BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daczyńska Magdalena (Politechnika Śląska), Kelm Marcin (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.), Świderek Bartłomiej (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.)
Tytuł
Proinnowacyjny model organizacyjny klastra - przykład klastra technologii energooszczędnych
Proinnovative Cluster Organisational Model - Case of Energy Saving Technologies
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 4 (16), s. 161-175, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Kapitał intelektualny, Łańcuch wartości
Business cluster, Intellectual capital, Value chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono koncepcję modelu klastra innowacyjnego, wykorzystującego posiadany kapitał intelektualny i skupionego na kluczowych kompetencjach członków powiązania w celu realizacji kompleksowego łańcucha wartości. Przedstawiony został przykład funkcjonującego Klastra Technologii Energooszczędnych, znajdującego się w fazie zaawansowanego rozwoju opartego na modelu organizacyjnym zbieżnym z zaprezentowaną koncepcją proinnowacyjnego modelu klastra. Znacząca dla wzrostu klastra jest umiejętność skutecznego dzielenia się wiedzą i współkorzystania z dostępnego kapitału intelektualnego. Autorzy wyrażają pogląd, iż wzrost ten może być skutecznie stymulowany i wspomagany poprzez parki naukowo-technologiczne, pełniące rolę integratorów i katalizatorów wymiany wiedzy. (abstrakt oryginalny)

This article presents a conceptual model of an innovation cluster exploiting accessible intellectual capital gathered within its structure and focusing on core competences of its members aimed at realizing complex value chains. Southern Poland located Cluster of Energy Saving Technologies is showcased as an example of a developing cluster based on proinnovative organizational model. The ability to share common knowledge and joint intellectual capital seem to be one of the most significant cluster growth factors. The authors are convinced of the key roleplayed by STPs in stimulating and supporting this growth in a way of integrating and catalyzing the transfer of knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A practical Guide to Cluster Development. Raport Ecotec Research & Consulting. England's Regional Development Agency, Londyn 2004.
 2. Adamus Ł.: Recast dyrektywy EPBD jako środek ograniczający zużycie energii przez budynki. ITB 2010, www.muratorplus.pl/biznes/prawo/recast-dyrektywy-epbd-jakosrodek-ograniczajacy-zuzycie-energii-przez-budynki_67993.html.
 3. Domańska K.: Kim jest prosument? "Marketing w Praktyce", nr 2, 2009.
 4. Kelm M.: Mapowanie wiedzy w organizacjach B+R jako element procesu innowacyjnego, [w:] Okoń-Horodyńska E., Wisła R. (red.): Kapitał intelektualny i jego ochrona. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 5. Klaster Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum. Analiza problemów i potrzeb - wytyczne dla rozwoju powiązania. Wewnętrzny dokument strategiczny Klastra Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum, Katowice 2010.
 6. Klastry województwa śląskiego. Rekomendacje dla dalszego rozwoju. Ekspertyza pod kierunkiem J. Stachowicza w ramach projektu "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego", CITT Politechnika Śląska, Zabrze 2011.
 7. Knop L.: Kluczowe założenia analizy klastrów. Artykuł w publikacji.
 8. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J.: Klastry na świecie. Studia przypadków. Difin, Warszawa 2009.
 9. Nonaka I., Takeuchi H.: The Knowledge Creating Company. How the Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation. Oxford University Press, New York 1995.
 10. Porter M.E.: Competitive Advantage. The Free Press, New York 1985.
 11. Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 12. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch.: The Cluster Initiative Greenbook. Bromma tryck AB, Sztkoholm 2003.
 13. Stachowicz J.: Social Capital and Cluster Organization and Development Management: the Experience from Organizing Industrial Cluster in Silesia Province, [w:] Bojar E., Olesiński Z. (red.): The emergence and development of clusters in Poland. Difin, Warszawa 2007.
 14. Trott P.: Innovation Management and New Product Development. Pearson Education Ltd., Edinburgh 2005.
 15. Universities and the Development of Industry Clusters. Development Administration US. Carnagie Mellon Centre 2004.
 16. Wenger E.: Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu