BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żminda Tomasz (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego
Role Of Clusters in Shaping Company's Innovativeness Case Study of Lubelskie Voivodeship
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 141-159, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacyjność przedsiębiorstw
Business cluster, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne rozważania koncepcji klastra i jego znaczenia dla innowacyjności przedsiębiorstw. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań, dotyczących oceny wpływu klastrów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w nich zrzeszonych. Badania przeprowadzono na 188 przedsiębiorstwach województwa lubelskiego, z których połowę stanowiły przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrach - potraktowane jako grupa badawcza, a połowę stanowiły przedsiębiorstwa działające w branżach, w których klastry występują, ale świadomie pozostające poza sformalizowanymi strukturami klastrów. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie przewodnie artykułu: czy obecność przedsiębiorstwa w sformalizowanej strukturze klastra sprzyja jego aktywności innowacyjnej? (abstrakt oryginalny)

The first part of the article presents theoretical look at concept of cluster and its importance for company's innovativeness. The second part summarizes results of author's research with sample consisted of 188 firms from lubelskie voivodeship. One half of this sample constitutes companies that are formal cluster's participants (it is research sample), and another half of the sample constitutes companies that do not accede to formal clusters (it is control sample) although they operate in business were formal clusters exist. Author is looking for answering the question: Does the participation in formal cluster aid firm's innovative activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson Th., Schwaag Serger S., Sörvik J., Wise Hansoon E.: The Cluster Policies Withebook, IKED, 2004.
 2. Arrow K.J.: The Economic Implications of Learning-by-Doing. "Review of Economic Studies", No. 29, 1969.
 3. Audretsch D., Feldman M.P.: R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production. "American Economic Review", No. 86(3), 1995.
 4. Best M.H.: The New Competitive Advantage. The Revewal of America Industry. Oxford University Press, Oxford 2001.
 5. Bojar E., Bis J.: Czynniki zagrażające klasteringowi - efektywnemu kreowaniu i funkcjonowaniu klastrów gospodarczych w Polsce, [w:] Bojar E (red.): Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Politechnika Lubelska, Lublin 2006.
 6. Bojar E., Kwietniewska-Sobstyl M.: Klaster jako przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnie, [w:] Borowiecki R., Kiełtyka L. (red.): Przełomy w Zarządzaniu. Zarządzanie procesowe. TNOiK, Toruń 2011.
 7. Bojar E.: Clusters - the Concept and Types. Examples of Clusters in Poland, [in:] Bojar E., Olesiński Z.: The emergence and development of clusters in Poland. Difin, Warszawa 2007.
 8. Bucka M.: Klastry innowacyjne jako zintegrowana forma przedsiębiorstw w regionie, [w:] Kauf S. (red.): Polityka regionalna w okresie transformacji - cele, doświadczenia, perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.
 9. Business clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe. Summary in Polish. OECD, 2005.
 10. Cooke Ph.: Knowledge Economics. Clusters. Learning and Cooperative Advantage. Routledge, London 2002.
 11. Dahl M.S., Pedersen C.: Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myth or Realities? Danish Research Unit for industrial Dynamics. DRUID Working Paper, No. 03-01, 2003.
 12. Dzierżanowski M.: Raport otwarcia nt. polskiej polityki klastrowej. PARP, Warszawa 2011.
 13. Enright M.: Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda, [in:] Staber E., Schaefer N., Sharma B.: Business Networks: Prospects for Regional Development. Walter de Gruyter, Berlin 1996.
 14. European Commission. Regional Clusters in Europe. Observatory of European SMES No. 3, 2002, Luxembrug 2002.
 15. European Trend Chart on Innovation. Thematic Report Cluster Policies. Covering period up to March 2003. European Commission Enterprise Directorate General.
 16. Ferreira M., Ribeiro Serra F.A.: Open and closed industry clusters: The social structure of innovation. Working Paper No. 24, 2008, July 2008, glob ADVANTAGE Center of Research in International Business & Strategy, Leira 2008.
 17. Feser E.J.: Old and New Theories of Industry Clusters, [in:] Steiner M. (ed.): Clusters and Regional Specialisation: On Geogratpy, Technology and Networks. Pion, London 1998.
 18. Gancarczyk M.: Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach. "Organizacja i Kierowanie", nr 4(122), 2005.
 19. Jaffe A.: Real Effect of Academic Research. "American Economic Review", No. 79, 1989.
 20. Knop L., Olko S.: Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy, "Organizacja i Zarządzanie", nr 1, 2008.
 21. Kowalski A.M.: Klastry wiedzy jako nowoczesny czynnik konkurencyjności, [w:] Weresa M.A. (red.): Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2010.
 22. Maskell P., Lorenzen M.: The Cluster as Market Organisation. "Urban Sutdies", No. 5, 2004.
 23. Miles R.E., Snow Ch.C.: Causes of Failure in Network Organizations. "California Management Review", Summer 1992.
 24. Nonaka I., Takeuchi H.: The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press, New York 1995.
 25. OECD, Innovative Clusters, [in:] OECD, Drivers of National System, Proceeding. Paris 2001.
 26. Porter M.E.: Grona a konkurencja, [w:] Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 27. Rabelotti R.: External Economies and Co-operation in Industrial Districts: A Comparison of Italy and Mexico. Macmillan, Basingstoke 1997.
 28. Rosenfeld S.A.: Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development. "European Planning Studies", No. 1, 1997.
 29. Shaver J.M., Flyer F.: Agglomeration Economies, Firm Heterogeneity and Foreign Direct Investment in the United States. "Strategic Management Journal", Vol. 21, No 12, 2000.
 30. Stachowicz J.: Zarządzanie kapitałem społecznym, procesem organizowania i rozwoju klastrów, doświadczenia z prac nad organizowaniem klastrów w woj. Śląskim. Wyniki z prac projektu badawczego KBN Nr 2H02D03225 pt.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych, 2006.
 31. Storper M.: Globalization and Knowledge Flows, [in:] Dunning J.H. (ed.): Globalization, Regions and the Knowledge-based Economy. Oxford University Press, Oxford 1999.
 32. Świadek A.: Kooperacja w sieciach innowacyjnych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, 2005.
 33. Świątkowski Z.: Klastry - pomiędzy konkurencją a koegzystencją, [w:] Bojar E. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w aspekcie integracji europejskiej, Wydawnictwo POLIHYMIA, Lublin 2005, s. 129-130.
 34. UNIDO, SME Cluster and Network Development Branch. "Working Paper", No. 2, UNIDO 1999.
 35. van Dijk M.P., Sverisson A.: Enterprise clusters in developing countries: mechanism of transition and stagnation. "Entrepreneurship & Regional Development", Vol. 15, July - September, 2003.
 36. World Investment Report. Transational Corporation and Export Competitiveness. UCTAD, New York - Geneva 2002.
 37. Woźniak M.: Klastry przemysłowe - narzędziem podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarki, [w:] Bilski J., Kłysik-Uryszek A.: Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku. Tom II. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu