BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Postawy wobec aktywności zawodowej osób 50+ : ujęcie indywidualne
Attitudes towards economic activity of people aged 50+ : individual approach
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 123-140, tab., bibliogr. 63 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Postawy pracowników
Activity rate of population, Elderly people, Ageing of the population, Employee conducts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie wpisuje się w aktualny nurt badań nad aktywnością osób dojrzałych i możliwością stymulowania jej wydłużania. Celem pracy jest ocena postaw wobec własnej aktywności zawodowej osób w wieku 50+, a w szczególności ich uwarunkowań. Analiza ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej odwołuje się do społecznych teorii starzenia się, jak również wyników badań nad uwarunkowaniami aktywności zawodowej w wieku okołoemerytalnym. Część empiryczna służy wskazaniu czynników kształtujących skłonność do kontynuowania aktywności zawodowej przez zatrudnionych w wieku 50+. Wśród najważniejszych determinant wydłużania własnych karier zawodowych plasuje się kapitał ludzki pracowników. (abstrakt oryginalny)

The paper is part of the current trend in socio-economic research in the area of the economic activity of mature people and the possibility of stimulating its extension. The aim of the study is the assessment of the attitudes towards economic activity of people aged 50+, and in particular their circumstances. The analysis is both theoretical and empirical. The theoretical part refers to the social theories of ageing, as well as the results of research on determinants of economic activity in the near-retirement age. The empirical part is identifying the factors influencing the propensity to continue economic activity by employees aged 50+. Among the most important determinants of extending working life human capital of workers tops the ranking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atchley, R.C., (1989), A Continuity Theory of Normal Aging, "The Gerontologist", 29(2), 183-190.
 2. Balcerzak-Paradowska, B., (2008), Ocena kierunków zmian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, [W:] C. Sadowska-Snarska red., Równowaga praca-życie-rodzina, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 15-35.
 3. Batorski, D., (2011), Społeczne wymiary korzystania z internetu, [W:] J. Czapiński, T. Panek red., Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Pobrano 15 października 2014 z: www.diagnoza.com, 317-327.
 4. Becker, G.S., (1964), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Chicago: University of Chicago Press.
 5. Chłoń-Domińczak, A., red., (2014), Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 6. Choi, S.J., (1996), Aging and Social Policy in Korea, "Korea Journal of Population and Development", 25(1), 27-40.
 7. Contreras, N., Martellucci, E., Thum, A.-E., (2013), Extending Working Life in Belgium, CEPS Working Document, No. 386, MoPAct. Sheffield: University of Sheffield.
 8. Cowgill, D.O., Holmes, L.D., (1972), Aging and Modernization, New York: Appleton-Century-Crofts, [Za:] Goldstein, M.C., Beall, C.M., (1981), Modernization and Aging in the Third and Fourth World: Views from the Rural Hinterland in Nepal, "Human Organization", 40(1), 48-55.
 9. Cummings, J.N., (2004), Work Groups, Structural Diversity, and Knowledge Sharing in a Global Organization, "Management Science", 50, 352-364.
 10. De Preter, H., Van Looy, D., Mortelmans, D., (2013), Individual and Institutional Push and Pull Factors as Predictors of Retirement Timing in Europe: A Multilevel Analysis, "Journal of Aging Studies", 27, 299-307.
 11. Domański, S.R., (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: PWN.
 12. Dowd, J., (1975), Aging and Exchange. A preface to theory, "Journal of Gerontology", 30, 584-594.
 13. Elder, G.H. Jr., (1998), The Life Course as Developmental, "Theory. Child Development", 69(1), 1-12.
 14. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. Raport ewaluacyjny (2013), Warszawa: MPiPS.
 15. Funk, L., (2004), Employment Opportunities for Older Workers: A Comparison of Selected OECD Countries. DICE Research Report.
 16. Grabowska, I., (2014), Development of Employment by Broad Age-Groups in Poland in the Years 1998-2008. Do their Determinants Differ?, "Studia Demograficzne", 1(165), 55-81.
 17. Gurria, A., (2008), Living Longer, Working Longer, Washington: The Journal AARP International.
 18. Hinterlong, J., Morrow-Howell, N., Sherraden, M., (2001), Productive Ageing - Principles and Perspectives, [In:] N. Morrow-Howell, J. Hinterlong, M. Sherraden eds., Productive Aging. Concepts and Challenges, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 3-18.
 19. Hochman, O., Lewin-Epstein, N., (2013), Determinants of Early Retirement Preferences in Europe: The Role of Grandparenthood, "International Journal of Comparative Sociology", 54(1), 29-47.
 20. Hofacker, D., (2015), In Line or at Odds with Active Ageing Policies? Exploring Patterns of Retirement Preferences in Europe, "Ageing and Society", 35(7), 1529-1556.
 21. Ilmarinen, J., (2006), Towards a longer life! Ageing and the quality of work life in the European Union, Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health.
 22. Jurek, Ł., (2012), Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Warszawa: Difin.
 23. Kallestrup-Lamb, M., (2011), The Role of the Spouse in Early Retirement Decisions for Older Workers, CREATES Research Paper, 38, Aarhus: Aarhus University.
 24. Kautonen, T., Hytti, U., Bogenhold, D., Heinonen, J., (2012), Job Satisfaction and Retirement Age Intentions in Finland: Self-Employed Versus Salary Earners, "International Journal of Manpower", 33(4), 424-440.
 25. Kołodziejczyk-Olczak, I., (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 26. Kotowska, I.E. red., (2014), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport Tematyczny, Warszawa: MPiPS, CRZL.
 27. Kotowska, I.E., Wóycicka, I. red., (2008), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, Warszawa: MPiPS.
 28. Kroll, M., (2003), The Challenge of the Age and Competency Structure in Industry for Innovations and Human Resource Policy, "Journal of European Industrial Training", 27(7), 355- 371.
 29. Kryńska, E., Krzyszkowski, J., Urbaniak, B., Wiktorowicz, J. red., (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 30. Krzewińska, A., Wiktorowicz, J., (2013), Aneks metodologiczny. Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 31. Krzyżowski, Ł., (2011), Strategie przechodzenia na emeryturę w Polsce po 1989 roku. Oczekiwania społeczne i praktyki kulturowe, "Studia Socjologiczne", 2(201), 165-189.
 32. Lis, M., Magda, I., (2014), Dynamika płac w cyklu życia a indywidualny stan zdrowia, "Gospodarka Narodowa", 4(272), 121-142.
 33. Łubkę, G., Muthen, B., (2015), Factor-Analyzing Likert-Scale Data Under the Assumption of Multivariate Normality Complicates a Meaningful Comparison of Observed Groups or Latent Classes, Pobrano 28 sierpnia 2015 z: http://www.statmodel.com/bmu- then/Likart.pdf
 34. Maitland, A., (2010), Working Better. The Over 50s, the New Work Generation, Glasgow: Equality and Human Rights Commission.
 35. McNair, S., (2011), Older People and Skills in a Changing Economy, Briefing Paper Series, London: UK Commission for Employment and Skills.
 36. Naegele, G., Bauknecht, J., (2013), Extending Working Lives. National Report Germany, FFG Working Document, MoPAct, Sheffield: University of Sheffield.
 37. Neugarten, B.L., Havighurst, R. J., Tobin, S.S., (1968), Personality and Patterns of Aging, [In:] B.L. Nugarten ed., Middle Age and Aging, Chicago: University of Chicago Press, 173-177, [Za:] Botwinick, J., (1984), Aging and Behavior. A Comprehensive Integration of Research Findings, 3 ed., New York: Springer Science+Business Media.
 38. Niedzielny, A., Waleczna, M., red., (2009), Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim. Raport końcowy, Gdańsk: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
 39. Nilsson, K., Hydborn, A.R., Rylander, L., (2011), Factors Influencing the Decision to Extend Working Life or Retire, "Scandinavian Journal of Work, Environment and Health", 37(6), 473-480.
 40. Nowak, S., (1973), Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 41. Olsson, U., (1979), On the Robustness of Factor Analysis Against Crude Classification of the Observations, "Multivariate Behavioral Research", 14(4), 485-500.
 42. Perek-Białas, J., Stypińska, J., (2010), Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą : wpływ na jakość życia opiekuna, [W:] D. Kałuża, P. Szukalski red., Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 136-148.
 43. Phillipson, Ch., Smith, A., (2005), Extending Working Life: A Review of the Research Literature, Research Report, No. 299, Leeds: Department for Work and Pensions.
 44. Putnam, M., (2002), Linking Aging Theory and Disability Models: Increasing the Potential to Explore Aging With Physical Impairment, "The Gerontologist", 42(6), 799-806.
 45. Rowe, J.W., Kahn, R.L., (1987), Human Aging: Usual and Successful, "Science", 237, 143-149.
 46. Rzechowska, E., red., (2010), Dojrzały pracownik na rynku pracy: Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych : (raport z badań), Lublin: Lubelska Szkoła Biznesu.
 47. Sadowska-Snarska, C., red., (2011), Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 48. Schwarz-Woelzl, M., DePutter, M., (2015), Labour Mobility in the lCT Sector: What's Age Got to Do with It? Employers' Perceptions of Labour Mobility and older ICT workers, Cameo Project, Deliverable 2.6.
 49. Schwarz-Woelzl, M., Kołodziejczyk-Olczak, I., Wiktorowicz, J., Costa, C., (2014), Literature Review, Cameo Project, Deliverable 2.1, materiał wewnętrzny.
 50. Silcock, D., (2012), Extending Working Lives, "Pension", 17(4), 229-235.
 51. Sinclair, D., Watson, J., Beach, B., (2013), Working Longer: An EU Perspective, London: ILC-UK, Pobrano 23 września 2014 z: http://www.ilcuk.org.uk/files/Working_longer_an_EU_perspective.pdf
 52. Sweet, S.A., Grace-Martin, K., (2003), Data Analysis with SPSS. A First Course in Applied Statistics, 2nd Ed., Boston: Allyn and Bacon.
 53. Szopa, B., Ślęzak, E., (2013), Globalne procesy starzenia się. Implikacje dla społeczeństw i gospodarek, "Przegląd Zachodniopomorski", T. XXVIII, 3(2), 277-290.
 54. Szubert, Z., Sobala, W., (2005), Current Determinants of Early Retirement Among Blue Collar Workers in Poland, "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health", 18(2), 177-184.
 55. Szukalski, P., (2012), Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 56. Unwin, L., Davey, G., Fuller, A., Leonard, P., (2015), Supporting an Ageing Workforce: Implications for Working Life, Training and Skills Policy in England - a Literature Review, LLAKES Research Paper, 51, Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies.
 57. Van Droogenbroeck, F., Spruyt, B., (2014), To Stop or Not to Stop: An Empirical Assessment of the Determinants of Early Retirement Among Active and Retired Senior Teachers, "Research on Aging", 36(6), 753-777.
 58. Van Oorschot, W., Jensen, P.H., (2009), Early Retirement Differences Between Denmark and The Netherlands. A Cross-National Comparison of Push and Pull Factors in Two Small European Welfare States, "Journal of Aging Studies", 23(4), s. 267-278.
 59. Walker, A., (1985), Early Retirement: Release or Refuge from the Labour Market?, "The Quarterly Journal of Social Affairs", 1(3), 211-229.
 60. Wang, M., Shultz, K.S., (2010), Employee Retirement: A Review and Recommendations for Future Investigation, "Journal of Management", 36,172-206.
 61. Weyman, A., Meadows, P., Buckigham, A., (2013), Extending Working Life. Audit of Research Relating to Impacts on NHS Employees, "NHS Working Longer Review", London: University of Bath.
 62. WHO (2002), Active Ageing: A Policy Framework, Geneva: World Health Organization.
 63. Wiktorowicz, J., (2014), Wydłużenie aktywności zawodowej czy przejście na emeryturę : ujęcie mikroekonomiczne, "Studia Demograficzne", 2(166), 7-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7519
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu