BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyszkiewicz Rafał (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Identyfikacja znaczenia zarządzania relacjami z dostawcami w kształtowaniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego
Identifying the Meaning of the Supply Relationship Management in Shaping Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprise Furniture Industry
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 53-61, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Relacje dostawca-odbiorca, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przemysł meblarski, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Wyniki badań
Small business, Supplier-recipient relations, Enterprise competitiveness, Furniture industry, Enterprises study, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Zarządzanie relacjami z klientami wymaga nowego spojrzenia na procesy konkurencji i zarządzania, co stanowi wyzwanie zarówno dla menedżera, jak i badaczy zajmujących się tą problematyką z teoretycznego punktu widzenia. Konkurencyjność jest kształtowana przez przedsiębiorstwa na konkretnym rynku. Jest ona istotna zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla otoczenia, w którym ono funkcjonuje. Kształtowanie konkurencyjności uruchamia rywalizację wśród miejscowych przedsiębiorstw, dzięki czemu następuje rozwój na danym obszarze wyjątkowych zasobów, wyspecjalizowanych umiejętności i technologii. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zarządzania relacjami z dostawcami w budowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego województwa dolnośląskiego. Mając na uwadze cel artykułu, postawiono następującą hipotezę główną: im skuteczniejszy jest proces zarządzania relacjami z dostawcami, tym silniejsza jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego z województwa dolnośląskiego. W artykule zaprezentowano wyniki badań weryfikujące postawioną hipotezę. (abstrakt oryginalny)

Management of suppliers relations requires a new approach to the processes of competition and management, which is a challenge for both managers and scientists who research the topic from the theoretical point of view. Competition is shaped by enterprises on a particular, defined market. It is crucial not only for the enterprise itself but also for the environment which influences the enterprise. Shaping the competitiveness triggers the rivalry among local firms, thanks to which the development of unique resources, specialized skills and technologies have been stimulated. The aim of the article is to identify the significance of the supply relationship management in creating the advantage in the competition of the small and medium - sized enterprises in the furniture industry in Dolnośląskie Voivodship. Having in regard the aim of the article , a following main hypothesis has been put forward: the more effective the supply relationship management process, the stronger is the competition position of the furniture industry enterprises in the Dolnośląskie Voivodship. The results of the verification have been presented in hereby article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak A. (2011), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Andreu L., Sanchez I., Mele C. (2010), Value Cocreation Among Retailers and Consumer: New Insights into the Furniture Market, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 17, No. 4, pp. 241-250.
 3. Bilińska-Reformat K. (2009), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Placet, Warszawa.
 4. Bitkowska A. (2016), Implementacja zarządzania procesowego we współczesnych przedsiębiorstwach, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 4-11.
 5. Blikle A. (2014), Doktryna jakości [on-line], e-book dostępny na stronie www.moznainaczej.pl, data dostępu: 29.04.2017 r.
 6. Egan J. (2008), Relationship Marketing. Exploring Relational Strategies in Marketing, Pearson Education, London.
 7. Flak O., Głód G. (2012), Konkurenci przetrwają. O przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy, Difin, Warszawa.
 8. Haffer M. (2003), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [w:] H. Skowronek (red.), Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 168-169.
 9. Haffer M. (1992), Wybór strategii przedsiębiorstwa w zakresie jakości, [w:] T. Borys, S. Sudoł (red.), Jakość wyrobów, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 94-98.
 10. Jurczuk A. (2016), Reaktywne podejście do analizy przyczyn niespójności procesów, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 42.
 11. Kaleta A. (2000), Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 12. Kapuściński M" Koszarek M., Listwoń M., Szutka S. (2007), Strategia Rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Drzewno-Meblarskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 13. Kieltyka L. (2016), Rola menedżera we współczesnej organizacji, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 4-11.
 14. Kłos R., Fabisiak B. (2013), Analysis of Aspects of Product Warranty and Reliability in Selected Furniture Manufacturing Companies, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 83, 216-222.
 15. Kotarbiński Т. (1982), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 16. Landvater D.V. (1992), Production and Inventory Management, Second Edition, Oliver Wight Publications, Inc., Essex Junetion.
 17. Mass R., Brown J.O., Bossert J.L. (1989), Supplier Certification, ASQC Quality Press, Milwaukee.
 18. Monczko R.M., Morgan J. (1994), Strategic Alliance Carry Supplier Relationships Beyond Good Partnerships, "Purchasing", No. 18, pp. 58-60.
 19. Moroz M. (2003), Konkurencyjność przedsiębiorstwa - pojęcie i pomiar, "Gospodarka Narodowa", Nr 9, s. 48-49.
 20. Peters T.J., Walterman R.H. (2011), W poszukiwaniu doskonałości w biznesie, MT Biznes, Warszawa.
 21. Portal murator plus. pl, Polska mebluje Europę, http:/ www.muratorplus.pl, data dostępu: 10.07.2016 r.
 22. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 23. Ratajczyk E. (2012), Foresight w drzewnictwie - Polska 2020, Instytut Technologii Drewna, Warszawa.
 24. Szwarc N. (2012), Obsługa klienta jako przewaga konkurencyjna, "Miesięcznik Sprzedawców Internetowych", Nr 12, s. 22-23.
 25. Wei-liang S.Y.L. (2003), Thought on the Enforcement of CRM in Furniture Enterprises, "Furniture & Interior Decoration", Iss. 10, pp. 86-89.
 26. Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, PWE, Warszawa.
 27. Xianqing X., Ya'na W., Znihui W. (2015), Construction and Application of Customer Relationship Management in Mass Customization of Furniture, "China Forestry Science and Technology", Vol. 3, pp. 64-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.04.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu