BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak Michał (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Studenci wobec pracy : porównanie opinii osób studiujących w Polsce i w Finlandii
Students and professional work : comparison of Polish and Finnish students' opinions
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 157-172, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Postawy pracowników, Szkolnictwo wyższe, Studenci, Oczekiwania, Rynek pracy, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych
Employee conducts, Higher education, Students, Expectations, Labour market, University graduate employment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Finlandia
Poland, Finland
Abstrakt
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania opinii i oczekiwań wobec pracy studentów polskich i fińskich. Materiał empiryczny pozyskano metodą sondażową, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów uczelni w Polsce i Finlandii. Wśród wniosków z badania podkreślić należy przede wszystkim wysoki poziom identyfikacji z uczelnią i wydziałem u studentów polskich oraz ich chęć doskonalenia kwalifikacji; obawę o znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia charakteryzującą obie badane grupy oraz większą chęć do pracy w zespołach wielokulturowych w wypadku studentów fińskich. (abstrakt oryginalny)

The main problem of this article is a try to characterize Polish and Finnish students opinions and work expectations. Empirical part of the text is based on data gained from quantitative research, notably from a survey carried out among students of Polish and Finnish universities. As a result of research it might be concluded that Polish students are deeply identified with their university and their faculty and they are willing to continue education to develop their qualifications; both groups are afraid of a problem to find a satisfying job with Finnish students being much eager to work in multicultural teams. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barwińska-Małajowicz, A., (2013), Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech, Warszawa: CeDeWu.
 2. Brdulak, J., (2015), Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce : dobre praktyki, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 3(37), 13-21.
 3. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., Ziemiański, P., (2012), Raport. Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2010, Gdańsk: Wydawnictwo PG.
 4. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., Ziemiański, P., (2012), Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 1(39), 182- 193.
 5. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., (2013), Raport. Badanie jakości kształcenia i losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2011, Gdańsk: Wydawnictwo PG.
 6. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., (2014), Raport. Badanie jakości kształcenia i losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2012, Gdańsk: Wydawnictwo PG.
 7. Eurostat, (2014), Tertiary Students (ISCED 5-6) by Field of Education and Sex. Pobrano 28 lutego 2016 z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
 8. Eurostat, (2015), Eurostat Newsrelease Euroindicators. Pobrano 7 grudnia 2015 z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7091248/3-01122015-AP-EN.pdf/772e30b0-2308-45ab-a712-6b3039b632bb
 9. Filipowicz, G., (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa: PWE.
 10. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, (2014), Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13, Warszawa. Pobrano 11 grudnia 2015 z: http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/Erasmus_2012-13.pdf
 11. Fryca, J. red., (2009), Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim. Raport z badań, Gdańsk: WSB w Gdańsku, 71.
 12. Główny Urząd Statystyczny, (2015), Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r, Warszawa, 29.
 13. Grześkiewicz, A., (2009), Zarządzanie szkołami wyższymi na przykładzie Finlandii z uwzględnieniem najnowszych zmian, "Zarządzanie Publiczne", 3(7), 25-37.
 14. Leja, K., (2011), Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Gdańsk: Wydawnictwo PG.
 15. Leja, K., (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 21.
 16. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (2013), Szkolnictwo Wyższe w Polsce, Warszawa.
 17. Morawski, M., (2009), Zarządzanie profesjonalistami, Warszawa: PWE.
 18. OECD, (2013), Local Strategies for Youth Employment. Learning from Practice. Paris: OECD Publishing.
 19. Oleksyn, T., (2006), Zarządzanie kompetencjami, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 20. Paczuska, M., (2014), Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych : przegląd wyników badań losów zawodowych absolwentów pod kątem zastosowania wskaźników, "e-Mentor", 1(53), 4-11.
 21. Podogrodzka, M., (2015), Wpływ zmian struktury wieku ludności na zasoby pracy w Polsce, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 1(35), 25-40.
 22. Sawiński, S., Sztabiński, P.B., Sztabiński, F. red., (2000), Podręcznik ankietera, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 23. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pentor, (2008), Absolwent pomorskiej uczelni przedsiębiorcą? - Raport z badań ilościowych studentów ostatnich lat studiów uczelni wyższych województwa pomorskiego. Gdańsk.
 24. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pentor, (2010), Studenci ostatniego roku szkół wyższych - pracodawcy, czy pracownicy? Raport z badań ilościowych realizowanych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Gdańsk.
 25. Urząd Statystyczny w Gdańsku, (2012), Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Gdańsk. Pobrano 12 listopada 2015 z: http://gdansk.stat.gov.pl/gfx/gdansk/userfiles/_shared/starszy_redaktor/informacje_okolicznosciowe/sytuacja_zawodowa_polska/sytuacja_zawodowa_polska_ue_2012.pdf
 26. Wiśniewska, S., (2015), Zatrudnialność : pojęcia, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 1(35), 11-24.
 27. Wojdyło-Preisner, M., Zawadzki, K., (2015), Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 1(35), 55-73.
 28. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (2013), Bezrobotni absolwenci szkól wyższych w województwie pomorskim w 2012 roku, Gdańsk (44), Pobrano 12 listopada 2015 z: http://wup.gdansk.pl/g2/2014_01/lff52d5f407c02e4a5a87cb89232ff03.pdf
 29. Zielińska, I., (2009), Finlandia, [W:], Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach świata, M. Kędzierski red., Kraków: Klub Jagielloński. Katedra Polityk Publicznych (22-24), Pobrano 12 listopada z: http://www.eksperci.kj.org.pl/wp-content/uploads/2012/04/Szkolnictwo_wyzsze_w_wybranych_krajach_swiata.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7522
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu