BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz Jan (Politechnika Śląska), Stachowicz-Stanusch Agata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Klastry - współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i wartości
Clusters - a Contemporary and Future Form of an Organization Intensifying Knowledge and Values
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 7-36, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Kapitał intelektualny, Kapitał społeczny, Zaufanie
Business cluster, Intellectual capital, Social capital, Trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poddano pod dyskusję tezę, iż procesy organizowania klastrów, jako skupiska lokalnych organizacji, syntetyzujących walory struktur sieci społecznych oraz uświadomionej konieczności organizowania działalności ludzi, z uwzględnieniem etycznych wyzwań i uwarunkowań, są: szczególnym - laboratoryjnym przypadkiem - wzorcem zmian dla zarządzania współczesnymi organizacjami. Zaprezentowano koncepcję zarządzania rozwojem procesów organizowania klastrów. Dla potrzeb dyskutowanych tez sformułowano nowe, rozwinięte koncepcje rozumienia: kapitału społecznego, budowy zaufania. (abstrakt oryginalny)

In the paper there is discussed the thesis that processes of cluster organizing are the special laboratory case - the pattern of changes for management of contemporary organizations. Clusters are perceived here as aggregation of local organizations that synthetizes both advantages of social networks' structures as well as the requirement for organizing human activity with ethical challenges and conditions taken into account. There is presented a concept of managing the development of clustering processes. For the needs of theses discussed in the paper, there were formulated new, enhanced concepts for considering phenomena of social capital and trust constructing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris C.: On Organizational Learning. Blackwell Publishers 1999.
 2. Barney D.: Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 3. Bordieu P.: The Forms of Capital, [in:] Richardson J.G. (ed.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, New York 1985.
 4. Cappellin R.: International knowledge. Paper presented at 17th ERSA Congress, European Studies Institute in Regional Science. Split, Croatia 2004.
 5. Castells M.: Społeczeństwo sieci. Warszawa, PWN, 2007; tł. z ang. The Rise of the Network Society. Blackwell, Oxford 1998.
 6. Coleman J.S.: Foundations of Social Theory. Harvard University Press, 1994.
 7. Cooke P., De Laurentis C., Tödtling F., Trippl M.: Regional Knowledge Economies. Markets, Clusters and Innovation. Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham 2007.
 8. Florida R.: Cities and Creative Clusters. New York - London, 2005, cyt. za: Kopel A.: Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Nr 1. Sosnowiec 2007.
 9. Goleman D.: Inteligencja społeczna. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
 10. Habermas J.: Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t. I. PWN, Warszawa 1999.
 11. Hamel G., Breen B.: Zarządzanie jutra, jakie jest Twoje miejsce w przyszłości. Harvard Business School Press, 2008, wyd. polskie: Red Horse sp. z o.o., tytuł oryginału: The Future of Management.
 12. Hardin R.: Zaufanie. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009. Wyd. oryginalne w języku ang.: Hardin R.: Trust. Polity Press, Cambridge 2006.
 13. Hatch M.J.: Teoria organizacji. PWN, Warszawa 2001.
 14. Kilmann R.H.: Quantum Organizations: A New Paradigm for Achieving Organizational Success and Personal Meaning. Davies-Black Publishing, Palo Alto, CA 2001.
 15. Kjaer A.M.: Rządzenie. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 16. von Krogh G., Slocum K., Roos J.: An Essay on Corporate Epistemology. "Strategic Management Journal", Vol. 15, 1994.
 17. Lennick D., Kiel F.: Inteligencja moralna. Jak poprawić wyniki w prowadzeniu interesów i skutecznie zarządzać. Wyd. Parana, Wrocław 2005.
 18. Luhmann N.: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/M. 1984.
 19. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji: Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext, Warszawa 2000.
 20. Ostrom E.: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, Cambridge, UK 1990.
 21. Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 22. Projekt badawczy Nr 2H02D 03225 pt.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych, Kierownik projektu: Jan Stachowicz. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2006.
 23. Putnam R.: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Fundacja im. Stefana Batorego - Znak, Warszawa - Kraków 1995.
 24. Shelton C.D., McKenna M.K., Darling J.R.: Leading in the Age of Paradox: Optimizing Behavioral Style, Job Fit and Cultural Cohesion. "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 23, No. 7, 2002.
 25. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa 1954. Wyd. w języku angielskim pt.: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776.
 26. de Soto H.: Tajemnica kapitału; Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie, a zawodzi gdzie indziej. Wydawnictwo Fijorr Publishing, Warszawa 2002.
 27. Stachowicz J.: Presja innowacji w zarządzaniu; w kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego zarządzania. Referat wygłoszony na konferencji pt.: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, cz. II. GWSH, Katowice, 6-7 listopada 2008.
 28. Stachowicz J., Bojar E.: Konstruowanie dynamiki procesów poznawczych w organizacjach i regionie - racjonalizacją organizowania rozwoju sieci, [w:] Bojar E., Stachowicz J. (red.): Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej. Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008.
 29. Stachowicz-Stanusch A.: Corruption, Values and Cultural Relativism, [in:] Wankel Ch., Odrakiewicz P., Strnad W. (eds.): Innovation in Management. Global Partnership, Academy of Management, PWSB Publishers, Poznań 2010.
 30. Stachowicz-Stanusch A., Wankel Ch.: Fight against the corruption based on programs or based on values. Case study Lockheed Martin and Intel Corporation, [w:] Gasparski W. (red.): Biznes, prawo, etyka. Akademia Leona Koźmińskiego, 2009.
 31. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków 2007.
 32. Westlund H.: Social Capital In the Knowledge Economy. Theory and Empirics. Springer, Berlin - Heidelberg - New York 2006.
 33. Wheatley M.J.: Leadership and the New Science: Learning about Organization from an Orderly Universe. Berrett-Keohler, San Francisco 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu