BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pondel Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola samorządu gminnego w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich
Role of Local Government in Stimulating the Development of Rural Areas in Poland
Źródło
Studia BAS, 2017, nr 1 (49), s. 109-131, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionalny
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Strategia rozwoju, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Local government, Rural areas, Rural development, Development strategy, Socio-economic development strategy, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena możliwości pobudzania rozwoju polskich obszarów wiejskich przez samorząd gminny. W opracowaniu zaprezentowano specyfikę oraz wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich w Polsce, kierunki stymulowania ich rozwoju przez samorząd gminny, rolę strategii rozwoju gminy oraz szanse rozwojowe wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka zastosowała podstawowe metody statystyki opisowej, takie jak dynamika zmian czy wskaźniki struktury, a swoje badania przygotowała na podstawie literatury przedmiotu, raportów branżowych oraz statystyki regionalnej i lokalnej.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to analyse and evaluate the potential for stimulating the development of Polish rural areas by local government units (gmina). The author introduces the characteristics and developmental challenges of rural areas in Poland, describes ways of stimulating development of rural areas by municipal government units, looks at the role of operation strategy of community and identifies developmental opportunities arising from the public-private partnership. Various methods of descriptive statistics, such as dynamics of changes or structure indicators, have been applied by the author. The analysis is based on the literature, trade reports, as well as regional and local statistics.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapska A., Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój lokalny - bariery i korzyści [w:] Samorząd terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną. Doświadczenia i wyzwania współczesności, red. K. Głębocki i in., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.
 2. Europejska karta samorządu terytorialnego, Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.
 3. Klekotko M., Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podejście poznawcze [w:] Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 4. Kożuch A., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego [w:] Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Instytut Spraw Publicznych UJ w Krakowie, Kraków 2011.
 5. "Mały Rocznik Statystyczny Polski. GUS" 2016.
 6. Młynarkiewicz Ł., Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 7. Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Warszawa-Olsztyn 2016.
 8. Paczoski A., Charakterystyka funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, I. Ścibiorska-Kowalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 9. Parysek J.J., Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015, t. LXXVII, nr 3.
 10. Polska gmina 2015, red. G. Gorzelak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 11. Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 12. Pondel H., Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 13. Rabsztyn B., Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego [w:] Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, red. E. Zeman-Miszewska i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.
 14. "Rocznik Statystyczny GUS" 2015.
 15. Trutkowski C., Kurniewicz A., Bilans kadencji 2010-2014 w świetle wyników wyborów samorządowych. Najważniejsze wnioski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/publikacjeFRDL/Bilans_ WNIOSKI.pdf.
 16. Trutkowski C., Kurniewicz A., Bilans kadencji 2010-2014. Wyniki badania CAWI, http://www.frdl.org.pl/index.php/aktualnosc/items/bilans-kadencji-2010- -2014-wyniki-badan.html.
 17. Wansacz E., Realizacja strategii jednostki samorządu terytorialnego a fundusze unijne, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2015, t. XVI, nr 4, cz. I, [Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku, red. B. Stopczyński, M. Turnia].
 18. Wawrzyniak M., Stan rozwoju rynku PPP w Polsce w latach 2008-2014, "Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych" 2015, nr 1 (28), https://www.ppp.gov. pl/Publikacje/E_przewodnik/Strony/Raporty_z_rynku.aspx.
 19. Wiatrak A.P., Strategie rozwoju gmin wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011.
 20. Wrzochalska A., Aktywność społeczna w polityce rozwoju obszarów wiejskich i niwelowania obszarów problemowych [w:] Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. A. Sikorska, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2015.
 21. Wyzwania dla sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie [w:] Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych (Synteza), red. A. Kowalski, R. Grochowska, B. Nosecka, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 22. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2016, poz. 446.
 23. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu