BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biegańska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przełom w karierze zawodowej i jego uwarunkowania
Professional career breakthrough and its determinants
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 2 (40), s. 29-44, bibliogr. 43 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Rozwój kariery zawodowej, Rozwój zawodowy pracownika, Osobowość pracownika, Środowisko pracy
Professional career, Career development, Professional development of employees, Employee's personality, Working environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarówno zmienność współczesnego rynku pracy, jak i niestałość motywów i potrzeb pracowników wynikających z ich rozwoju w toku życia, przyczyniają się niejednokrotnie do istotnych zmian w przebiegu kariery zawodowej. Konieczna jest ciągła edukacja i otwartość na nowe doświadczenia niezależnie od pozycji w hierarchii organizacyjnej czy wykonywanego zawodu. W artykule zdefiniowano zjawisko przełomu w karierze i nakreślono szerokie spektrum jego uwarunkowań. Uwzględniono następujące kryteria pozwalające odróżnić przełom w karierze od zwykłej zmiany miejsca zatrudnienia: zmiana typu pracy, zmiana statusu zatrudnienia, etap kariery zawodowej, częstotliwość i dobrowolność wprowadzanej zmiany. Uwarunkowań przełomu w karierze poszukiwano wśród czynników rozwojowych, środowiskowych, indywidualno-środowiskowych i osobowościowych. Przeanalizowano również rolę wartości zawodowych oraz preferowanego typu kariery. (abstrakt oryginalny)

Changes in the modern labor market and changes in human motives resulting from the development in the course of life, contribute to the profound changes in their careers. It is necessary to continuous education and openness to new experiences. The presented article includes a theoretical discussion on determinants of decision-making process concerning a career breakthrough. The author formulates the concept of career breakthrough and reviews empirical research into the tendency to make changes in the course of one's career with particular emphasis on subjective causes. There are also important growth factors, environmental, individuality - environment. Also included is the role of trade unions and the preferred type of career. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bee, H., (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i S-ka.
 2. Bańka, A., Bazińska, R., Wołoska, A., (2002), Polska wersja Meyera i Allen skali przy-wiązania do organizacji, "Czasopismo Psychologiczne", 8(0), 65-74.
 3. Bańka, A., (1996), Psychopatologia pracy, Poznań: Wydawnictwo Gemini s.c.
 4. Bańka, A., (2002), Psychologia pracy, [W:] J. Strelau red., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk: GWP, 283-320.
 5. Bańka, A., (2005), Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań: Wydawnictwo PRINT-B.
 6. Biegańska, K., Falkowski, A., (2005), Individual Determinants of Economic Success in Enterpreneurship, "Ergonomia", 4, 261-27.
 7. Biegańska, K., (2008), Uciążliwość i psychologiczne koszty pracy. Negatywne aspekty funkcjonowania w roli właściciela firmy, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica", 12, 75-93.
 8. Doering, M.M., Rhodes, S.R., (1989), Changing Careers: A Qualitative Study, "The Career Development Quarterly", 37, 316-333.
 9. Entrekin, L., Everett, J.E., (1981), Age and Mid-Career Crisis: An Empirical Study of Academic "Journal of Vocational Behaviour", 19(1), 84-97.
 10. Griffin, R.W., (2012), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 11. Hall, D.T., (2006), Special Section on Boundaryless and Protean Careers: Next Steps Conceptualizing and the Re-making at Work, Oxford: University Pres Oxford.
 12. Henton, J.M., Russel, R., Koval, J.E., (1983), Spousal Preceptions of Mid-life Career Change, "Personnel and Guidance Journal", 61(5), 287-291.
 13. Heppner, M.J., Multon, K.D., Johnstone, J.A., (1994), Assessing Psychological Resources During Career Change: Development of the Career Transitions Inventory, "Journal of Vocational Behavior", 44, 55-74.
 14. Kasprzak, E., (2013), Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 15. Herr, E.L., Cramer, S.H., (2005), Planowanie kariery zawodowej, "Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego", Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 16. Holland, J.L., (1985), Making Vocational Choices, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall.
 17. Jachnis, A., (2008), Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Warszawa: Difin.
 18. Judge, T.A., Watanabe S., (1995), Is the Past Proloque?: A Test of Ghiselli's Hobo Syndrome, "Journal of Management", 2(2), 211-229.
 19. Kostera, M., (2008), Nowe kierunki zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 20. Lachiewicz, S., Matejun, M., (2010), Studia przypadków karier menedżerskich absolwentów Politechniki Łódzkiej, [W:] I. Stanieć red., Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 81-107.
 21. Levinson, D.J., (1996), The Seasons of a Womans Life, New York: Random House.
 22. Laguna, M., (2013), Self-efficacy, Self-esteem, and Entrepreneurship Among the Unemployed, "Journal of Applied Social Psychology", 43, 253-262.
 23. Laguna, M., (2010), Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, Gdańsk: GWP.
 24. Laguna, M., (2006), Skala skuteczności przedsiębiorczej, "Roczniki Psychologiczne", 9(2), 103-123.
 25. Marek, T., (2000), Stres i zmęczenie psychiczne w procesie pracy, "Czasopismo Psychologiczne", 6(1-2), 35-40.
 26. Mayer, N., (1978), The Male Mid-life Crisis. Fresh Start After Forty, Garden City: Doubleday and Co.
 27. Nosal, Cz., Piskorz, Z., Świątnicki, K., (1998), Kwestionariusz preferencji zawodowych J.L. Hollanda jako metoda diagnozy osobowości i zainteresowań zawodowych w procesie doboru kadr, [W:] T. Witkowski red., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 213-236.
 28. Oleś, P., (2000), Psychologia przełomu życia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 29. Oleś, P., Kłosok-Ścibich, M., (2009), Syndrom Gauguina - zmiana tożsamości czy mit?, "Psychologia Rozwojowa", 14, 9-25.
 30. Paszowska-Rogacz, A., (2009), Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Warszawa: Difin.
 31. Perosa, S.L., Perosa, L.M., (1983), The Mid-career Crisis: A Description of the Psychodynamics of Transition and Adaptation, "Vocational Guidance Quaterly", 32(2), 69-77.
 32. Schultz, D.P., Schultz, S.E., (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: PWN.
 33. Sęk, H., (2004), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.
 34. Siwek, M., (2014), 'Skoczek': kandydat wysokiego ryzyka czy ambitny ideał? : czyli plusy i minusy częstej zmiany pracy, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", 18(3), 287-296.
 35. Suchar, M., (2010), Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 36. Tyszka, T., (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk: GWP.
 37. Van Harrison, R., (1987), Indywidualno-środowiskowe dopasowanie a stres w pracy, [W:] C.L. Cooper red., Stres w pracy, Warszawa: PWN, 260-303.
 38. Van Vianen, A.E., Feij, J.A., Krausz, M., Taris, R., (2004), Personality Factors and Adults Attachment Affecting Job Employability, "International Journal of Selection and Assessment", 11, 253-264.
 39. Vinson, G.A., Connelly, B.S., Ones, D.S., (2007), Relationships between Personality and Organization Switching: Implications for Utility Estimates, "International Journal of Selection and Assessment", 15(1), 118-133.
 40. Zaleśkiewicz, T., (2012), Psychologia ekonomiczna, Warszawa: PWN.
 41. http://gazetapraca.p1/gazetapraca/l,73343,879153.html (14.12.2015)
 42. http://sjp.pwn.pl/ (14.12.2015)
 43. http://www.randstad.pl/o-randstad/dla-mediow/raporty-instytutu-badawczego/polski-pracownik-czy-naszymi-karierami-rzadzi-przypadek/ (25.01.2016)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4424
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu