BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dacko Mariusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Idea rozwoju zrównoważonego w opiniach i postawach rolników
Idea of Sustainable Development in the Opinions and Attitudes of Farmers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 38-43, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo, Świadomość ekologiczna
Sustainable development, Agriculture, Ecological awareness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q56
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem badań była ocena stanu wiedzy, opinii i postaw społeczeństwa wobec idei zrównoważonego rozwoju. Zbadano, jak społeczeństwo rozumie omawianą ideę, czy próbuje stosować ją w życiu codziennym oraz jak postrzega zrównoważenie rozwoju na różnych poziomach agregacji. Szczególną uwagę poświęcono grupie rolników, których wskazania odniesiono do odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli pozostałych grup zawodowych. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, którym objęto 214 respondentów. Uzyskane wyniki potwierdziły przypuszczenie, że potrzeba trwałości i równowagi jest głęboko zakorzeniona zarówno wśród rolników, jak i w całym społeczeństwie. Jednak zdecydowana większość respondentów spotyka się w życiu codziennym z ideą zrównoważonego rozwoju bardzo rzadko lub w ogóle. Mimo to rolnicy i przedstawiciele innych grup zawodowych słusznie postrzegają siebie oraz instytucje rządowe i administrację publiczną za głównych realizatorów zasad zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The main aim of research was to assess the state of knowledge, opinions and attitudes of society towards the idea of sustainable development. Special attention was paid on a group of 39 farmers whose answers referred to the answers given by representatives of other professional groups. It examined how society understands the idea of sustainable development, of whether trying to apply it in everyday life and how sees the balance of development at different levels of aggregation. The main research tool was a questionnaire, which examined 214 respondents. The obtained results of research confirmed the authors' assumption that the need of sustainability is deeply rooted among both farmers and society as a whole. However, the vast majority of respondents encountered in everyday life with sustainable development very rarely or not at all. Despite this, farmers and representatives of other professional groups rightly see themselves and the institutions of government and public administration as the main implementers of the rules of sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska Hanna. 2015. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo UP we Wrocławiu.
 2. Borys Tadeusz. 2010. "Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju". Problemy Ekorozwoju 5 (1): 59-70.
 3. Dacko Mariusz. 2011. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych - inspiracje, ewolucja, perspektywy. [W] Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, red. A. Bołtromiuk, M. Kłodziński, 19-42. Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN.
 4. Domeradzki Piotr. 2010. "Zrównoważony rozwój jako nowa etyka przyszłości", Kultura i Edukacja 4 (78): 7-20.
 5. Gawor Leszek. 2006. "Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju". Problemy Ekorozwoju 1 (2): 59-66.
 6. Jaśkiewicz Jacek. 2008. "Dylematy zrównoważonego rozwoju w Polsce". Problemy Ekorozwoju 3 (1): 33-38.
 7. Kowal Jolanta (red.). 1998. Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 8. Kuder Dorota. 2014. "Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 38: 27-39.
 9. Kuhn Thomas S. (red.). 1986. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 10. Matysiak Andrzej, Struś Mirosław. 2015. "Paradygmat rozwoju zrównoważonego". Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 213: 11-21.
 11. Paluch Łukasz. 2013. "Problemy pomiaru i oceny zrównoważonego rozwoju". Episteme 18 (I/2013): 389-404.
 12. Pawłowski Artur. 2009. "Rewolucja rozwoju zrównoważonego". Problemy Ekorozwoju 4 (1): 65-76.
 13. Poskrobko Bazyli. 2013. "Paradygmat zrównoważonego rozwoju jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii". Ekonomia i Środowisko 3 (46): 10-24.
 14. Zadroga Adam. 2016. Sustainable development jako paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego. [W] Przestrzenie badawcze młodych naukowców. Inspiracje-Innowacje-Wdrożenia, red. R. Tabaszewski, K. Sawicki, A. Błachut, 11-24. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 15. Zegar Józef. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 16. Zegar Józef (red.). 2013. Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8337
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu