Lubelskiej. Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazała, że studenci w przypadku wszystkich z badanych kompetencji istotnie wyżej ocenili ich znaczenie w przyszłej pracy, niż poziom osiągnięty na studiach. W przypadku czterech wyodrębnionych na potrzeby badań grup kompetencji ranking ich znaczenia w pracy, w opinii respondentów pokrywał się z rankingiem poziomu nabytych kompetencji. Można tu wysnuć wniosek, iż badani studenci podczas studiów rozwijali przede wszystkim te kompetencje, które, ich zdaniem, będą miały największe znaczenie w przyszłej pracy zawodowej. (abstrakt oryginalny)

The issue of the paper is business students competences self evaluation seen in two aspects - their meaning in the future job and level gained during studies. The empirical material was gathered on the basis of research conducted in the years 2009-2010 by the method of diagnostic survey. The respondents were 5th year students of 3 higher education public institutions: The John Paul II Catholic University of Lublin, Maria Curie-Sklodowska University and Technical University of Lublin. The analysis of the study results revealed that in case of all the examined competences the students assessed significantly higher their role in their future professional career, compared to the level reached by them at university. In case of the four groups of competences distinguished for the purpose of our study the ranking of their significance at work corresponded, in students' opinion, with the ranking of the level concerning the competences acquired by them. It can be thus concluded that students will concentrate on learning whatever they find purposeful and on acquiring competences which are in their opinion significant for their future professional career. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M:. The psychology of International Behavior. Penguin, Harmondsworth 1967.
 2. Bartkowiak G.: Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 3. Constable C.J.: Developing the Competent Manager in a UK context, Report for the Manpower Services Commission, Shelffield 1998.
 4. Creig M. [in:] Trulove S. (ed.): Handbook of Training and Development, Blackwell Business, 1982.
 5. Dąbek M.: Menedżerowie okresu transformacji. Problemy, potencjał, rozwój. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 6. Dale M.: Developing Managerial Skills, Techniques for Improving, Learning and Performance. Kogan Page, 1993.
 7. Gonzalez J., Wagenaar R. (ed.): Tuning Educational Structures in Europe Final Report. University of Deusto, University of Groningen, 2003.
 8. Jakubiak M.: Doskonalenie umiejętności kierowniczych przyszłych menedżerów, [w:] Buchacz A. (red.): "Organizacja i Zarządzanie", 2008, nr 4, Gliwice.
 9. Jakubiak M.: Rynek pracy absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, [w:] Kicia M. (red.): Zeszyty naukowe studentów i doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS, 2010, nr 1, Lublin.
 10. Kołakowski P.: Student poszukiwany, [w:] Gutry A. (red.): Przewodnik "Praktyki 2010", Grupa Pracuj sp. z o.o., Warszawa 2010.
 11. Kotter J.: A Force For Change. Macmillan, New York 1990.
 12. Little S., Quintas P., Ray T. (ed.): Managing Knowledge, The Open University. Saga Publications, London 2002.
 13. Longman, Dictionary of Contemporary English. PWN, Warszawa 1989.
 14. Maliszewski T., Kacprzak A.: Etyczni - ekonomiczni - efektywni. Odpowiedzialne kształcenie menedżerów przez szkoły wyższe. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2009, nr 2/34.
 15. Mucha-Leszko B.: Rozwój powiązań w gospodarce światowej - etapy globalizacji regionalizacja procesów gospodarczych, [w:] Mucha-Leszko B. (red.): Gospodarka światowa. Handel zagraniczny i marketing. Wybrane problemy. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 16. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000.
 17. Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, PWN, Warszawa 2007.
 18. Sitko-Lutek A.: Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 19. Taylor F.W.: Scientific Management. Harper & Row, New York 1911.
 20. Whetten D.A., Camern K.S., Woods M.: Developing management skills of Europe. Addison-Wesley, 1996.
 21. Worduffe C.: Competent by any other name. "Personel Management", 1998, no. 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu