BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarka Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kultura organizacyjna a postawy kadry kierowniczej w kontekście skuteczności badań marketingowych
Organizational Culture and Attitudes of Managers in the Context of Marketins Research Effectiveness
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 24-30, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Kadra kierownicza, Badania marketingowe, Efektywność, Wyniki badań
Organisational culture, Managerial staff, Marketing research, Effectiveness, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autor rozważa problematykę skuteczności badań marketingowych w firmach w kontekście deklarowanych przez kadrę kierowniczą postaw, kształtowanych pod wpływem kultury organizacyjnej odznaczającej się proanalitycznym i proinformacyjnym nastawieniem do otoczenia zewnętrznego. W pracy przyjęto hipotezę badawczą wyjaśniającą, iż kultura tego typu w sposób istotny determinuje postawy kadry kierowniczej względem sprawności wykonywanych prac badawczych i poziomu poszukiwanej skuteczności w badaniach marketingowych. Weryfikację hipotezy poprzedzono studiami literaturowymi i badaniami empirycznymi, które przeprowadzono w organizacjach biznesowych na grupie menedżerów podejmujących w firmie strategiczno-taktyczne decyzje (N = 213). (abstrakt oryginalny)

In the present article, the author discusses the issue of marketing research effectiveness in companies in the context of managers' attitudes, which are formed under the influence of organizational culture (of the proanalytic and pro-informational approach to the external environment). The stated research hypothesis explains that the culture of this type significantly determines the attitude of executives in relation to the level of marketing research effectiveness. A verification of the hypothesis was preceded by the literature studies and empirical studies that were conducted in business organizations on a group of managers undertaking strategic and tactical decisions (N = 213). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abelson R.P., Prentice D.A. (1989), Beliefs as Possessions - A Functional Perspective, [in:] A.R., Breckler, A.G., Greenwald, L.K. Pratkanis (eds.), Attitude Structure and Function, Hillsdale, pp. 361-381.
 2. Asher H.B. (1976), Causal Modeling, Sage Publications, Beverly Hills, CA.
 3. Bellenger N.D. (1979), The Marketing Managers View of Marketing Research, "Business Horizons", June, pp. 59-65.
 4. Bollen K.A. (1989), Structural Equations with Latent Variables, John Wiley, New York.
 5. Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 6. Bratnicki M., Kryś R. Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw - studium kształtowania procesu zmian zarządzania, PWN, Warszawa.
 7. Cialdini R.B., Kenrick D.T., Neuberg S.L. (2002). Psychologia społeczna - rozwiązane tajemnice, GWP, Gdańsk.
 8. Dobrzyński M. (1981), Klimat organizacyjny jako regulator zachowania się ludzi, "Organizacja i Kierowanie", Nr 1, s. 13-27.
 9. Ganeshasundaram R., Henley N. (2006), The Prevalence and Usefulness of Market Research - An Empirical Investigation into Background versus Decision Research, "International Journal of Market Research", Vol. 48, No. 5, pp. 525-550.
 10. Hilgard E.R. (1972), Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa.
 11. Hofstede G. (2001), Cultures Consequences - Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, Sage Publications, Thousand Oaks.
 12. Jöreskog K.G. (1973), A general Method for Estimating a Linear Structural Equation System, [in:] A.S. Goldberger, O.D. Duncan (eds.), Structural Equation Models in the Social Sciences, Academic Press, New York, pp. 85-112.
 13. Kaplan D. (2000), Structural Equation Modeling Foundations and Extensions, Sage Publications, Thousand Oaks.
 14. Kostera M" Kownacki S. (1996), Kultura organizacyjna, [w:] A.K. Piotrowski, W. Koźmiński (red.), Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 15. Kroeber A.L., Kluckhohn С., Untereiner W. (1952), Culture - A Critical Review Concepts and Definitions, Vintage Books, New York.
 16. Marody M. (1976), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, PWN, Warszawa.
 17. Muthen L.K., Muthen B. (2014), Mplus User's Guide, Los Angeles.
 18. Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa, s. 17-88.
 19. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie - transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 20. Schein E.H. (2004), Organizational Culture and Leadership, Josey-Bass, San Francisco.
 21. Sikorski С. (1995), Profesjonalizm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Sikorski C. (2006), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 23. Tarka P. (2017), Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 24. Zakrzewska-Bielawska A. (2006), Rola i postawa kadry kierowniczej w procesie radykalnych zmian, [w:] J. Skalik (red.), Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 668-676.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.04.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu